www.steti.cz Mapa stránek  FAQ  Kontakty

Štětí
Oficiální portál města ŠTĚTÍ a Štětska

Dnes je Neděle, 14. srpen 2022, svátek má Alan, zítra Hana
Zprávy kabelové televize Štětí CZECHPOINT Zdravé město Štětí Městská policie Štětí - Aktuality 2011 Zdravotnická zařízení ve Štětí Š-Bazar Městská knihovna - Aktuality Zpravodaj města Štětí Diskuzní fórum Městské koupaliště ve Štětí Kvalita ovzduší Odpady
Facebook Městského úřadu ve Štětí Twitter Městského úřadu ve Štětí Instagram Městského úřadu ve Štětí Zprávy KTV Štětí
Občan
Podnikatel
Turista
mobilní rozhlas [nové okno]
Štětí.cz arrow Mediální centrum a KTV arrow Diskuzní fórum
Diskuzní fórum - Štětí.cz
 
PRO PŘÍDÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ JE POTŘEBNÁ REGISTRACE!
Registrovat se můžete zde.
Vysvětlení starosty města ohledně nutnosti registrace pro přídávání příspěvků naleznete zde.

DomůVláknaZobrazit nejnovější zprávyNápovědaPravidla
mar
Velmi pokročilý pisatel
  Karma: -1  
Příspěvků: 361
Čištění ulic - 11/04/2016 21:18
Na úřední desce se objevil termín čištění ulic :
http://86.63.219.6:5653/Gordic/Ginis/App/UDE01/Dokument.aspx? file=S0050B03VITL&pc=0&filepri=S0050B03VITL

http://86.63.219.6:5653/Gordic/Ginis/App/UDE01/Dokument.aspx? file=S0050B03VITL&pc=0&filepri=S0050B03VIOA

http://86.63.219.6:5653/Gordic/Ginis/App/UDE01/Dokument.aspx? file=S0050B03VITL&pc=0&filepri=S0050B03VIP5

http://86.63.219.6:5653/Gordic/Ginis/App/UDE01/Dokument.aspx? file=S0050B03VITL&pc=0&filepri=S0050B03VIQ0

http://86.63.219.6:5653/Gordic/Ginis/App/UDE01/Dokument.aspx? file=S0050B03VITL&pc=0&filepri=S0050B03VIRV

http://86.63.219.6:5653/Gordic/Ginis/App/UDE01/Dokument.aspx? file=S0050B03VITL&pc=0&filepri=S0050B03VISQ

Tak snad během tohoto čištění dojde i k odtahu vozidel a především autovraků ,které už někde hnijou několik let......

A možná se i někdy dočkáme obnovení vodorovného dopravního značení .....

František Zwettler
Středně pokročilý pisatel
  Karma: 0  
Příspěvků: 25
Re:Čištění ulic - 15/04/2016 08:56
Vážený diskutující „mar“,
mohu potvrdit, že při blokovém čištění komunikací (parkovacích stání) je počítáno i s obnovou vodorovného dopravního značení. S odtahem „autovraků“ to tak jednoduché není, neboť vozidlo, které subjektivním pohledem může být považováno za autovrak, nemusí být vrakem ve smyslu zákona o pozemních komunikacích.
Vrakem podle zákona je vozidlo, které je pro závady v technickém stavu zjevně technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích a obnovení způsobilosti by si vyžádalo výměnu, doplnění nebo opravu podstatných částí mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla. Není to tedy vozidlo, které má vypuštěné pneumatiky, narušený lak, apod., byť je na parkovišti odstavené dlouhodobě a nikdo s ním nejezdí.
Ing. František Zwettler
Odbor stavební, životního prostředí a dopravy
Městského úřadu Štětí
tel.: 416859314
e-mail: frantisek.zwettler@steti.cz

mar
Velmi pokročilý pisatel
  Karma: -1  
Příspěvků: 361
Re:Čištění ulic - 15/04/2016 14:18
Existují dva zákony které toto řeší.....
Jeden pro provoz na pozemních komunikacích a druhý o odpadech .....

