www.steti.cz Mapa stránek  FAQ  Kontakty

Štětí
Oficiální portál města ŠTĚTÍ a Štětska

Teplota: 18.5°C
Dnes je Sobota, 11. červenec 2020, svátek má Olga, zítra Bořek
Zprávy kabelové televize Štětí CZECHPOINT Zdravé město Štětí Městská policie Štětí - Aktuality 2011 Zdravotnická zařízení ve Štětí Š-Bazar Městská knihovna - Aktuality Zpravodaj města Štětí Diskuzní fórum Městské koupaliště ve Štětí Kvalita ovzduší Odpady
Facebook Městského úřadu ve Štětí Twitter Městského úřadu ve Štětí Instagram Městského úřadu ve Štětí Zprávy KTV Štětí
Občan
Podnikatel
Turista
II.ročník soutěže ROZKVETLÉ MĚSTO ŠTĚTÍ [nové okno]
Štětí.cz arrow Radnice a samospráva arrow Pohřebnictví arrow Řád veřejného pohřebiště

Řád veřejného pohřebiště

Tisk
Středa, 22. říjen 2008, 08:50
M ě s t o     Š t ě t í

jako provozovatel veřejného pohřebiště (dále jen pohřebiště) v souladu s ust.§102 odst.3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a podle § 16 odst.1 a §19 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 479/2001 Sb.(dále jen zákon)vydává

Řád  veřejného pohřebiště
(dále jen „řád“)Článek 1
Úvodní ustanovení

1. Ustanovení tohoto řádu se vztahuje na areál pohřebiště ve Štětí, p.p.č. 1521 k.ú. Štětí I.
a Chcebuzi, p.p.č. 491 k.ú. Chcebuz  jehož součástí jsou:
 • Místa pro ukládání lidských pozůstatků do hrobu
 • Místa pro ukládání lidských pozůstatků do hrobek
 • Místa pro ukládání zpopelněných lidských ostatků v urnách
 • Čestné hroby-část pohřebiště
 • Vojenské hroby-část pohřebiště

2. Účelem řádu je zabezpečit, aby lidské pozůstatky byly zákonným způsobem pohřbeny
a pohřebiště bylo udržováno ve stavu umožňujícím jeho řádné užívání.
Tento řád je závazný pro provozovatele pohřebiště a jeho pracovníky, dále pro subjekty, zajišťující pohřební služby, pro obstaravatele pohřebních a jiných úkonů, nájemce hrobových a urnových míst, objednatele a zhotovitele služeb, návštěvníky pohřebiště včetně osob, které zde s prokazatelným souhlasem správce pohřebiště provádějí práce a pro ostatní veřejnost .


Článek 2
Rozsah poskytovaných služeb

1. Na pohřebišti ve Štětí a na Chcebuzi jsou poskytovány tyto služby:
 • Nájem místa pro hroby, hrobky a pro uložení ostatků v urnách
 • Údržba pohřebiště, včetně komunikace a zeleně
 • Vedení předepsané evidence související s provozováním pohřebiště
 • Zajišťování likvidace odpadů
 • Zajištění vody k zalévání
2. V souladu se stanoviskem okresního hygienika, je na základě zákona tímto řádem pro uložení lidských ostatků na pohřebišti ve Štětí a na Chcebuzi do hrobu, stanovena tlecí doba v délce  10 let.


Článek 3
Povinnosti návštěvníků pohřebiště, způsob a pravidla užívání zařízení a doba zpřístupnění pohřebiště

1. Provozní doba, v jejímž průběhu je pohřebiště zpřístupněno veřejnosti, se stanoví takto:
 Leden, únor, březen, říjen, listopad, prosinec
08:00-17:00 hod.
 Duben, květen, červen, červenec, srpen, září
07:00-19:00 hod.
 Památka zesnulých, vč. předcházející soboty a neděle, vánoční svátky 08:00-17:00 hod.

Provozovatel je oprávněn povolit odůvodněnou výjimku individuálním povolením. Návštěvníci jsou povinni opustit pohřebiště do konce uzavírací doby bez upozornění.

