Uchazeč musí splňovat následující podmínky:                    při konzultaci nutno doložit:

 státní občanství ČR a dosažený věk min. 21 let:                      občanský průkaz

 bezúhonnost:                                                                          výpis z rejstříku trestů ne starší tří měsíců, v případě potřeby i předložení příslušného rozsudku

 spolehlivost:                                                                           čestné prohlášení ne starší tří měsíců, ve kterém uchazeč přiznává pravomocně uloženou sankci za správní delikt, obsahuje zákonné pojmenování správního deliktu a popis jednání, kterým byl tento delikt spáchán.

 tělesná a duševní způsobilost:                                                  potvrzení příslušného lékaře o tělesné a duševní způsobilosti k výkonu práce strážníka ne starší třiceti dnů

 min. středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou:      doklad o dosaženém vzdělání

 řidičské oprávnění min. sk. B:                                                 řidičský průkaz

 Žádost o zaměstnání musí obsahovat:

 1. jméno a příjmení
 2. datum narození
 3. místo trvalého bydliště
 4. doručovací adresu (pokud nesouhlasí s adresou trvalého bydliště)
 5. tel. číslo
 6. e-mail
 7. profesní životopis
 8. souhlas se správou, zpracováním a uchováním svých osobních údajů pracovníky Městské policie Štětí.

 Žádost o zaměstnání lze zaslat písemně na adresu: Městská policie Štětí, Palackého 599, 411 08 Štětí, elektronicky na adresu: mestska.policie@steti.cz, nebo do podatelny MěÚ Štětí .Další požadavky na funkci strážníka Městské policie Štětí

Po nástupu do sjednaného pracovního poměru musí dále získat: 

 1. potvrzení příslušného lékaře o tělesné a duševní způsobilosti k výkonu práce strážníka dle Vyhlášky Ministerstva vnitra č. 444/2008 Sb.
   

 2. do šesti měsíců osvědčení o splnění odborných předpokladů podle ustanovení § 4, odst. 1, písm. f) Zák. č. 553/1991 Sb. ve znění platném od 1.1. 2009

Rozsah odborných předpokladů a způsob jejich ověřování je stanoven Vyhláškou MVČR č. 418/2008 Sb., platnou od 1.1. 2009. Zkoušce ze sebeobrany a teoretických znalostí vybraných právních ustanovení předchází šestitýdenní školení ve školícím středisku.

 1. zbrojní průkaz skupiny D a E dle Zákona č. 119/2002 Sb.
   
 1. doporučující stanovisko profesního psychologa k výkonu práce strážníka po absolvování psychotestů
   

Dále musí absolvovat

-         školení obsluhy kamerového systému

-         školení obsluhy radiostanice

-         školení první pomoci

-         školení bezpečnosti práce

-         protipožární školení

-         kurz komunikace

 

Při konzultaci budou kladeny otázky prověřující znalosti a schopnosti:

-       práce na PC (MS Excel, MS Word, MS Access, Internet Explorer)

-         komunikace

-         všeobecného přehledu (oblasti: ústavní pořádek, přestupky a jiné správní delikty, trestné činy, obecní policie, policie ČR, obce, kraje, správní řízení, bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích)

-         řešení úkolů v zátěžové situaci

-    první pomoci

Pracovní náplň strážníka Městské policie vychází z ustanovení příslušných právních předpisů