Město Štětí

Obecně závazná vyhláška č.2/2004,  o opatření k zajištění ochrany dobrých mravů, místních záležitostí veřejného pořádku, zdraví a majetku

Zastupitelstvo města Štětí se na svém 10. zasedání dne 7.října 2004 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písmena a) a § 84 odstavce 2, písmena i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku v samostatné působnosti (dále jen vyhláška).

Článek 1

V zájmu ochrany dobrých mravů, místních záležitostí veřejného pořádku, zdraví a majetku se zakazuje požívání (konzumace) alkoholických nápojů (lihoviny, destiláty, vína, piva a jiných nápojů, které obsahují více než 0,75 objemového procenta alkoholu( na místech veřejně přístupných a to zejména poblíž zdravotnických a školských zařízení a dále v ulicích Školní, 9,května, Ostrovní, Kostelní, Dlouhá, Krátká, 1,máje, Palackého, U tržnice, v oddechových zónách na ostrově, na pěší zóně Obchodní ulice a na Mírovém náměstí, Novém náměstí, Husově náměstí.

Tento zákaz neplatí, pokud se jedná o venkovní prostory, které přísluší restauracím a pohostinstvím a při akcích pořádaných městem či organizacemi v souladu s povolením příslušného odboru MěÚ Štětí.

Článek 2

Kontrolou dodržování této vyhlášky je pověřena Policie ČR OO Štětí a Městská policie Štětí

Článek 3

Porušení vyhlášky bude stíháno jako přestupek dle zákona č.200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pokud nepůjde o jiný správní delikt nebo trestný čin postižitelný dle zvláštních předpisů.

Článek 4

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyvěšení t.j. 23. října 2004.