Výběrové řízení: Správce Ubytovny pro potřeby města Štětí

Čtvrtek, 24. říjen 2019, 15:30
MĚSTO ŠTĚTÍ
Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí, tel. 416 859 315

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Tajemník Městského úřadu Štětí vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice

Správce Ubytovny pro potřeby města Štětí

zařazený v Odboru sociálních věcí Městského úřadu Štětí Stručná náplň pozice:
 • zajišťování kompletního provozu Ubytovny pro potřeby města, včetně krizového ubytování;
 • poradenská a konzultační činnost vůči klientům;
 • vedení agendy ubytovaných klientů, příprava smluv, evidence úhrad za ubytování;
 • kontrola dodržování ubytovacího řádu a povinností klientů.
Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
Fyzická osoba, která
 • je státním občanem České republiky, případně fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt;
 • dosáhla věku 18 let, je svéprávná, je bezúhonná;
 • je zdravotně a tělesně způsobilá
Požadavky na uchazeče:
 • minimálně středoškolské zakončené maturitní zkouškou;
 • velmi dobré organizační a komunikační schopnosti;
 • spolehlivost, samostatnost, odpovědnost a flexibilita;
 • znalost práce na PC;
 • zkušenosti s provozem ubytovacích zařízení výhodou;
 • splnění kvalifikace pracovníka v sociálních službách dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách výhodou.
Písemná přihláška musí obsahovat:
 • jméno, příjmení a titul uchazeče;
 • datum a místo narození, státní příslušnost uchazeče;
 • místo trvalého pobytu uchazeče;
 • datum a podpis uchazeče;
 • kontaktní spojení.
K přihlášce připojte tyto doklady:
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání;
 • životopis, ve kterém uveďte údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech;
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál, nebo ověřená kopie);
 • případné další doklady prokazující Vaše znalosti a dovednosti.

Předpokládaný termín nástupu
: 1.1.2020, případně dohodou

Místo výkonu práce: město Štětí

Pracovní poměr
: na dobu neurčitou

Platové zařazení: dle Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve znění pozdějších předpisů - platová třída 8.

Přihlášku s uvedenými doklady zasílejte doporučeně do 13. 11. 2019 na adresu: Městský úřad Štětí, k rukám tajemníka MěÚ Štětí, Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí.
Obálku označte: „NEOTVÍRAT – VŘ – SPRÁVCE UPPM“.

Přihlášku se stejným označením obálky je možné doručit osobně do podatelny Městského úřadu Štětí, Mírové náměstí 163, do 13. 11. 2019 do 17.00 hodin.

Bližší informace k pracovní pozici: Mgr. Pavla Lípová, tel:732 931 767.

Přihláška a další požadované dokumenty k výběrovému řízení budou zpracovávány a vedeny pouze pro účely uvedeného výběrového řízení. Po skončení výběrového řízení budou uchazečům jejich písemní materiály vráceny.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo žádného uchazeče nevybrat a od výběrového řízení odstoupit nebo ho zrušit bez udání důvodu. Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.

Štětí 24. 10. 2019

Ing. Ladislav Balatý
tajemník MěÚ Štětí