Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Štětí - 23.6.2022

Čtvrtek, 16. červen 2022, 09:27
P O Z V Á N K A na jednání Zastupitelstva Města Štětí, které se bude konat ve čtvrtek dne 23.6.2022 od 17:00 hodin ve velkém sále Kulturního střediska ve Štětí

Program:

 1. Zahájení
 2. Zpráva o ověření zápisu
 3. Připomínky k minulému zápisu
 4. Kontrola usnesení
 5. Zprávy starosty, místostarostů, radních a výborů zastupitelstva města, diskuse
 6. Informace k tvorbě cen nájmu bytových a nebytových prostor
 7. Věci nemovité (pozemky – revokace, záměr směny a převodu, převod a dar)
 8. Rámcové výsledky hospodaření města k 31.5.2022 – na vědomí
 9. III. Rozpočtové opatření k 23. 6. 2022
 10. Grantový program města Štětí – žádosti o dotace
 11. Odpisy pohledávek
 12. Předkupní právo – akcie RRA
 13. Informace k akci odkanalizování místních částí Města Štětí
 14. Různé
 15. Závěr
Účast všech členů ZM je nutná.

Ve Štětí 15.6.2022
Mgr. Tomáš Ryšánek, starosta