2. Provozovatel pohřebiště může z oprávněných důvodů přístup veřejnosti na pohřebiště nebo jeho část dočasně omezit nebo zakázat, např. v době provádění terénních úprav, za sněhu, náledí apod., pokud nelze zajistit bezpečnost návštěvníků.

3. Dětem do 10 let věku je dovolen vstup na pohřebiště pouze v doprovodu dospělých osob.  

4. Osobám pod vlivem návykových a psychotropních látek je vstup na pohřebiště zakázán, rovněž je zakázáno požívání alkoholických nápojů na pohřebišti.

5. Vozidla (s výjimkou invalidních vozíků) mohou na pohřebiště vjíždět a zdržovat se zde pouze se souhlasem provozovatele a při splnění jím stanovených podmínek.
Chodci mají vždy přednost před vozidly.

6. Rovněž je na pohřebišti zakázáno pohybovat se na kolech, kolečkových bruslích, koloběžkách, skateboardech.

7. Návštěvníci jsou povinni chovat se na pohřebišti důstojně a pietně s ohledem na toto místo, řídit se řádem pohřebiště. Zejména není dovoleno se na pohřebišti chovat hlučně, používat audio a video přijímače, požívat alkoholické nápoje a jiné omamné látky, odhazovat odpadky mimo odpadové nádoby, vodit psy, kočky a jiná zvířata a používat prostory pohřebiště i jeho vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou určeny.

8. Z hygienických důvodů není dovoleno na pohřebišti pít vodu z vodovodních výpustí a studní. Rovněž není dovoleno tuto vodu odnášet v náhradních obalech mimo pohřebiště.

9. Svítidla mohou návštěvníci a nájemci na pohřebišti rozsvěcovat jen pokud jsou vhodným způsobem zabezpečena proti vzniku požáru. Provozovatel může v odůvodněných případech používání svítidel na pohřebišti omezit nebo i zakázat.

10. Ukládání nádob, nářadí a jiných předmětů, včetně dílů hrobového zařízení na zelené pásy a místa kolem hrobových míst není dovoleno.
Nádoby na odpadky na pohřebišti slouží jen pro ukládání odpadu z pohřebiště – mimo stavebního. Pokud je na pohřebišti zavedeno třídění odpadu, je nutno toto opatření respektovat.

11. Návštěvníkům je zakázáno provádět jakékoli zásahy do vzrostlé zeleně na pohřebišti.

12. Na pohřebišti je povoleno provádět práce pouze v takovém rozsahu a způsobem, který stanoví tento řád.

13. Všechny osoby, vykonávající činnosti, související se zajištěním řádného provozu pohřebiště, jsou povinny tak činit v souladu se zák. č. 256/2001 Sb., a ostatními právními normami, upravujícími takovou činnost, dodržovat tento řád, a to vždy s vědomím provozovatele pohřebiště, nebo jeho předchozím souhlasem, je-li ho dle tohoto řádu potřeba.  


Článek 4

Provozovatel pohřebiště a jeho povinnosti

Provozovatel pohřebiště je povinen zejména:

1. Provozovat pohřebiště v souladu se zákonem, tímto zveřejněným řádem a zvláštními právními předpisy (např. zákon o odpadech, zákon o ochraně osobních údajů, zákon o shromažďování apod.).

2. Stanovit stejné podmínky pro sjednání nájmu hrobového místa pro každého nájemce. Předat nájemci hrobového místa k užívání vyznačené a očíslované místo.

3. Zdržet se ve styku s pozůstalými chování nešetrného k jejich citům a umožnit při smutečních obřadech účast registrovaných církví, náboženských společností a jiných osob v souladu s projevenou vůlí osob, které sjednaly pohřbení.

4. Vést evidenci související s provozováním pohřebiště v rozsahu dle ust. §21, odst. 1 zákona ( o zemřelých, o nájemci, o hrobovém zařízení, o způsobu uložení lidských pozůstatků a ostatků a jiné předepsané zákonem). Současně je povinen udržovat aktuální plán pohřebiště s vedením evidence volných hrobových míst. Zájemcům o uzavření nájemní smlouvy je povinen na jejich žádost nechat nahlédnout do plánu pohřebiště a evidence volných míst.

