Jak se připravit na povodeň a co dělat po povodni?

Čtvrtek, 16. říjen 2008, 17:12
Blíží se povodeň(rozliv vodního toku z jeho přirozeného koryta):
 • z přirozených příčin (deště, tání sněhu),
 • ze zvláštních příčin (destrukce hrází).
Povodeň řeší zpravidla povodňové orgány (povodňové komise obcí a obcí s rozšířenou působností, povodňové komise kraje a Ústřední povodňové komise) V ochraně před povodněmi má svoji nezastupitelnou úlohu každý občan!

Co je potřebné vědět?
 • 1. Jakým způsobem budu vyrozuměn o blížící se povodni?
  • sirénami varovným signálem "Všeobecná výstraha" vyhlašovaným kolísavým tónem po dobu 140 sekund. Po vyhlášení varovného signálu je předávána tísňová informace o "Nebezpeční zátopové vlny",
  • místním rozhlasem,
  • vysíláním televize a rozhlasu.
 • 2. Co neodkladně udělat, bydlím-li v ohrožené lokalitě?
  • vytipovat bezpečné místo, které nebude zaplaveno vodou,
  • připravit pytle s pískem na utěsnění dveří a sklepních oken,
  • připravit si evakuační zavazadlo včetně trvanlivých potravin a balené vody na 2-3 dny,
  • uložit nebezpečné (zvláště hořlavé) kapaliny v dobře uzavřených nádobách na bezpečné místo, kanystry zajistit proti odplavení,
  • připravit evakuaci hospodářských zvířat,
  • odstranit nebo řádně zajistit snadno-odplavitelný materiál,
  • sledovat informace ve sdělovacích prostředcích a místním rozhlase.
 • 3. Před opuštěním bytu:
  • uhasit otevřený oheň v topidlech,
  • vypnout elektrické spotřebiče (mimo ledniček a mrazniček),
  • uzavřít hlavní uzávěr vody a plynu,
  • hodnotnější věci drobná zvířata přemístit do vyšších pater,
  • drobná zvířata opatřit krmivem a vodou na delší dobu,
  • zavřít okna,
  • zamknout byt,
  • utěsnit zvenku dveře a sklepní okna pytli s pískem.
 • 4. V průběhu povodně dodržujte tyto obecné zásady:
  • jednejte klidně a s rozvahou, nerozšiřujte poplašné zprávy, pomozte starým a nemohoucím lidem,
  • sledujte pokyny povodňových orgánů, hasičů, policistů a sledujte informace ve sdělovacích prostředcích.
Zásady chování po povodni:
 • Nechte si zkontrolovat:
  • statickou narušenost obydlí,
  • rozvody energií (plynu, el. energie),
  • stav kanalizace a rozvodů vody.
 • Podle pokynů hygienika:
  • zlikvidujte potraviny zasažené vodou,
  • zlikvidujte uhynulé domácí zvířectvo,
  • nahlaste výskyt úhynu cizích domácích a divokých zvířat.
 • Informujte se o místech poskytnutí humanitární pomoci a v případě potřeby si vyžádejte:
  • finanční pomoc,
  • pitnou vodu, potraviny, oblečení, hygienické prostředky apod.,
  • další potřebné prostředky.
 • Kontaktujte příslušnou pojišťovnu a  nahlaste pojistnou událost a postupujte dle pokynů pojišťovny.
 • Účastněte se pokud možno likvidace následků povodně:
  • důkladně větrejte a vysušujte všechny prostory,
  • odstraňte bahno a naplaveniny ze zaplavených prostor a tyto vydezinfikujte,
  • zabezpečte si vyčištění studní a odčerpání znečištěné vody,
  • zajistěte chemické ošetření vody ve studní a laboratorní prověření její kvality