Zápis 5. jednání Pracovní skupiny pro snižování zápachu

Středa, 14. květen 2008, 20:44
Zápis z 5. jednání Pracovní skupiny pro snižování zápachu ve Štětí ze dne 13.05.2007

Přítomni:

Ing. Zdeňka Rulíšková - MěÚ Štětí
Adrian Fowler, generální ředitel Mondi Štětí
František Zwettler - MěÚ Štětí
Ing. Jan Koubský - Mondi Štětí a.s.
Ing. Petr Sedláček - Mondi Štětí a.s.
Ing. Josef Kříž - KÚ Ústeckého kraje
Ing. Helena Antošová – KÚ Ústeckého kraje
Ing. Michal Kurfirst – veřejnost
MUDr. Daniela Marhonsová – KHS Ústeckého kraje
MUDr. Ivana Habeltová - veřejnost
Projednáno:
 • 1. Kontrola úkolů z minulého jednání:
  • a. MONDI připraví seznam zdrojů zapáchajících látek s uvedením jejich příspěvku do celkového množství zapáchajících látek – splněno viz projednáno a sestaví sborník možných opatření ke snížení množství zapáchajících látek, včetně předpokládaného časového harmonogramu
  • b. MONDI navázat kontakt s firmou ATEKO a.s. Hradec Králové za účelem možnosti provedení externího posouzení opatření na snížení zapáchajících látek – splněno viz program jednání
 • 2. Pracovní skupina obdržela přehled bodových a plošných zdrojů zápachu v areálu celulózky Mondi Štětí, a.s. a předpoklad jejich omezování z hlediska ročních bilancí.
 • 3. Pracovní skupina formou místní exkurze byla seznámena s těmito zdroji přímo na místě v areálu celulózky. Byl diskutován rozsah těchto zdrojů s ohledem na významnost jejich emisí a frekvenci z hlediska podílu na obtěžování obyvatel ve městě Štětí. Současně byla seznámena s provedenými, navrženými a uvažovanými opatřeními k jejich dalšímu snižování včetně předpokládaného časového harmonogramu.
 • 4. Pracovní skupina obdržela Protokol o autorizovaném hodnocení zdravotních rizik „Hodnocení vlivu zapáchajících látek z papírny Mondi Štětí, a.s. na zdraví obyvatel“ zpracované Státním zdravotním ústavem, MUDr. Helenou Kazmarovou, 31.3.2008, číslo protokolu 43/08. Zástupci města umístí tento materiál na internet.
 • 5. Zástupce Mondi došle korespondenci s firmou ATEKO emailem členům pracovní skupiny.
 • 6. Mondi připraví plán snižování emisí zapáchajících látek ve formě seznamu akcí/projektů pro zveřejnění v termínu do 31.5.
 • 7. Skupina projedná aktualizaci plánu snižování emisí zapáchajících látek v prosinci 2008 s důrazem na doplnění chybějících detailů a možnosti zkrácení termínů realizace.
 • 8. Příští téma pracovní skupiny plánované na červen 2008 bylo stanoveno: „Informování obyvatel Štětí a zpětná vazba.“
Zapsal:
Jan Koubský