K odtahu motorového vozidla (jako autovraku) a jeho likvidaci může dojít na základě dvou právních předpisů:

1/ Zákon o pozemních komunikacích (platí v případě, kdy bylo motorové vozidlo odstaveno na pozemní komunikaci) :
Dle § 19/2 písm. g) zákona o pozemních komunikacích je na dálnicích, silnicích a místních komunikacích zakázáno mimo jiné odstavovat silniční vozidlo, které je trvale technicky nezpůsobilé k provozu a není opatřeno státní poznávací značkou nebo které je zjevně trvale technicky nezpůsobilé k provozu.
Vlastník vraku je povinen na výzvu vlastníka dálnice, silnice nebo místní komunikace odstranit vrak do dvou měsíců od doručení výzvy k odstranění. Neučiní-li tak, odstraní a zlikviduje vrak vlastník této pozemní komunikace (může se jednat o stát, kraj nebo obec) na náklady vlastníka vraku.

2/ Zákon o odpadech (platí v případě, kdy bylo motorové vozidlo odstaveno mimo pozemní komunikaci) :
Dle § 36 písm. a) zákona o odpadech se autovrakem rozumí - každé úplné nebo neúplné motorové vozidlo, které bylo určeno k provozu na pozemních komunikacích pro přepravu osob, zvířat nebo věcí a stalo se odpadem podle § 3 zákona o odpadech. Odpadem je každá movitá věc (tedy i motorové vozidlo), které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit (§ 3/1 zákona o odpadech).
Stane-li se motorové vozidlo odpadem (tzn. v okamžiku, kdy se ho chce nebo musí jeho vlastník zbavit), je vlastník takového motorového vozidla povinen umístit motorové vozidlo na místo, kde nepoškodí nebo neohrozí životní prostředí ani nenaruší estetický vzhled obce či přírody nebo krajiny. Pokud tak vlastník motorového vozidla neučiní, přemístí motorové vozidlo obecní úřad bezodkladně na náklady jeho vlastníka na vybrané parkoviště. Informaci o umístění motorového vozidla na vybrané parkoviště zveřejní obecní úřad na své úřední desce. O umístění motorového vozidla písemně informuje jeho vlastníka, pokud je ho možné identifikovat (§ 37/2 a 3 zákona o odpadech).
Pokud vlastník nepřevezme motorové vozidlo z vybraného parkoviště po marném uplynutí lhůty 2 měsíců od informování vlastníka, má se za to, že motorové vozidlo je autovrak. V takovém případě předá obecní úřad autovrak osobě, která je provozovatelem zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování autovraků. Náklady spojené s tímto postupem je povinen uhradit obci poslední vlastník motorového vozidla uvedený v registru motorových vozidel.

......................................................

A pokud tedy auto nemá několik měsíců nebo dokonce let platnou STK lze jej považovat za trvale nezpůsobilé k provozu ......

František Zwettler
Středně pokročilý pisatel
  Karma: 0  
Příspěvků: 25
Re:Čištění ulic - 18/04/2016 09:01
Vážený diskutující „mar“,
dovolím si upozornit na nepřesnost ve vašem příspěvku, neboť v bodě 1) citujete znění zákona o pozemních komunikacích, které však od letošního roku neplatí, zákon byl novelizován předpisem č. 268/2015 Sb. Nově je upraven právě pojem „vrak“ a také rozhodování o něm.
Vůbec není rozhodující, jestli má vozidlo platnou technickou kontrolu a ani není rozhodující, jestli má registrační značku. Vozidlo musí splňovat znaky „vraku“ podle zákona, tedy „vozidlo musí mít závady v technickém stavu, pro které je zjevně technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích a obnovení způsobilosti by si vyžádalo výměnu, doplnění nebo opravu podstatných částí mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla“.
Jinak samozřejmě v případě, že se domníváte, že nějaké vozidlo odstavené na pozemní komunikaci splňuje znaky vraku, můžete nám dát podnět k prověření.


