Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Štětí

Čtvrtek, 03. prosinec 2020, 15:14
P O Z V Á N K A na jednání Zastupitelstva Města Štětí, které se bude konat ve čtvrtek dne 10.12.2020 od 17:00 hodin ve velkém sále Kulturního střediska ve Štětí
Podklady pro jednání zastupitelstva naleznete na tomto odkazu.

Program:

 1. Zahájení
 2. Zpráva o ověření zápisu
 3. Připomínky k minulému zápisu
 4. Kontrola usnesení
 5. Zprávy starosty, místostarostů, radních a výborů zastupitelstva města, diskuse
 6. Výbor pro životní prostředí – personální záležitosti
 7. Nemovitosti – změna vlastnictví (pozemky – revokace: směnná smlouva, převody; záměry převodů, převody a nabytí)
 8. Odpis pohledávky - vzdání se práva a prominutí dluhu (byt)
 9. Obecně závazná vyhláška č. 3/2020, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
 10. Rámcové výsledky hospodaření Města Štětí za období 1-11/2020 – na vědomí
 11. VII. – X. Rozpočtové opatření – RM – na vědomí
 12. XI. Rozpočtové opatření k 10. 12. 2020
 13. Návrh rozpočtu Města Štětí pro rok 2021
 14. Návratné finanční výpomoci (TJ KVS Štětí, SK Štětí)
 15. Grantový program Města Štětí - Pravidla pro rok 2021
 16. Různé
 17. Závěr
Účast všech členů ZM je nutná.

Ve Štětí 2.12.2020
Mgr. Tomáš Ryšánek, starosta