Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Štětí - 16.9.2021

Čtvrtek, 09. září 2021, 14:16
P O Z V Á N K A na jednání Zastupitelstva Města Štětí, které se bude konat ve čtvrtek dne 16.9.2021 od 17:00 hodin ve velkém sále Kulturního střediska ve Štětí
Podklady pro jednání zastupitelstva naleznete na tomto odkazu.

Program:

 1. Zahájení
 2. Zpráva o ověření zápisu
 3. Připomínky k minulému zápisu
 4. Kontrola usnesení
 5. Zprávy starosty, místostarostů, radních a výborů zastupitelstva města, diskuse
 6. Výbory zastupitelstva – doplnění členů
 7. Věci nemovité (pozemky - záměr převodu, převody, nebytový prostor - prominutí nájemného)
 8. Zásady pronájmu, pachtu a převodu nemovitostí z majetku Města Štětí a nabytí nemovitostí do majetku Města Štětí
 9. Výjimka ze Zásad zřizování věcných břemen omezujících vlastnické právo Města Štětí k věcem nemovitým
 10. Zadávací řízení na stavební práce „Odkanalizování sídel města Štětí - Počeplice, Stračí, Radouň, Chcebuz, Brocno“
 11. Rámcové výsledky hospodaření 1-8/2021 – na vědomí
 12. V. rozpočtové opatření k 16. 9. 2021
 13. Návrh a žádost o splátkový kalendář
 14. Poskytnutí peněžitých plnění členům výborů ZM a komisí RM, kteří nejsou členy zastupitelstva za I. pololetí 2021  
 15. Obecně závazná vyhláška č. 2/2021, o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ochraně veřejné zeleně, užívání zařízení města sloužících potřebám veřejnosti a zlepšení vzhledu města
 16. Obecně závazná vyhláška č. 3/2021, kterou se stanoví obecní systém odpadového hospodářství
 17. Obecně závazná vyhláška č. 4/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
 18. Strategický plán rozvoje města Štětí do roku 2024  -  aktualizace projektů
 19. Zpráva o činnosti MP za rok 2020
 20. Různé
 21. Závěr
Účast všech členů ZM je nutná.

Ve Štětí 9.9.2021
Mgr. Tomáš Ryšánek, starosta