Zásady chování při vzniku mimořádné události

Čtvrtek, 16. říjen 2008, 17:32
Jak se chránit v případě havárie s únikem nebezpečných chemických látek?

Nepřibližujte se k místu havárie, nebo teroristického útoku  v těchto prostorech se mohou vyskytovat nebezpečné chemické látky ve formě plynů, par, kapalin a nebo pevných látek ohrožujících svou jedovatostí, hořlavostí, výbušností a nebo žíravostí, - může se zde nacházet nevybuchlá výbušnina, volně unikající plyn, nebezpečné radioaktivní nebo biologické látky, zvědavost a přiblížení se k místu havárie může mít smrtelné následky!

Vyhledejte vhodný prostor k ukrytí v nejbližší budově:
vhodným místem jsou místnosti ve vyšších patrech budov na odvrácené straně ve směru šíření nebezpečné látky  naprosto nevhodné jsou sklepní prostory,  řada nebezpečných chemických látek je těžší než vzduch a drží se při zemi. Nebezpečné látky jsou vesměs prchavé, v terénu málo stálé a je malá pravděpodobnost, že proniknou zavřenými utěsněnými okny, dveřmi a jinými otvory ve vyšších patrech závětrné strany budovy,  jste-li při úniku nebezpečné látky na ulici, požádejte o ochranu osoby v nejbližší budově, domě, bytě,  jste-li ve svých bytech, zůstaňte doma a nikam nevycházejte,  žáci ve škole, nikam neodcházejí a jednají dle pokynů učitelů.

Utěsněte prostor vybraný k ukrytí:  v místnosti utěsněte okna, dveře a jiné otvory pomocí samolepících pásek, polyetylenových fólií a tím zamezíte průniku nebezpečné látky do místnosti,  průnik nebezpečné látky okny do místnosti lze snížit záclonami a závěsy namočenými ve vodě,  je nezbytné vypnout a utěsnit veškerou ventilaci v bytě (klimatizaci, větrací systémy, topidla, digestoře, světlíky a sebemenší otvory /klíčové dírky/, kde se může vyskytnout netěsnost).

Prostředky improvizované ochrany: použijte v případě pobytu v prostoru zasaženém nebezpečnou látkou nebo při jeho průchodu.

Zabezpečení improvizované ochrany:  dýchacích cest (roztok pitné vody a zažívací sody pro chemické látky kyselé povahy, pro případ úniku amoniaku roztok vody a kyseliny citrónové nebo vody a kuchyňského octu).

Základní suroviny: savé a prodyšné tkaniny, pitná voda, zažívací soda, kyselina citrónová nebo stolní ocet,  povrchu těla (sáček s plastické hmoty, čepice, klobouk, šála, kukla, pláštěnka a oděv do deště, gumové holínky, jiná vhodná obuv, rukavice/gumové, kožené/, upínací gumy apod.).

Připravte se nebo proveďte částečnou dekontaminaci:  při pálení a svědění pokožky opláchněte nebo otřete postižená místa za pomocí mýdla a vyměňte si oděv.

Poslouchejte rozhlas a televizi:  dozvíte se informace o vzniklé události s konkrétními postupy, které máte provádět. Jednejte klidně s rozvahou, netelefonujte! Respektujte pokyny složek integrovaného záchranného systému (IZS). Vyvarujte se větší fyzické námahy! Poskytněte pomoc ostatním  jde o informování a poskytnutí pomoci starším, nevidomým, tělesně postiženým a nemocným osobám při utěsňování bytu nebo evakuaci.

Připravte se na případnou evakuaci a připravte si evakuační zavazadlo!!