Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Štětí - 18.2.2021

Čtvrtek, 11. únor 2021, 18:59
P O Z V Á N K A na jednání Zastupitelstva Města Štětí, které se bude konat ve čtvrtek dne 18.2.2021 od 17:00 hodin ve velkém sále Kulturního střediska ve Štětí
Podklady pro jednání zastupitelstva naleznete na tomto odkazu.

Program:

 1. Zahájení
 2. Zpráva o ověření zápisu
 3. Připomínky k minulému zápisu
 4. Kontrola usnesení
 5. Výbory zastupitelstva - personální záležitosti
 6. Zprávy starosty, místostarostů, radních a výborů zastupitelstva města, diskuse
 7. XIII. rozpočtové opatření k 31. 12. 2020 – na vědomí
 8. Rámcové výsledky hospodaření města Štětí k 31. 12. 2020 – na vědomí
 9. I. Rozpočtové opatření k 18. 2. 2021
 10. Grantový program města Štětí – žádosti o dotace
 11. Nemovitosti - změna vlastnictví (pozemky - záměry převodů, převody a nabytí)
 12. Zásady pronájmu, pachtu a převodu nemovitostí z majetku Města Štětí a nabytí nemovitostí do majetku Města Štětí
 13. Grantový program města Štětí pro poskytování návratných finančních výpomocí v rámci projektu „Podpora výměny kotlů ve městě Štětí“ – aktualizace pravidel
 14. Podání žádosti o dotaci na opravu pomníku v obci Chcebuz
 15. Poskytnutí peněžitých plnění členům výborů Zastupitelstva města Štětí a komisí Rady města Štětí, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Štětí
 16. Různé
 17. Závěr
Účast všech členů ZM je nutná.

Ve Štětí 10.2.2021
Mgr. Tomáš Ryšánek, starosta