www.steti.cz Mapa stránek  FAQ  Kontakty

Štětí
Oficiální portál města ŠTĚTÍ a Štětska

Teplota: 15.7°C
Dnes je Čtvrtek, 04. červen 2020, svátek má Dalibor, zítra Dobroslav
Zprávy kabelové televize Štětí CZECHPOINT Zdravé město Štětí Městská policie Štětí - Aktuality 2011 Zdravotnická zařízení ve Štětí Š-Bazar Městská knihovna - Aktuality Zpravodaj města Štětí Diskuzní fórum Městské koupaliště ve Štětí Kvalita ovzduší Odpady
Facebook Městského úřadu ve Štětí Twitter Městského úřadu ve Štětí Instagram Městského úřadu ve Štětí Zprávy KTV Štětí
Občan
Podnikatel
Turista
II.ročník soutěže ROZKVETLÉ MĚSTO ŠTĚTÍ [nové okno]
Štětí.cz arrow Městská policie a Hasiči arrow Městská policie arrow Prevence kriminality
Prevence kriminality
Nabídka projektů prevence kriminality Městské policie Štětí Nabídka projektů prevence kriminality Městské policie Štětí pro ZŠ, 348.50 kB, DOC
Plán prevence kriminality na období 2017-2021 Plán prevence kriminality na období 2017-2021, 3.03 Mb, DOC
Plán prevence kriminality pro rok 2016 Plán prevence kriminality pro rok 2016, 121.50, kB, DOC
Program prevence kriminality Města Štětí na rok 2015 Program prevence kriminality Města Štětí na rok 2015, 110.00 kB, DOC

Projekt „Domovník – preventista“ - první krok k bezpečné lokalitě

Tisk
Pátek, 11. červenec 2014, 08:02
Město Štětí v rámci programu prevence kriminality získalo v letošním roce státní účelovou dotaci na činnost domovníků - preventistů. Tato nová pracovní pozice pro tři občany města byla vytvořena za účelem zvýšení bezpečnosti a veřejného pořádku, posílení osobní odpovědnosti občanů za dodržování základních bezpečnostních standardů, Domovního řádu a nastolení systému opatření v rámci triády situační prevence kriminality: bezpečný občan - bezpečný dům - bezpečná lokalita na ubytovnách v  ul. 1. máje 596 a 597 a v ul. Palackého 599.

Ve druhé polovině června tohoto roku se v budově Městského úřadu konala první profesní příprava nových zaměstnanců města se spolupracujícími subjekty - Správou bytů a nemovitostí města Štětí, zastoupenou Jiřím Fialou; Odborem sociálních věcí, zastoupeným Mgr. Pavlou Lípovou a odborným garantem v oblasti situační prevence Městskou policií Štětí na čele s Bc. Zdeňkem Cuchým.

Výrazným přínosem pro předávání dobrých zkušeností jak předcházet společensky nežádoucím jevům byli Asistenti prevence kriminality Ludvík Misiak, Alois Dirda a Veronika Bilá, kteří díky místní a osobní znalosti prokázali schopnost reagovat na konkrétní dotazy a příklady nežádoucího chování jedinců - nájemníků v uvedených domech a dokázali jasně definovat priority v ovlivňování stávající bezpečnostní situace.

Celou akci facilitoval a odborně řídil Zdeněk Pankrác, který obohatil metody a formy prevence kriminality o konkrétní dobrou praxi měst, kde se již tento projekt úspěšně realizuje.

Přínosná byla i přítomnost a podněty lokálního konzultanta odboru pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR Mgr. Karla Straky.

Výstupem pro účastníky setkání byly konkrétní odborné a metodické pokyny zvládání nestandardních situací, získávání dětí, mladistvých a zvláště jejich rodičů pro naplňování závazných požadavků a předcházení typických negativních situací, které v těchto domech běžně vznikají nebo jsou častým jevem - jako je udržování pořádku, úklid, dodržování nočního klidu, řešení drobných krádeží, poškozování zařízení, užívání návykových látek apod.

