Zpráva o počtu vydaných informací v roce 2004

Úterý, 31. říjen 2006, 02:39

Výroční zpráva o počtu vydaných informací v roce 2004


V souladu se zákonem č.106/1999 Sb.,§ 18 odst.1  podávám zprávu o počtu vydaných informací pracovníky městského úřadu ve  Š t ě t í za rok 2004

 
Ústní informace

 

Celkem podáno  28.553 ústních  informací,což při 254  pracovních dnech činí 112 dotazů denně.

 

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví podával informace v 4.239 případech a dotazy byly směřovány na vyplácení sociálních dávek,ubytování na sociální ubytovně,přidělování bytů  v domě s pečovatelskou službou,zajišťování pečovatelské služby,umístění v domově důchodců , dovážka obědů,výplaty sociálních dávek ,poradenská činnost v oblasti sociální

 

 

Převážná většina dotazů 8.225  byla směřována na agendu odboru bytů, MH.,a dopravy-úklid komunikací,svoz komunálního odpadu,veřejné osvětlení, zajištění dopravní obslužnosti v i ntegrovaných obcích ,uzavírání nových smluv na pronájem hrobového místa a ke konci roku dotazy byly  zaměřeny na informace o ceně za svoz komunálního odpadu a provádění posypu místních komunikací a zimního úklidu.

 

 

Odbor výstavby a životního prostředí řešil 2.946  dotazů,která se týkaly stavebních povolení,ohlášení drobných staveb,půjček z  fondu rozvoje bydlení a informace na stav ovzduší  ve městě,rybářské lístky,vynětí za zemědělského půdního fondu,přidělování stavebních parcel pro výstavbu rodinných domků,příprava nových pozemků pro výstavbu rodinných domků,investiční akce ve městě,podávání informací pro jednání Rady města a Zastupitelstva města

 

 

Velké procento dotazů 2.314 bylo směřováno na odbor správy a údržby bytů a majetek města,podávané informace  se  týkaly  provádění oprav v bytech,,prodeje bytového fondu města  ,  prodeje a pronájmy nemovitostí – nebytových prostor a pozemků města

 

 

Dotazy  na vyhotovení  nových Občanských  průkazů,pasů,svatby,stížnosti, umístění dětí do mateřských škol, ,informace  o bydlišti pro potřeby pošty a policie v počtu  1.914 zodpovídal odbor vnitřních věcí a školství.Značná část dotazů byla směřována k projednávání přestupků .

 

 

 

Dotazy na kulturní dění ve městě,na akce pořádané kulturním střediskem,konání prodejních trhů na sále,pronájmy  místností v kulturním středisku pro společenské akce na to odpovídal odbor kultury v 1682 případech.

 

 

Sekretariát starosty,starosta,místostarostové  a tajemnice podávali    6.562 informaci

v těchto okruzích – prodeje bytů z majetku města  ,informace o  pracovních  příležitostech

Městského úřadu,platby za komunální odpad,investiční a neinvestiční akce města,dotazy k jednání Rady a Zastupitelstva  města.

 

 

 

Písemná žádost o podání informace  podána   nebyla

 
 
 
Stížnosti  -podáno 38  stížnosti ve kterých si občané stěžovali na porušování občanského soužití,obtěžování psy,nepovolené stavby,rušení nočního klidu,hluk z provozoven .Všechny stížnosti byly přešetřeny a v zákonné lhůtě vyřízeny.

 

 
Petice – podány nebyly

Ve Štětí  dne 1.3.2005

Zpracovala: Chládková Marie

Předloženo Radě města dne 10.3.2005

zdroj: Štětí.cz