Rozpočet 2004 - výdaje

Úterý, 24. duben 2007, 00:24
ROZPOČET ROK 2 0 0 4   v tis.Kč
V Ý D A J E
1.   ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ   590
1014.   Zvláštní veterinární péče   250
1031.   Pěstební činnost - lesy   340
2.   PRŮMYSL. A OST. ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ   12 538
2140.   Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch   1 880
2212.   Silnice   7 098
2219.   Ostatní záležitosti pozemních komunikací   1 600
2221.   Provoz veřejné silniční dopravy   1 700
2310.   Pitná voda   10
2321.   Odvádění a čištění odpadních vod   250
3.   SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO   78 276
3111.   Mateřské školy   11 436
3112.   Speciální předškolní zařízení   35
3113.   Základní školy   30 280
3141.   Śkolní stravování   4 442
3231.   Základní umělecká škola   1 669
3312.   Hudební činnost FEDO   1 307
3313.   Kino   1 913
3314.   Knihovny   1 871
3319.   Ostatní záležitosti kultury   60
3322.   Kulturní památky   200
3341.   Rozhlas a televize   250
3349.   Sdělovací prostředky   1 056
3392.   Zájmová činnost v kultuře   3 518
3399.   Ostatní záležitosti kultury   611
3412.   Sportovní zařízení v majetku obce   1 135
3419.   Ostatní tělovýchovná činnost   800
3421.   Využití volného času dětí a mládeže   1 656
3429.   Ostatní zájmová činnost a rekreace   1 800
3612.   Bytové hospodářství   100
3631.   Veřejné osvětlení   2 100
3632.   Pohřebnictví   111
3634.   Lokální zásobování teplem   0
3635.   Územní plánování   350
3639.   Komunální služby a územní rozvoj   2 476
3721.   Sběr a svoz nebezpečných odpadů   150
3722.   Sběr a svoz komunálních odpadů   6 050
3729.   Ostatní nakládání s odpady   100
3745.   Péče o vzhled obce a veř.zeleň   2 800
4.   SOCIÁLNÍ VĚCI   35 791
4174.   Dávky sociální péče pro staré občany   70
4175.   Dávky sociální péče pro rodinu a děti   12 500
4176.   Dávky soc.péče pro soc. vyloučené   14 500
4181.   Příspěvek při péči o osobu blízkou   1 200
4182.   Příspěvek na zvláštní pomůcky   500
4183.   Příspěvek na provoz bezbariérového bytu   150
4186.   Příspěvek na individuální dopravu   50
4187.   Příspěvek při odchodu z ústavního zařízení   80
4199.   Ostatní dávky sociálního zabezpečení   200
4314.   Pečovatelská služba   2 139
4319.   Ost.soc.péče a pomoc zdravotně postiženým   582
4341.   Soc.pomoc osobám v hmotné nouzi   3 820
5.   OBRANA A BEZPEČNOST   8 613
5212.   Ochrana obyvatelstva   110
5311.   Městská policie   6 700
5511.   Požární ochrana profesionální   539
5512.   Požární ochrana dobrovolná   1 264
6.   VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA   30 823
6112.   Zastupitelstvo města   2 400
6171.   Správa   24 906
6310.   Výdaje z finančních operací   510
6402.   Finanční vypořádání minulých let   474
6409.   Ostatní činnost   2 533
VÝDAJE CELKEM   166 631