Byly jasně stanoveny podmínky vzájemné součinnosti zúčastněných subjektů, bez které úspěšná realizace projektu není možná. Jde především o základní technické zabezpečení objektů a základní formy spolupráce především s Asistenty prevence kriminality, terénními sociálními pracovníky a strážníky, s důrazem na zvýšení pocitu bezpečí občanů v této lokalitě a zabezpečení veřejného pořádku.

Vznik pozice domovníka - preventisty je prvním krokem ve snaze řešit zdánlivě neřešitelné - nepříznivou situaci v objektech, které jsou v majetku města. Jde o postupný, dlouhodobý proces, kde nelze očekávat okamžitou nápravu ze dne na den a který je současně výzvou pro všechny zúčastněné strany.

Bc. Zdeněk Cuchý
vedoucí MP

 

Program prevence kriminality Města Štětí na rok 2014

Tisk
Čtvrtek, 20. únor 2014, 17:51
Program prevence kriminality Města Štětí na rok 2014 je sepsán v souladu s Programem prevence kriminality Města Štětí, který schválila Rada Města Štětí svým usnesením č. 23 dne 17.12. 2009 a současně obsahuje principy, priority a cíle vyplývající ze Strategie prevence kriminality v ČR na léta 2012 - 2015 . V programu na rok 2014 jsou podrobně rozpracovány a popsány elementy a projekty, kterými bude v daném období působeno na snížení kriminality v budoucnosti. Níže popsané projekty nejsou primárně zamýšlené jako jednorázové, nýbrž jsou zahrnuty v dlouhodobé koncepci a již svou podstatou jsou předurčeny k dlouhodobějšímu působení.

Plán činností souvisejících s problémy popsanými v programu na roky 2010-2015 pro rok 2014

Ke dni 01. 01. 2013 Rada Města Štětí zřídila jako svůj iniciativní a poradní orgán Komisi prevence kriminality,.která na vázala na činnost Pracovní skupiny prevence kriminality města Štětí. Tímto krokem byla nastavena úzká součinnost všech subjektů, které mohou ovlivnit vývoj a negativní dopad některých druhů kriminality na veřejné dění. V komisi jsou zástupci všech školních a předškolních zařízení na území města, Policie ČR, Městské policie Štětí, zástupci Úřad práce, Sociálního odboru a zástupce Kontaktního centra. Toto široké zastoupení zaručuje včasnou reakci kompetentních subjektů na právě vzniklou situaci a přijetí adekvátních opatření včetně preventivních ve smyslu situační prevence. Činnost komise bude pokračovat i v následujícím období, tedy i v roce 2014.

V roce 2013 byla nastavena užší forma součinnosti s místními a regionálními periodiky, což by mělo vést ke zlepšení informovanosti obyvatel města o vývoji různých trendů kriminality a činnosti odpovědných subjektů v této oblasti. V roce 2014 bude v této činnosti pokračováno, zejména se zaměřením na prevenci viktimnosti a situační prevenci.

V listopadu 2013 proběhlo setkání s občany města Štětí pod názvem STOP lhostejnosti. Ústřední myšlenkou tohoto setkání byla problematika oznamování protiprávní činnosti, jako součást sociální prevence. Celkem překvapivě byly zastoupeny všechny věkové kategorie a proběhl vcelku plodný dialog mezi pořádající stranou a účastníky. Z toho důvodu bylo rozhodnuto pokračoval v otevřených setkáních s občany i v roce 2014, a to vždy po uplynutí tří měsíců. Další setkání s občany se plánováno na měsíce březen, červen, září a prosinec 2014.

V průběhu roku bude vypracován návrh programu prevence na období 2016 - 2020, ve kterém budou zohledněny závěry vyplývající z Lokálního partnerství.

Ke dni 30. 11. 2013 byl dokončen a do užívání městské policie předán zrekonstruovaný a rozšířený kamerový systém. Jednalo se I. etapu, na kterou byla získána dotace. Do dubna 2014 bude dokončena II. nedotovaná etapa, která zahrnuje rozšíření MKDS o dva kamerové body, kdy významný bude zejména kamerový bod ve vyloučené lokalitě v ul. 1. máje. Celý kamerový systém je významným nástrojem sociální prevence, směřující do všech cílových skupin. Roce 2014 bude průběžně vyhodnocována účinnost kamerového systému a na základě účinnosti bude připravováno rozšíření kamerového systému o mobilní kamerové body s případnou realizací v průběhu r. 2015.