Bc. František Zwettler
vedoucí Odboru stavebního, životního prostředí a dopravy
Městského úřadu Štětí
Ing. František Zwettler
Odbor stavební, životního prostředí a dopravy
Městského úřadu Štětí
tel.: 416859314
e-mail: frantisek.zwettler@steti.cz

mar
Velmi pokročilý pisatel
  Karma: -1  
Příspěvků: 361
Re:Čištění ulic - 18/04/2016 09:49
Takže dle novelizace ,lze odtáhnout vozidlo a nevracet ho zpět pokud byla příslušná dopravní značka 7 dní před čištěním....
V tomto případě nemá cenu řešit zda se jedná o vrak či nikoliv ... pokud tedy vozidlo bude překážet lze ho odtáhnout.... a majitel ať si poté zaplatí odtah....

§ 19b
Odstranění silničního vozidla vlastníkem pozemní komunikace

(1) Je-li to nezbytné pro naplnění účelu dočasného
zákazu nebo omezení stání nebo zastavení silničních
vozidel podle § 19a, je vlastník pozemní komunikace
oprávněn odstranit silniční vozidlo ponechané
na pozemní komunikaci v rozporu s tímto zá-
kazem nebo omezením a odstavit je na vhodném
místě. Po pominutí důvodů pro odstranění silničního
vozidla je vlastník pozemní komunikace povinen vozidlo
bez zbytečného odkladu vrátit na místo, odkud
bylo odstraněno, nebo na jiné vhodné místo v bezprostředním
okolí viditelné z místa, odkud bylo vozidlo
odstraněno. Není-li to možné, oznámí vlastník
pozemní komunikace provozovateli silničního vozidla
a Policii České republiky místo, kde je možné
vozidlo vyzvednout, a způsob jeho vyzvednutí.

(2) Bylo-li dopravní značení na pozemní komunikaci
umístěno alespoň 7 dní před prvním dnem
dočasného zákazu nebo omezení stání nebo zastavení
silničních vozidel, nese náklady na odstranění,
odstavení a vrácení silničního vozidla jeho provozovatel;
to neplatí, prokáže-li závažné důvody, které
mu znemožnily vozidlo včas odstranit. Nenese-li ná-
klady na odstranění, odstavení a vrácení silničního
vozidla jeho provozovatel, nese je v případě dočasného
zákazu nebo omezení přijatého na návrh
podle § 19a odst. 2 navrhovatel.

(3) Nevyzvedne-li si provozovatel silniční vozidlo
ve lhůtě 6 měsíců od doručení oznámení podle
odstavce 1, rozhodne silniční správní úřad, který
dočasně zakázal nebo omezil stání nebo zastavení silničních
vozidel na pozemních komunikacích podle
§ 19a, na návrh vlastníka pozemní komunikace o povolení
prodeje silničního vozidla ve veřejné dražbě.
Silniční správní úřad prodej silničního vozidla nepovolí,
pokud nebyly dodrženy podmínky podle odstavce
1, provozovatel projevil vůli silniční vozidlo
vyzvednout, nebo pokud zjistí závažné důvody,
které brání provozovateli silniční vozidlo vyzvednout.
Je-li prodej silničního vozidla povolen, je vlastník
pozemní komunikace, ze které bylo odstraněno,
oprávněn je prodat na náklady jeho provozovatele.

(4) Pokud se silniční vozidlo ve veřejné dražbě
neprodá, vlastník pozemní komunikace jej předá na
náklady jeho provozovatele provozovateli zařízení
ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování autovraků.

(5) Částku získanou z prodeje je vlastník pozemní
komunikace povinen předat provozovateli silničního
vozidla; za tímto účelem jej vyzve k převzetí
částky nebo ke sdělení údajů nezbytných k předání
této částky. Pokud si provozovatel silničního vozidla
částku nepřevzal nebo nesdělil údaje k jejímu předání
do 2 let od doručení výzvy, vyzve jej vlastník pozemní
komunikace opakovaně.

