Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Štětí

Úterý, 19. duben 2011, 10:00
Město Štětí Vás zve na zasedání Zastupitelstva města Štětí, které se bude konat ve čtvrtek dne 28.4.2011 od 17:00 hodin ve velkém sále KS
Podklady pro jednání ZM

Program:

 1. Zahájení
 2. Zpráva o ověření zápisu
 3. Připomínky k minulému zápisu
 4. Kontrola usnesení
 5. Jednací řád Zastupitelstva Města Štětí a výborů Zastupitelstva Města Štětí
 6. Delegování zástupce Města Štětí na Valnou hromadu SVS a.s.
 7. Závěrečný účet Města Štětí za rok 2010
 8. Návrh I. rozpočtového opatření k 28. 4. 2011
 9. Prodej pozemků v k.ú. Radouň u Štětí, v k.ú. Čakovice u Radouně a v k.ú. Chcebuz
 10. Úplatný převod pozemků v k.ú. Štětí I z vlastnictví ČR
 11. Prodej zařízení tepelného hospodářství ve Štětí
 12. Výkup pozemků v k.ú. Hněvice a v k.ú. Stračí
 13. Převod pozemků v k.ú. Štětí I formou darovacích smluv
 14. Záměr prodeje objektu č.p. 492 v k.ú. Štětí I  
 15. Prodej bytové jednotky ve Štětí formou veřejné dražby
 16. Návrh zadání Změny č. 6 ÚP Města Štětí
 17. Žádosti o dotace z Grantového systému „Zdravé město Štětí“
 18. Obecně závazná vyhláška Města Štětí č. 3/2011, kterou se mění obecně závazné vyhlášky č. 8/2010, o místním poplatku ze psů a č. 9/2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 19. Obecně závazná vyhláška Města Štětí č. 4/2011, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 6/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
 20. Informace a zprávy starosty, místostarosty a předsedů výborů ZM
 21. Diskuse a různé
 22. Závěr
Účast všech členů ZM je nutná.

Ve Štětí 14.4.2011
Mgr. Tomáš Ryšánek, starosta