Od roku 2012 Město Štětí realizuje projekt „Asistent prevence kriminality". Od září roku 2013 je činnost asistentů prioritně směřována do sociálně vyloučené lokality v ul. 1. máje, Cihelná, obce Počeplice, Radouň a Chcebuz, na maximální spolupráci se základními školami a spolupodílení se na řešení problematiky záškoláctví, zejména dětí pocházejících z vyloučených lokalit. V tomto trendu bude pokračováno i v roce 2014. Činnost asistentů je financována z dotačního sytému MV ČR. Jinak tomu nebude ani v r. 2014, kdy bude žádáno a poskytnutí neinvestiční dotace na činnost čtyř asistentů.

V roce 2013 proběhla osvětová akce zaměřená se seniory. V roce 2014 bude v této činnosti pokračováno a zahrnuto do plánu prevence kriminality, jako prevence viktimnosti seniorů.

Městská policie Štětí úzce spolupracuje s Policií ČR, obvodním oddělením PČR Štětí. Jejich vzájemná spolupráce je zakotvena v Dohodě o vzájemné spolupráci. Tento dokument je již časově překonán (přijat v r. 2009), proto bude v roce 2014 nahrazen Koordinační dohodou o vzájemné spolupráci při zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku.

Plán konkrétních nástrojů a opatření ke snížení kriminality

Komunikační nástroje, vzdělávání a osvěta
 • zveřejňování informací v místní kabelové televizi a periodikách
 • realizace školních minimálních preventivních programů
 • realizace preventivního programu Městské policie
 • realizace programu prevence kriminality Města Štětí
 • osvětové kampaně Projektu Zdravé město (Den bez tabáku, Evropský týden mobility, Dny zdraví apod.)
 • kurz prevence viktimnosti seniorů

Rozšířená nabídka pro trávení volného času
 • zkvalitnění funkce otevřeného klubu pro mládež
 • akce k prezentaci aktivit jednotlivých neziskových organizací a zájmových útvarů v rámci Evropského týdne mobility
 • zapojení sociálně vyloučených dětí do volnočasových aktivit

Terénní práce
 • aktivní činnost strážníků MP
 • zapojení asistentů prevence kriminality
 • úzká spolupráce se sociálními pracovníky Sociálního odboru MěÚ Štětí, Úřadu práce Štětí a pracovníky Odboru sociálně právní ochrany dětí MěÚ Litoměřice.

Prevence následovaná represí
 • plnohodnotné využívání zmodernizovaného a rozšířeného kamerového systému
 • koordinované kontroly MP a OO PČR na diskotékách a v nočních klubech, restauračních zařízeních, barech a provozovnách výherních hracích přístrojů a s tím spojené případné řešení zjištěných přestupků, případně oznámení zjištěných podnětů příslušným subjektům

Rozvíjení prvků participační demokracie
 • asistence z řad občanů (bezpečnost v dopravě, dětská hřiště), zejména seniorů

Ostatní preventivní nástroje
 • zapojení dobrovolníků
 

Prevence kriminality sdělení pro občany

Tisk
Čtvrtek, 20. únor 2014, 17:31
Vážení občané,

v tomto novém odkazu (Prevence kriminality) se budete moci seznamovat s programy a činností nejen městské policie, ale i dalších subjektů podílejících se na prevenci kriminality v rámci města Štětí.

Jen pro vysvětlení : Prevence (předcházení) kriminality je součástí trestní politiky. Je to souhrn nerepresivních opatření k předcházení páchání kriminality a snižování obav z ní. Patři sem  opatření, jejichž cílem nebo důsledkem je zmenšování rozsahu a závažnosti kriminality a jejích následků. Děje se tak omezením kriminogenních příležitostí, působením na potencionální pachatele a působením na potencionální oběti trestných činů. Jedná se o následující opatření :
 • sociální prevence - aktivity ovlivňující proces socializace a sociální integrace a aktivity zaměřené na změnu nepříznivých společenských a ekonomických podmínek, které jsou považovány za klíčové příčiny trestné činnosti
 • situační prevence - je zaměřena na určité druhy kriminality, které se objevují v určité době, na určitých místech a za určitých okolností.
 • prevence viktimnosti - je založena na konceptech bezpečného chování ohrožených osob.
Už jen z výčtu jednotlivých aktivit je zřejmé, že prevence kriminality není záležitostí jen bezpečnostních složek, ale že se jedná o celospolečenskou odpovědnost, počínaje orgány státní a místní samosprávy, přes volená zastupitelstva, až po jednotlivce.