5. Předat k pronájmu volná místa pro hroby, hrobky, urnová místa apod. Pronajímat tato místa a provádět obnovu nájmu zájemcům za podmínek, stanovených zákonem a řádem tak, aby vznikly ucelené řady, oddíly, či skupiny hrobových míst stejného charakteru a rozměrů. Žádný zájemce o pronájem místa na pohřebišti nemá nárok na individuální umístění hrobového místa mimo vymezený prostor stejného charakteru a rozměru.  

6. Zajišťovat údržbu veřejné zeleně na pohřebišti podle platných předpisů.

7. Zajišťovat likvidaci odpadů z pohřebiště předepsaným způsobem.

8. Zabezpečovat pořádek a čistotu na pohřebištích, včetně údržby travnatých ploch, opuštěných hrobových míst, společných hrobů a vyhrazených ploch.

9. Provozovatel pohřebiště je povinen písemně upozornit nájemce na skončení sjednané doby nájmu nejméně 90 dní před jejím skončením. Není-li mu trvalý pobyt , nebo sídlo nájemce znám, uveřejní tuto informaci na místě na pohřebišti obvyklém, nejméně 60 dnů před skončením sjednané doby nájmu.

10. Provozovatel pohřebiště je povinen během doby trvání nájmu zajistit k hrobovému místu přístup a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového místa, s výjimkou případů, kdy je nezbytné bezodkladně zajistit bezpečný provoz pohřebiště.

11. Provozovatel umožní oprávněným osobám provedení exhumace za podmínek stanovených zákonem o pohřebnictví a tímto řádem a zajistí provoz na pohřebišti tak, aby nebyl narušen veřejný pořádek a aby byl vyloučen přenos možné nákazy.


Článek 5
Užívání hrobového místa

1. Nájem hrobového místa (dále jen nájem) vzniká na základě smlouvy o nájmu hrobového místa uzavřené mezi provozovatelem pohřebiště a nájemcem (dále jen smlouva o nájmu). Smlouva o nájmu musí mít písemnou formu a musí obsahovat výši nájemného a výši úhrady za služby spojené s nájmem. Výše nájemného a ceny služeb spojených s nájmem je stanovena cenovým výměrem, který vydává město.

2. K uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa je nájemce povinen poskytnout pronajímateli-provozovateli pohřebiště veškeré údaje, jejichž vedení je předepsáno ustanovením § 21 odst.1 zákona, kterými jsou:
 • jméno a příjmení osoby, jejíž lidské pozůstatky jsou na pohřebišti ukládány, místo a datum jejího narození a úmrtí a její rodné číslo
 • záznam o nebezpečné nemoci, pokud osoba, jejíž lidské pozůstatky mají být uloženy do hrobu, byla touto nemocí nakažena
 • jméno, příjmení a adresu místa trvalého pobytu a rodné číslo nájemce hrobového místa, jde-li o fyzickou osobu
 • změny výše uvedených údajů a skutečností je nájemce povinen bez zbytečného odkladu oznámit provozovateli pohřebiště
3. V případě, že se jedná o nájem hrobového místa v podobě hrobu, musí být doba, na niž se smlouva uzavírá, stanovena tak, aby od pohřbení mohla být dodržena tlecí doba stanovaná pro pohřebiště, na němž se hrob nachází.

4. Nájem hrobového místa lze sjednat i na dobu předcházející pohřbení nebo uložení urny. Podnájem hrobového místa je zakázán.

5. Platným uzavřením nájemní smlouvy k hrobovému místu na pohřebišti vzniká nájemci právo zřídit na pronajatém místě hrob, hrobku, urnové místo, včetně vybudování hrobového zařízení (rám,krycí desky apod.), to vše v souladu s obsahem nájemní smlouvy, tímto řádem a pokyny provozovatele pohřebiště, s následnou možností uložit v tomto místě lidské pozůstatky a ostatky.

