Elektroodpad

Neděle, 10. červen 2018, 06:44
Elektroodpad je odpad ve formě elektrospotřebičů a jejich částí, elektrických a elektronických součástek, například chladničky, pračky, myčky, sporáky, mikrovlnné trouby, vysavače, topinkovače, fény, holicí strojky, elektrické zubní kartáčky, televize, rádia, mobilní telefony, počítače, zářivky, elektrické nářadí, hračky a jiné. Elektroodpad je oddělen od komunálního a směsného odpadu a má stanovena jiná pravidla jeho sběru, likvidace a nakládání s ním.

V současnosti je elektroodpad takovým druhem odpadu, jehož množství nejrychleji narůstá. Díky technologickému pokroku, stále nižším cenám elektroniky, ale také vlivem její nízké kvality a záměrně kratší životnosti, se v každé domácnosti neustále zvyšuje množství strojků a přístrojů, které nečekaně doslouží, popřípadě jsou nahrazeny novými, lepšími a výkonnějšími.

V evropských zemích roste podíl elektroodpadu třikrát rychleji než ostatní odpad. V celosvětovém měřítku tvoří až 5 % celkové hmotnosti odpadu z domácností. V roce 2016 svět vyprodukoval přes 44 000 000 tun elektroodpadu. V ČR bylo v r. 2015 vytříděno 1,4 kg elektroodpadu na osobu. Jedná se pouze o 40 % všech elektrospotřebičů uvedených na trh.

Sběrná místa elektroodpadu

Pro elektroodpad jsou stanovena sběrná místa, která zajišťují provozovatelé kolektivních systémů pro zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení ve spolupráci s jednotlivými obcemi. Jsou to například tyto společnosti:

ELEKTROWIN, ASEKOL - zajišťují sběr a ekologické zpracování vysloužilých elektrospotřebičů, velkých i malých domácích spotřebičů, elektrických nástrojů, nářadí apod.

EKOLAMP - zajišťuje sběr a ekologické zpracování vysloužilých osvětlovacích zařízení.

ECOBAT - zajišťuje ekologickou likvidaci baterií, ze 100 kilogramů baterií lze získat 65 kilogramů kovonosných surovin, které mohou sloužit k výrobě nových produktů.

Mimo tato sběrná místa je možné odevzdat elektroodpad také prodejcům elektrotechnických výrobků. Náklady na provoz sběrných míst a likvidace elektroodpadu jsou promítnuty do cen výrobků jako tzv. recyklační poplatek (také PHE - příspěvek na likvidaci historických elektrospotřebičů). Účelem míst zpětného odběru je převzít elektroodpad a následně ho předat ke zpracování specializovaným firmám.

Občané Štětí mohou odevzdávat elektroodpad také ve sběrném dvoře v Papírenské ulici, po předložení občanského průkazu nebo dokladu o zaplacení místního poplatku za odpady příslušného kalendářního roku.

Třídění elektroodpadu

Tříděním elektroodpadu zabraňujeme jeho hromadění na skládkách. Kromě toho, že zde tyto přístroje zabírají místo, některé chemikálie z nich mohou unikat do ovzduší nebo kontaminovat půdu a vodu v ní. Elektroodpad totiž často obsahuje nebezpečné látky, např. rtuť, arzen, kadmium, olovo, ftaláty, bromované zpomalovače hoření, chrom, kobalt apod. Dalším důvodem ke zpracování elektroodpadu je skutečnost, že často obsahuje cenné suroviny a materiály, které se vyplatí vytřídit a zrecyklovat k opětovnému použití, aby nedocházelo k ekonomickým ztrátám. Zejména drobný elektroodpad je velmi bohatý na vzácné materiály, jako je měď, cín, hliník, zinek, zlato, platina apod.

Zpracování elektroodpadu

Elektroodpad se nerecykluje, recyklují se jen jeho využitelné složky. Ze sběrných míst jsou vysloužilé elektrospotřebiče odvezeny do zpracovatelských zařízení, kde jsou přístroje nejprve rozebrány na jednotlivé komponenty, ze kterých jsou odstraněny součásti obsahující nebezpečné látky (např. kondenzátory, baterie atd.). Následně se součásti bez nebezpečných látek drtí a třídí podle druhu materiálu pro recyklaci. Recyklovatelné materiály jsou použity pro výrobu nových produktů, kde nahrazují primární suroviny.