Vás, jako občany, bude zcela určitě přednostně zajímat činnost místních subjektů podílejících se na prevenci kriminality a výsledky jejich činnosti. Proto bych Vás chtěl alespoň orientačně seznámit se základními subjekty prevence kriminality a jejími programy.

V roce 2009 Rada města přijala Program prevence kriminality Města Štětí na roky 2010 - 2015. Tento program s přihlédnutím k aktuálním závěrům Strategii prevence kriminality v ČR na léta 2012 - 2015 a k závěrům každoroční Bezpečnostní analýzy Města Štětí, slouží jako podklad pro vypracování Programu prevence kriminality na daný rok.

Program prevence kriminality na daný rok je výsledkem činnosti Komise prevence kriminality, a o jeho přijetí rozhoduje Rada města. K jednotlivým pojmům :

 • Strategie prevence kriminality v ČR na léta 2012 - 2015 - dokument Odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR k dokončení stabilizace výsledků dosažených v oblasti prevence kriminality, k nastavení nástrojů a postupů v prevenci kriminality.
 • Bezpečnostní analýza Města Štětí - každoročně vypracovávaný dokument obsahující charakteristiku města, četnost a skladbu trestné činnosti a pozici Štětí v rámci kraje a okresu, sociálně demografické údaje a institucionální analýzu.
 • Komise prevence kriminality - zřízena Radou města jako iniciativní a poradní orgán. Jejími členy jsou zástupci Policie ČR, městské policie, pedagogičtí pracovníci, pracovníci sociálního odboru, úřadu práce, K centra, zástupce vedení města, Úřadu práce, OSPODu apod. Široké zastoupení umožňuje schopnost výměny relevantních informací, pojmenování prioritních problémů, přijetí a realizaci nezbytných nebo potřebných preventivní opatření k řešení problémů majících vztah ke kriminalitě nebo sociálně patologickým jevům.
Město Štětí má zřízenu i pozici manažera prevence kriminality, kterou v současné době na základě usnesení Rady města zastává paní Vladimíra Žižková - e-mail: vladimíra.zizkova@steti.cz, která je zařazena v Městské policii Štětí jako strážník.

Na manažerku prevence kriminality se můžete obracet se svými podněty, dotazy a připomínkami v oblasti prevence kriminality. V tomto odkazu budou publikovány i zprávy o činnosti v oblasti prevence kriminality, poradenské aktivity, upozornění na nárůst některých druhů kriminality, včetně informací o možnostech ochrany.

Manažer prevence kriminality m. j. :
 • Odpovídá za koordinaci preventivních aktivit v rámci města Štětí. Mapuje bezpečnostní situaci, zajišťuje potřeby prevence, tyto vyhodnocuje a předkládá návrhy na řešení komisi prevence kriminality a protidrogové prevence.
 • Úzce spolupracuje se všemi subjekty, které se na prevenci kriminality podílejí a v rámci této spolupráce se zúčastňuje jednání komisí a pracovních skupin na úrovni města a kraje.
 • V rámci Programu prevence kriminality města Štětí tvoří krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé programy a zpracovává dílčí projekty, kterými se město uchází o poskytnutí dotace, podílí se na jejich realizaci a provádí konečné vyhodnocení.
 • Podílí se na tvorbě, realizaci a vyhodnocení plnění koncepčních materiálů města v oblasti protidrogové politiky.
 • Koordinuje aktivity v oblasti primární prevence na základních, příp. středních školách.
 • Vytváří a průběžně aktualizuje informační systém v oblasti prevence kriminality a zabezpečuje její propagaci.
 • Je členem Komise prevence kriminality.
 