6. Nájemní právo k hrobovému místu lze převést smluvně na třetí osobu pouze prostřednictvím provozovatele pohřebiště.

7. Nájemce je povinen vlastním nákladem zajišťovat údržbu pronajatého hrobového místa a hrobového zařízení v následujícím rozsahu a následujícím způsobem:
 • nejpozději do 3 měsíců od pohřbení do hrobu zajistit úpravu pohřbívací plochy hrobového místa
 • zajistit, aby plocha hrobového místa nezarůstala nevhodným porostem, který by narušoval svým vzhledem okolí, průběžně zajišťovat údržbu hrobového místa a hrobového zařízení tak, aby jejich stav nebránil užívání hrobových míst ostatních nájemců a dalších osob
 • odstranit včas znehodnocené květinové a jiné dary, odpad z vyhořelých svíček a další předměty, které narušují estetický vzhled pohřebiště
 • neprodleně zajistit opravy hrobového zařízení, pokud je narušena jeho stabilita a ohrožuje tak zdraví, životy nebo majetek jiných osob. Pokud tak nájemce neučiní, je provozovatel pohřebiště oprávněn zajistit bezpečnost na náklady a riziko nájemce hrobového místa
8. Pokud si nájemce po skončení nájmu neodebere hrobové zařízení včetně urny, postupuje provozovatel pohřebiště podle §20, písm. g), bod 4 a 5 zákona.  


Článek 6
Podmínky zřízení hrobů, hrobek, náhrobků a hrobových zařízení

1. Ke zřizování hrobů, hrobek, náhrobků a hrobových zařízení na pohřebišti není třeba povolení nebo ohlášení podle § 54 zákona č.50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. K jejich zřízení, opravě nebo udržovacím pracím je však třeba předchozího souhlasu provozovatele pohřebiště.

2. V případě, že je místo pohřebiště pronajato ke zřízení hrobky, je nájemce povinen zřídit hrobku oprávněným způsobem, v rozsahu a za podmínek stanovených provozovatelem pohřebiště.

3. V průběhu zhotovování, údržby, oprav, nebo odstraňování hrobky, hrobového zařízení na pohřebišti odpovídá nájemce hrobového místa za udržování pořádku, za skladování potřebného materiálu na místech a způsobem určeným provozovatelem pohřebiště. Odstraňovaný stavební materiál, náhrobky či jejich části, stejně tak i vykopanou zeminu je nájemce povinen nejpozději před přerušením práce téhož dne odvézt na určené místo skládky. Po skončení uvedených prací je nájemce povinen na svůj náklad uvést okolí příslušného hrobového místa a místa, které při práci znečistil do původního stavu.

Pro zřizování hrobů a hrobek na pohřebišti platí tyto zásady:
 • základy musí být provedeny do nezamrzající hloubky a dimenzovány se zřetelem na únosnost půdy, základové zdivo nesmí přesahovat do pohřbívací plochy
 • dno hrobu musí ležet nejméně 0,5 m nad hladinou podzemní vody
 • hloubka hrobu u dospělých osob a dětí od 10 let musí být nejméně 1,5 m, u dětí mladších nejméně 1,2 m
 • pohřbívací plocha musí být zachována v rozměrech, u hrobu 1,0mx2,0m a u urny 1,0mx1,0m, u hrobky se rozměr změří na místě na pohřebišti a nájem se spočítá dle skutečnosti
 • boční vzdálenost mezi hroby musí být nejméně 0,3 m
 • rakev s lidskými pozůstatky musí být po uložení do hrobu zasypána zkypřenou zeminou ve výši minimálně 1,2 m
 • jednotlivé díly hrobového zařízení musí být mezi sebou pevně zakotveny
 • přední a zadní hrany rámu musí být v jedné přímce s předními a zadními hranami rámů sousedních
 • základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu, odolného proti působení povětrnostních vlivů, např. z prostého betonu nebo železobetonu, kamenného, příp. cihelného zdiva apod.
 • stěny hrobky musí být vybudovány z porézních materiálů (např. cihly), pokud bude použit litý beton, musí být z hrobky vyvedena difúzní zátka
 • dno hrobky může být bez betonové desky, může být pouze kopaná zemina
 • kovové prvky v hrobce musí být opatřeny antikorozními nátěry a jejich stav musí být kontrolován
 • na zastropení a uzavření hrobky musí být použity železobetonové překlady, jejich spáry zality betonem a povrch zaizolován
 • na zastropení je nutno použít 20 cm zeminy, sloužící jako pachová zátka nebo umístit krycí desku neprodyšně uzavírající hrobku, se spárami vytmelenými trvalými tmely  