(6) Vlastník pozemní komunikace je oprávněn
z částky získané z prodeje uhradit náklady podle
odstavců 2 a 3, nese-li tyto náklady provozovatel silničního
vozidla. Částka zbývající po odečtení těchto
nákladů přechází do vlastnictví vlastníka pozemní
komunikace, pokud si ji provozovatel silničního vozidla
do 1 roku od doručení opakované výzvy nevyzvedl
nebo nesdělil údaje nezbytné k jejímu předání.

(7) Oznámení podle odstavce 1 a výzvu podle
odstavce 5 doručuje vlastník pozemní komunikace
do vlastních rukou. Za tímto účelem je oprávněn vy-
žádat si poskytnutí údajů o provozovateli silničního
vozidla zapsaných v registru silničních vozidel. Nepodaří-li se doručit do vlastních rukou nebo nepodaří-lise zjistit provozovatele silničního vozidla, doručování do vlastních rukou lze nahradit zveřejně-
ním výzvy nebo oznámení na úřední desce obce,
v jejímž územním obvodu se nachází pozemní komunikace,
ze které bylo vozidlo odstraněno, popřípadě také jiným způsobem v místě obvyklým. Lhůty
se v takovém případě počítají ode dne zveřejnění na
úřední desce.

(8) Předá-li vlastník pozemní komunikace silniční
vozidlo provozovateli zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování autovraků
oznámí to do 10 dnů ode dne předání
obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož
správním obvodu bylo silniční vozidlo ponecháno,
za účelem zápisu zániku vozidla v registru
silničních vozidel.

§ 19c
Odstranění vraku vlastníkem pozemní komunikace

(1) Silniční správní úřad uloží provozovateli
vraku
a) na návrh vlastníka pozemní komunikace povinnost
vrak odstavený na dálnici, silnici, místní
komunikaci nebo veřejně přístupné účelové komunikaci
odstranit a odstavit mimo takovou
pozemní komunikaci,
b) na návrh vlastníka pozemní komunikace, ze
které byl vrak odstraněn postupem podle
§ 19b odst. 1, povinnost vrak vyzvednout z místa,
kde je odstaven, a odstavit jej mimo dálnici,
silnici, místní komunikaci nebo veřejně přístupnou
účelovou komunikaci.

(2) Po marném uplynutí 2 měsíců ode dne, kdy
byla pravomocně uložena povinnost podle odstavce
1, zajistí vlastník pozemní komunikace předání
vraku na náklady jeho provozovatele provozovateli
zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání
nebo odstraňování autovraků. Ustanovení § 19b
odst. 8 se užije obdobně.

NEJNOVĚJŠÍ ...

v diskuzi

v Š-bazaru

Inzerát neobsahuje fotoProdej chaty Štětí
Domy (12.08.2022)
Inzerát neobsahuje fotoPronájem garáže
Práce a služby (10.08.2022)
Inzerát neobsahuje fotoUkončení
Spotřebiče (07.08.2022)
Inzerát neobsahuje fotoProdám dubové parkety
Nezařazeno (29.07.2022)
Inzerát neobsahuje fotoAutosedacku maxi cosi
Práce a služby (11.07.2022)
Inzerát obsahuje fotoKočárek britax
Práce a služby (11.07.2022)
Inzerát neobsahuje fotoSháním pronajem
Práce a služby (22.06.2022)
Inzerát obsahuje fotoProdej byt 1+1+lodžie, Alšova, Štětí
Byty (16.06.2022)
Inzerát obsahuje fotoGarsoniera k pronájmu Počeplice
Byty (13.06.2022)
Inzerát obsahuje fotoDvoupatrová postel 90x200
Práce a služby (11.06.2022)
Prohlášení o přístupnosti
Domů
Prohlášení o přístupnosti
Úřední deska
Vyhledávání
Kontakty
Mapa stránek