mesto@steti.cz   416 859 315     

Dle zákona č. 106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím

Město Štětí stanoví na základě § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím a na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tento sazebník úhrad za poskytování informací (dále jen „sazebník“).

Článek 1

Náklady na pořízení kopií, tisku, skenování

1. Sazba za pořízení jedné černobílé kopie nebo tisku na tiskárně ve formátu A4

 • a) jednostranné 3,- Kč
 • b) oboustranné 4,- Kč

2. Sazba za pořízení jedné černobílé kopie nebo tisku na tiskárně ve formátu A3

 • a) jednostranné 5,- Kč
 • b) oboustranné 7,- Kč

3. Sazba za pořízení jedné barevné kopie nebo tisku na tiskárně ve formátu A4

 • a) jednostranné 12,- Kč
 • b) oboustranné 24,- Kč

4. Sazba za pořízení jedné barevné kopie nebo tisku na tiskárně ve formátu A3

 • a) jednostranné 24,- Kč
 • b) oboustranné 48,- Kč

5. Sazba za pořízení kopie skenováním:

 • a) jednostranná 3,-Kč
 • b) oboustranná 5,-Kč

Výše uvedené sazby jsou včetně DPH.

Za poskytnutí kopie nebo tisku v jiném formátu nebo barvě bude účtována skutečná cena za pořízení kopie u komerčního poskytovatele kopírovacích služeb, kterou město za pořízení kopie nebo tisku bude u tohoto poskytovatele povinna uhradit.

V případě informací obsažených v publikacích či tiskovinách vydávaných městem se výše úhrady stanoví ve výši ceny za příslušný výtisk, poskytuje-li se informace formou prodeje tohoto výtisku.

Článek 2

Náklady na opatření technických nosičů dat

 • DVD 40,-Kč/ks

Jiný technický nosič dle pořizovací ceny.
Pokud žadatel poskytne vlastní technický nosič dat, na který bude možné požadované informace zaznamenat, nebude úhrada tohoto nákladu uplatňována.

Článek 3

Náklady na odeslání informací žadateli

Náklady na poštovní služby budou vyčísleny podle aktuálního Ceníku České pošty, s.p. platného v době podání žádosti. Náklady na balné účtovány nebudou.

V případě osobního odběru požadovaných informací či v případě zaslání e-mailovou poštou či datovou schránkou nebude úhrada nákladů na odeslání informací žadateli uplatňována.

Článek 4

Náklady za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací

V případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací se stanoví sazba úhrady za každou i započatou hodinu vyhledávání jedním zaměstnancem 217,-Kč.

V případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací více zaměstnanci bude úhrada dána součtem částek připadajících na každého zaměstnance.

Vzniknou-li při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informací jiné osobní náklady, budou tyto účtovány na základě individuální kalkulace.

Článek 5

Závěrečná ustanovení

Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím požadovaných informací. Jestliže celková výše úhrady nákladů na poskytnutí informace jednomu žadateli na základě jedné jeho žádosti nepřesáhne částku 50,-Kč, poskytuje se informace bezplatně.

Úhradu nákladů provede žadatel v hotovosti v pokladně Městského úřadu ve Štětí v úředních hodinách nebo bezhotovostně na bankovní účet města č. 19-100022784/0600 vedený u MONETA Money Bank a.s. Při platbě se musí uvést vždy variabilní symbol. Pokud není uveden, nelze platbu identifikovat. Variabilní symbol bude žadateli sdělen s informací o celkové výši úhrady nákladů.

Součástí tohoto sazebníku úhrad nejsou správní poplatky stanovené zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Tento sazebník se vydává na dobu účetního období 2022.

Tento sazebník byl schválen Radou města Štětí dne 10.11.2021 usnesením číslo  2021/20/667

Tento sazebník nabývá účinnosti dnem 1.1.2022

Teplota: 16.3°C
Kalendář akcí
 • Zakázaná touha
  21.05.2024 18:00 - 20:00
 • KČT: Březno - Louny
  22.05.202422.05.2024
 • Matka v trapu
  22.05.2024 10:00 - 11:55
 • Zakázaná touha
  22.05.2024 18:00 - 20:00
 • Furiosa: Sága Šíleného Maxe
  23.05.2024 18:00 - 20:00

Prohlášení o přístupnosti
Domů
Radnice a samospráva
Úřední deska
Vyhledávání
Kontakty
Mapa stránek