Článek 7
Ukládání lidských pozůstatků , zpopelněných lidských ostatků a jejich exhumace


1. Lidské pozůstatky mohou být do hrobu ukládány pouze se souhlasem provozovatele pohřebiště. Obdobně to platí i o provádění prací spojených se zajišťováním exhumací.

2. Před uplynutím tlecí doby mohou být ostatky exhumovány na žádost nájemce hrobového místa jen se souhlasem okresního hygienika nebo nařídí-li soud a státní zástupce.  

3. Pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve celodubové nebo z jiných tvrdých druhů dřev, do kterých bude umístěna poloviční zinková vložka anebo rakve kovové.

4. Pokud jsou lidské ostatky v hrobce a je třeba jejich přemístění, vyžádá si provozovatel souhlas hygienika v případě, že je zjevné, že lidské ostatky nejsou zetlelé.

5. Rakve, použité pro pohřbívání do hrobu, musí být vyrobeny z takových materiálů, aby ve stanovené tlecí době zetlely spolu s lidskými ostatky.


Článek 8
Dřeviny, lavičky

1. Dřeviny lze na pohřebišti vysazovat pouze se souhlasem provozovatele, který může ve svém souhlasu stanovit podmínky výsadby a regulace zeleně.

2. Pevné i přenosné lavičky instaluje na pohřebišti provozovatel, nebo osoba, které k tomu udělí provozovatel souhlas s určením rozměrů, tvaru a umístění lavičky a povinnosti udržovat lavičky v řádném stavu. Lavičky mohou užívat všichni návštěvníci pohřebiště.


Článek 9
Sankce


Porušení povinností souvisejících s údržbou hrobového místa bude posuzováno jako přestupek dle § 26 odst. 1 písm. h) zákona 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, v platném znění.


Článek 10
Ostatní ustanovení

1. Právní vztahy neupravené tímto řádem, vztahující se k provozování pohřebiště, se řídí zákonem č. 256/2001 Sb. – o pohřebnictví v platném znění.


Článek 11
Závěrečná ustanovení

Tento řád byl schválen radou města Štětí dne: 5.9.2002
a tohoto dne nabyl platnosti a účinnosti a bude po celou dobu jeho platnosti vyvěšen na místě obvyklém na pohřebišti města Štětí a obce Chcebuz.

Antonín Šimral                               Antonín Böhm
místostarosta města Štětí                        starosta města Štětí


 
NEJNOVĚJŠÍ ...

v diskuzi

v Š-bazaru

Inzerát neobsahuje fotoByt na prodej
Byty (08.07.2020)
Inzerát obsahuje fotoKočárek Maseratti, trojkombinace
Práce a služby (06.07.2020)
Inzerát obsahuje fotoPřebalovací pult s vaničkou
Dětský nábytek (02.07.2020)
Inzerát obsahuje fotoprodej domu
Domy (02.07.2020)
Inzerát neobsahuje fotoProdej bytu
Byty (29.06.2020)
Inzerát neobsahuje fotoKoupím byt ve Štětí
Byty (10.06.2020)
Inzerát obsahuje fotokopačky TOP stav (několik velikostí) NIKE
Vybavení ke sportu (02.06.2020)
Inzerát neobsahuje fotoKrabice oblečení na holčičku cca 0,5-1rok
Práce a služby (24.05.2020)
Inzerát neobsahuje fotoGaraž
Pozemky a ostatní (23.05.2020)
Inzerát neobsahuje fotoProdám novou garáž
Pozemky a ostatní (11.05.2020)
Prohlášení o přístupnosti
Domů
Prohlášení o přístupnosti
Úřední deska
Vyhledávání
Kontakty
Mapa stránek