Místní poplatek za odpady a psy v roce 2020

Středa, 05. únor 2020, 07:00
Sazba místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálních odpadů zůstává stejná jako v roce 2019, ve výši 500 Kč za poplatníka a rok. Na základě novelizace zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, došlo k vydání nové obecně závazné vyhlášky č. 2/2019, o místním poplatku ze psů.

Místní poplatek za odpady v roce 2020

Sazba místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálních odpadů zůstává stejná jako v roce 2019, ve výši 500,- Kč za poplatníka a rok.

Od poplatku jsou osvobozeny:
 • děti do 4 let věku (poplatek se počítá za poměrnou část roku za kalendářní měsíce po měsíci, ve kterém dítě dovrší 4 let věku),
 • občané od doby dosažení věku 70 let (osvobození se poskytuje i za měsíc, ve kterém poplatník tohoto věku dosáhl),
 • občané, kteří mají ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, a jsou zároveň poplatníky ve městě.
Od poplatku je dále na základě zákona o místních poplatcích osvobozena fyzická osoba, která je:
 • umístěna do školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
 • umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
 • jako nezaopatřené dítě umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy o poskytnutí sociální služby, nebo
 • umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.
Poplatek platí:
 • a) fyzická osoba přihlášená v obci
 • b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu, má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

Místní poplatek za psy v roce 2020

Na základě novelizace zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, došlo k vydání nové obecně závazné vyhlášky č. 2/2019, o místním poplatku ze psů. V článku týkajícím se sazby poplatku se změnil okruh osob, jejichž sazba poplatku je ve výši 200,- Kč (bližší informace byly zveřejněny ve Zpravodaji č. 1/2020). Ostatní sazby místního poplatku ze psů zůstávají stejné jako v roce 2019.Sazba poplatku činí za kalendářní rok:
za jednoho psa za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
a) ze psa drženého v katastrálním území Štětí I v domě s 1 až 3 byty, nebo na pozemku, který s takovým domem funkčně souvisí 200 Kč 200 Kč
b) ze psa drženého v katastrálním území Štětí I, jehož držitelem je osoba starší 65 let 200 Kč 200 Kč
c) z jiného psa drženého v katastrálním území Štětí I, než uvedeného v písm. a) nebo b) 1000 Kč 1000 Kč
d) ze psa drženého mimo katastrální území Štětí I v domě s 1 až 3 byty, nebo na pozemku, který s takovým domem funkčně souvisí 100 Kč 100 Kč
e) ze psa drženého mimo katastrální území Štětí I, jehož držitelem je osoba starší 65 let 200 Kč 200 Kč
f) z jiného psa než uvedeného v písm. a) až e) 800 Kč 800 Kč


Došlo také ke změnám v článku, jenž se týká osvobození od poplatku:
Od poplatku ze psů je osvobozen:
 • držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P
 • osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob,
 • osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.

Osvobozen od poplatku je dále držitel psa, kterým je:
 • město Štětí a příspěvkové organizace, u kterých město Štětí plní funkci zřizovatele;
 • osoba, jež převzala psa z útulku, a to na dobu jednoho roku od převzetí psa z takového útulku,
 • osoba, jež aktivně provozuje canisterapii, a pes má složenu zkoušku canisterapeutického psa.

Úhrada místních poplatků v roce 2020

Poplatky je možno uhradit bezhotovostním převodem na bankovní účty města:

159244883/0600 – poplatky za odpady
19-100022784/0600 – poplatky za psy

nebo též v hlavní pokladně na radnici (přízemí, č. dveří 6)

Úřední hodiny pokladny:

pondělí 7.30 - 16.30 hod.
úterý 7.30 - 14.30 hod.
středa 7.30 - 16.30 hod.
čtvrtek 7.30 - 14.30 hod.
pátek 7.30 - 12.00 hod.

Každý poplatník má přidělen svůj variabilní symbol, který je třeba v příkazu uvést. Variabilní symbol můžete ověřit a případné další informace získat u správce poplatku.
Kontakt na správce poplatku – Odbor ekonomický, MěÚ Štětí: Bc. Radka Bělíčková, tel. 416 859 337, e-mail: radka.belickova@steti.cz.


Splatnost poplatku:
 • k 31. březnu 2020 poplatek za psy (složenky se budou rozesílat během února)
 • k 30. červnu 2020 poplatek za odpady (složenky se budou rozesílat během dubna)

Všichni poplatníci mají ohlašovací povinnost, tzn. že každý poplatník je povinen do 15 dnů nahlásit správci poplatku vznik a zánik své poplatkové povinnosti, jakož i každou skutečnost, která má vliv na výši jeho poplatkové povinnosti či na vznik a zánik osvobození od poplatku.

Bc. Radka Bělíčková
Odbor ekonomický