Co dělat v případě, že se poraníte o pohozenou injekční stříkačku?

Tisk
Čtvrtek, 20. únor 2014, 17:26
 1. Jehlu či předmět, který způsobil zranění z rány šetrně vyjmout.
 2. Pokud rána krvácí, nechat spontánně krvácet alespoň 5 minut.
 3. Ránu nehmoždit, nemačkat, nevysávat.
 4. Ránu 5-10 minut oplachovat pod tekoucí vodou a omývat mýdlem.
 5. Poté ránu ošetřit některým z běžných dezinfekčních prostředků (3% peroxid vodíku).
 6. Pokud došlo k poranění oka, úst či nosu, vyplácnout ránu fyziologickým roztokem, nebo borovou vodu.
 7. Krví potřísněné okolí rány omýt vodou a mýdlem.
 8. Ránu krýt obvazem, aby v případě pokračujícího krvácení, nedošlo ke kontaminaci okolí, či jiných osob.
 9. Injekční jehlu, či jiný předmět, který zranění způsobil, uschovat v pevné schránce, aby nemohlo dojít k dalšímu poranění.
 10. V žádném případě neodhazovat do běžného odpadu, neboť musí být zlikvidován ve zvláštním režimu, jako potenciálně nebezpečný materiál.
 11. Zraněného co nejdříve dopravit k lékařskému ošetření/praktický lékař nebo přímo se dopravit do Zdravotního Ústavu v Ústí nad Labem (tel.: 844 06 06 06). Tento zhodnotí, zda byl zachován standardní racionální postup primárního ošetření a uváží, zda poraněného naočkuje vakcínou hepatitis B a bude po dobu 6 měsíců monitorovat za účelem možné inkubace virů.
 12. Ošetřujícímu lékaři poskytnout základní informace: datum a hodinu poranění, způsob ošetření rány, místo a mechanismus zranění, činnost, při které k poranění došlo, odhadnout event. hloubku poranění a intenzitu následného krvácení, odevzdat k zajištění předmět, kterým k poranění došlo k jeho bezpečné likvidaci a předložit očkovací průkaz zraněného (TAT, hepatitidy).
 13. Událost ohlásit městské policii, či policii ČR.
 14. Kontaminované šatstvo vyprat v horké vodě za použití běžného pracího prostředku, nebo ve studené vodě za použití dezinfekčního přípravku, dostatečně účinné je i chemické čištění.
 15. V současné době je poměrně vysoká pravděpodobnost, že náhodně nalezená injekční stříkačka může být potenciálně nebezpečná z kontaminace virem hepatitidy či HIV. Proto je z preventivních důvodů nutné informovat policii, či pracovníky Kontaktního centra i o pouhém nálezu těchto předmětů na veřejných prostranstvích, není žádoucí tyto předměty odstraňovat sami, bez zvláštních ochranných pomůcek a bez možnosti následné odborné likvidace.
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 Následující > Konec >>

Výsledky 31 - 35 z 35
NEJNOVĚJŠÍ ...

v diskuzi

v Š-bazaru

Inzerát obsahuje fotokopačky TOP stav (několik velikostí) NIKE
Vybavení ke sportu (02.06.2020)
Inzerát obsahuje fotoprodám kolo
Kola (01.06.2020)
Inzerát neobsahuje fotoKrabice oblečení na holčičku cca 0,5-1rok
Práce a služby (24.05.2020)
Inzerát neobsahuje fotoGaraž
Pozemky a ostatní (23.05.2020)
Inzerát neobsahuje fotoPronajmu byt
Byty (22.05.2020)
Inzerát obsahuje foto2x BMX
Kola (14.05.2020)
Inzerát neobsahuje fotoProdám novou garáž
Pozemky a ostatní (11.05.2020)
Inzerát obsahuje fotoDětské kolo
Kola (10.05.2020)
Inzerát neobsahuje fotoKoupím menší byt v osobním vlastnictví
Byty (30.04.2020)
Inzerát neobsahuje fotoPronájem garáže
Pozemky a ostatní (28.04.2020)
Prohlášení o přístupnosti
Domů
Prohlášení o přístupnosti
Úřední deska
Vyhledávání
Kontakty
Mapa stránek