Vydaná informace 5/2020

Středa, 05. srpen 2020, 05:49
Město Štětí, Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí

Č. jednací: 8343/2020-2
Vyřizuje: Libertínová
Telefon: 416 859 302
E-mail: gabriela.libertinova@steti.cz
Ve Štětí dner: 4. 8. 2020

Sdělení ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Na základě Vaší žádosti ze dne 20. 7. 2020 o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějším předpisů, Vám sdělujeme následující:

Požadovaná informace:

Žádáme o poskytnutí informací z rozhodnutí (resp. z dokumentů nahrazujících rozhodnutí) ve formě jejich kopií nebo jednoduchým přehledem, vydaných Vašim úřadem za období od 1. 4. 2020 až 30. 6. 2020 dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a to:
 • územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení,
 • územní rozhodnutí o změně využití území,
 • územní rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území,
 • územní souhlas nahrazující územní rozhodnutí,
 • veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, o změně využití území a o změně vlivu užívání stavby na území,
 • rozhodnutí o společném územním a stavebním řízení (společné povolení),
 • územní souhlas, společný územní souhlas,
 • jakýkoli jiný dokument nahrazující územní rozhodnutí,
 • stavební povolení,
 • stavební ohlášení,
 • jakýkoliv dokument nahrazující stavební povolení či stavební ohlášení, které se týkají veškerých pozemních staveb mimo staveb dopravní infrastruktury.
Z výše uvedených rozhodnutí (resp. dokumentů nahrazujících rozhodnutí) žádáme alespoň o tyto informace:
 • identifikaci žadatele (např. Istav media, s.r.o., akciová společnost, obec, kraj),
 • identifikaci stavby (např. informace o druhu a účelu stavby, co stavba obsahuje nebo krátký popis stavby),
 • lokalizaci stavby (např. informace o katastrálním území, parcelním čísle nebo ulici),
 • druh rozhodnutí,
 • datum vydání rozhodnutí či jiného dokumentu nebo datum uzavření veřejnoprávní smlouvy.

Odpověď:
 • Zasíláme Vám požadovaná rozhodnutí, stavební povolení, územní souhlasy, veřejnoprávní smlouvy v anonymizované podobě, které jsou přílohou dopisu. Vzhledem k obsáhlosti je vše zasíláno poštou.
S pozdravem

Ing. Gabriela Libertínová
vedoucí Odboru správy