Ostatní odpady

Neděle, 10. červen 2018, 06:53
Kromě běžných komunálních odpadů, které se dají úspěšně vytřídit a recyklovat nebo kompostovat, jako je papír, plast, sklo, nápojové kartony, bioodpad a elektroodpad, se v domácnosti čas od času objevují ještě další druhy odpadu, které se také snažíme v co největší míře vytřídit či ekologicky zlikvidovat. Jsou to například:

Objemný odpad - je domovním odpadem (respektive odpadem z domácností), který vzhledem ke svým rozměrům nebo hmotnosti nelze odkládat do běžných sběrných nádob. Např. nábytek, koberce, sanitární keramika, objemné lepenkové, skleněné, plastové a kovové obaly apod. Objemný odpad můžeme odevzdávat ve sběrném dvoře nebo při svozu velkoobjemového odpadu. V žádném případě nepatří objemný odpad vedle popelnice. Kdo tak učiní, vystavuje se riziku pokuty za založení černé skládky.

Stavební odpady -  jsou odpady vznikající při zřizování, údržbě, rekonstrukcích a odstraňování staveb, jeho materiálovou základnou jsou zejména zeminy, horniny a stavební výrobky. Stavební odpady je opět nutné dovézt do sběrného dvora.

Kovy – plechovky, hliníková víčka od jogurtů a další kovové předměty můžete zdarma odevzdat do sběrného dvora nebo do sběren kovů, kde od vás kovy odkoupí dle platného ceníku.

Léky a zdravotnický materiál
Nedobrané či prošlé léky všeho druhu jsou nebezpečným odpadem. Pokud skončí v koši nebo v záchodové míse, mohou kontaminovat vodu či půdu. Čistírny odpadních vod si s kontaminovanou vodou nemusejí stoprocentně poradit a voda v řece plná farmaceutických zbytků pak může vážně ovlivňovat zdravotní stav nejen živočichů, ale i lidí. Léky je nejsnazší odnést zpátky do lékárny, v některých od vás převezmou i použitý zdravotnický materiál. S léky můžete rovněž zamířit do sběrných dvorů.

Barvy, ředidla a lepidla
Zbytky syntetických barev, ředidel, lepidel, laků, nátěrů a mořidel a jejich obaly jsou rovněž nebezpečným odpadem, který může způsobit škody na životním prostředí či ohrozit zdraví. Často mají hned několik nebezpečných vlastností. Například u lepidel bývá uváděna zároveň dráždivost, hořlavost i nebezpečnost pro životní prostředí. Jak naložit s obalem obsahujícím zbytky těchto látek se dozvíte na etiketě, která navádí k odevzdání obalu na místo sběru nebezpečného odpadu. Tím jsou především sběrné dvory, ale i mobilní sběry nebezpečného odpadu pořádané jednotlivými obcemi.

Textil, obuv - zachovalé čisté oblečení, které již nenosíte, věnujte známým, charitě nebo prodejte do „sekáče“. Můžete se také naučit šít a staré oblečení přeměnit na originální módní kousek. Textil, obuv, hračky a bytové textilie – vhazovat do kontejnerů k tomu určených nebo věnovat charitě.

Knihy a časopisy věnujte známým nebo zaneste do antikvariátu či do knihovny.

Žárovky a zářivky odkládejte do speciálních boxů společnosti Ekolamp nebo jako nebezpečný odpad do sběrného dvora.

Vysloužilé lednice, pračky, televizory - patří do sběrného dvora.

Autovraky - doslouží-li vám automobil, musí být odevzdán do specializované sběrny, kde jej převezmou a vystaví vám potvrzení o ekologické likvidaci vozidla, které slouží jako dokument pro vyřazení z evidence vozidel. Pokud do sběrny odevzdáte kompletní vozidlo, za ekologickou likvidaci nic neplatíte. Zpoplatněny jsou pouze chybějící části (například pokud autovraku chybí motor, musíte přebírající osobě zaplatit určitou částku za nekompletnost autovraku).

Úklidové a čisticí prostředky - často obsahují dráždivé či jedovaté látky. Obaly od nich tak patří do sběrných dvorů. Pokud se chcete chovat skutečně ekologicky, doporučují odborníci tyto přípravky vůbec nepoužívat nebo je nahradit ekologičtější variantou bez obsahu škodlivých látek. Běžné čisticí prostředky totiž mohou ohrožovat vaše zdraví, navíc ve velkém končí ve vodních tocích, kde mají negativní vliv na život tamních živočichů.