Vydaná informace 16/2021

Čtvrtek, 02. prosinec 2021, 15:59
Město Štětí, Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí

Č. jednací: 14141/2021-3
Datum: 1.12.2021
Vyřizuje: Frgalová
Telefon: 416 859 302
E-mail: gabriela.frgalova@steti.cz 

Sdělení ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Na základě Vaší žádosti ze dne 19.11.2021 o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějším předpisů, Vám sdělujeme následující:

Požadovaná informace:
Žádost o poskytnutí bližších informací k projednávanému záměru úpravy územního plánu v části Brocno „Panská zahrada". Na zasedání Zastupitelstva města Štětí dne 16. 9. 2021 byl schválen  všemi  hlasy  návrh  usnesení,  aby  zpracovatel  pořizovaného  nového  Územního plánu Štětí prověřil:
1) Úpravu ploch s rozdílným způsobem využití a dalších regulativů pro areál zámku Brocno a  navazujícího  okolí  tak,  aby  toto  území  bylo  využitelné  pro  realizaci  turistického a ubytovacího  komplexu  se  službami  včetně  doplňkového  zemědělského  provozu (agroturistika atd.).
2)  Úpravu  využití  prostoru  „Panské  zahrady"  pro  plochu  vinice  s  doplňkovou  možností ubytování v drobných objektech v rámci dané plochy.
3)  Možnost  vymezení  plochy  pro  individuální  zástavbu  podél  ulice  při  východní  hraně zámeckého areálu.
Žádáme o konkrétní informace, jakým způsobem je úprava ploch plánována a jak konkrétně bude  změna  Územního  plánu  před  schválením  navržena  a  kdy  budou  na  úřední  desce vyvěšeny informace o přípravě  nového územního plánu, kde si budou moci občané obce navrhované změny prohlédnout a případně včas připomínkovat, či vznést námitky, na které
mají jako vlastníci pozemků a staveb, které budou dotčené daným územním plánem, právo.
Chápeme zájem investora zámek zrekonstruovat. Ovšem chceme vědět jakým způsobem se tyto změny dotknou okolních nemovitostí, které se nalézají v těsném sousedství dotčených změn, navíc v chráněné krajinné oblasti II. – IV. zóny a v památkové zóně.
K bodu 2) vinice, pokud je známo, jsou nutné pravidelně ošetřovat postřiky. Tedy vedle domů k trvalému bydlení a rekreaci občané dostanou zdarma několik dávek pesticidů. Opět ve velmi těsném sousedství chráněné krajinné oblasti ll. - IV. zóny.
K bodu  3)  kde  se  jedná  o  vymezení  plochy  pro  individuální  výstavbu.  Pokud  chápeme správně, jedná se o zeleň, kterou je v plánu změnit na stavební pozemky? V té oboře žije spousta živočišných a rostlinných druhů a nechápeme, že v této době, kdy se celý svět zajímá o záchranu zeleně, je v plánu změnit zeleň na individuální výstavbu.

Odpověď:
Vaše žádost byla adresována Zastupitelstvu města Štětí. Vzhledem  k tomu, že v termínu do 3. 12. 2021  se  nekonalo  řádné  jednání  Zastupitelstva  města,  zasíláme  odpověď zpracovanou stavebním odborem Městského úřadu ve Štětí, který má územní plánování ve své  působnosti.  Zastupitelé  budou  s Vaším  dopisem  seznámeni  na  jednání  dne  16. 12. 2021.  
 
Plánovaná úprava ploch  je dle  předložené  studie rozvoje zámeckého areálu Brocno následující:
Návrh  na  vymezení  plochy  pro  individuální  zástavbu  podél  ulice  při  východní  hraně zámeckého areálu. Tato plocha je navržena jako vesnické využití (VES). V návrhu studie  je uvedeno cca 10 staveb ubytování - vila.    
Prostor „Panské zahrady“ je navržen do ploch zahrady (ZAH), v návrhu je ubytování ve vinici cca  15  staveb  a  altán. Západní  část  zahrady  je  zahrnuta  do  ploch  zahrady  zemědělské (ZAZ),  v návrhu studie jsou uvedeny stavby pro zázemí techniky, přírodní koupání a plochy kempu.  Na  tuto  plochu  navazuje  na  severovýchodě  plocha  lesy  (LES),  v návrhu  studie
venkovní wellness a plochy vodní (VOD).  
Objekt zámku a jeho bezprostředního okolí je zahrnuto do ploch specifický vesnický soubor (SV), ve studii je návrh oranžérie, terasa podzemní vinárny, parking a doplňkové zázemí areálu. Na tuto plochu bude navazovat plocha vesnické využití (VES), kde je navrhováno vinařství / společenský sál, svatební stan, vodní plocha / kašna, pobytová zeleň.  
Případné  změny  využití  ploch  a  následné  ovlivnění  okolních  nemovitostí  nelze  předjímat  a vše budě řádně projednáváno v povolovacích procesech.
Vzhledem  k tomu, že pro město Štětí nový Územní plán  pořizuje Městský úřad Litoměřice, Odbor územního rozvoje –  Úřad územního plánování, nelze v současné době nijak blíže určit,  v jakém  časovém  horizontu  budou  na  úřední  desce  vyvěšeny  bližší  informace  o přípravě nového územního plánu, z tohoto důvodu Vám doporučujeme sledovat úřední desku města.  
Součásti schvalování nového územního plánu je též veřejné projednání, na kterém mohou občané i instituce vznášet připomínky i námitky k projednávaným skutečnostem. Bez tohoto projednání nemůže být územní plán schválen. Termín zatím není stanoven, neboť územní plán ještě není připraven pro tuto fázi, ale předpokládáme jeho uskutečnění v roce  2022.  
Do té doby se lze informovat na výše uvedeném odboru.

S pozdravem

Mgr. Tomáš Ryšánek
starosta