Kontakty
Elektronická podatelna
Pozice Město Štětí
Adresa:
Mírové náměstí 163
Štětí
411 08

Email: Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny

Ostatní:

Elektronická podatelna je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Městu Štětí.


 • Adresa pro osobní a poštovní přijímání datových zpráv na technických nosičích:
  Městský úřad Štětí, Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí

 • Úřední hodiny podatelny:
  pondělí a středa 7,30 - 11,00 hod. 12,00 - 17,00 hod.
  úterý a čtvrtek 7,30 - 11,00 hod. 12,00 - 15,00 hod.
  pátek 7,30 - 11,00 hod.

 • Pravidla potvrzování doručení datových zpráv:
  Doručení datové zprávy se odesilateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Součástí zprávy o potvrzení je:
  - datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena
  - zda byla zpráva přijata či z jakého důvodu odmítnuta
  - identifikátor datové zprávy (dokumentu) přidělený elektronickou podatelnou.

 • Technické parametry přijímaných datových zpráv:
  Datové zprávy jsou přijímány pouze ve formátech: doc, rtf, txt, pdf, html, xls, jpg.

 • Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy:
  Datové zprávy jsou přijímány na 3,5" disketách, CD nebo DVD

 • Postup v případě zjištění škodlivého softwaru nebo chybného formátu u přijaté datové zprávy:
  Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý software nebo chybný formát není zpracovávána. Pokud odesilatel neobdrží zprávu potvrzující doručení (viz výše), je pravděpodobné, že se jednalo o takto poškozenou zprávu, kterou nelze zpracovat.

 • Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny:
  Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu mesto@steti.cz

 • Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči městu činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů
  Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tj. písemná žádost o informaci podle tohoto zákona, nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem.

 • Podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
  - musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.

  Podání je možno učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem. Za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno způsobem uvedeným ve větě první, je možno je učinit pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití zaručeného elektronického podpisu.

Sazebník úhrad:

Zveřejňování informací provádí město na své náklady. Poskytování informací na základě žádosti (ústní i písemné) je prováděno za úhradu. Výši úhrady za poskytnutí informace stanoví vedoucí odboru dle sazebníku.

Sazebník úhrad - § 5, odst. 1, písm. f)

Režijní náklady 50,- Kč za každou započatou půlhodinu práce spojené s vyhledáváním informace, nejdříve však po uplynutí prvních 10-ti minut.
Materiálové náklady 2,- Kč za každou stránku pořizované fotokopie A4 5,- Kč za každou stránku pořizované fotokopie A3
Doručovací náklady hodnota poštovného

Žadatel hradí i ostatní věcné náklady ~spojené s poskytnutím informace. U informace; která si vyžádá větší časové zatížení a využití technických prostředků, musí být žadatel informován o pravděpodobné výši úhrady.
U výjimečně náročných zakázek, případně zakázek, které bude zpracovávat další organizace (např. kopie územního plánu), budou informace objednány až po zaplacení zálohy v plné výši předpokládané ceny.

V případě žádosti o poskytnutí informace na disketě, použijte pro tyto účely MěÚ pouze vlastní diskety, jejich cena bude započítána jako materiálové náklady - technické nosiče dat - 20,- Kč za jednu disketu.