Vydaná informace 7/2019

Úterý, 14. květen 2019, 15:43
Město Štětí, Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí

Č. jednací: 5630/2019/OS
Datum: 14. 5. 2019
Vyřizuje: Libertínová
Telefon: 416 859 302
E-mail: gabriela.libertinova@steti.cz

Sdělení ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Na základě Vaší žádosti ze dne 29. 4. 2019 o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějším předpisů, Vám sdělujeme následující:

Požadovaná informace:
  1. Žádám o informaci o vývoji a stavu podzemních vod v obci Radouň. Jedná se o graf nebo statistiku, v jaké hloubce se nachází hladina spodní pitné vody (která zásobuje široké okolí, nejen Štětí). Hodnoty v jaké hloubce byla spodní voda před 30ti lety a podrobný vývoj od roku 2000 do 31. 12. 2018.
  2. Možnosti využití vody, která vytéká z objektu vodárny v Radouni, např. pro využití napouštění požární nádrže, rybníčku či dalších vodních děl s možností využití dotace MŽP, MZ nebo MMR, popř. Ústeckého kraje.
  3. Jaké chystá Město Štětí opatření pro udržení vodních zdrojů v Radouni ve spolupráci s Povodím Ohře a SVS.
  4. Jak Město Štětí v projektu revitalizace návsi v Radouni zohlednilo zadržování vody v krajině s ohledem na výše uvedené zdroje pitné vody.

Odpověď:
  1. Informace o vývoji a stavu podzemních vod nejsou na zdejším úřadu v dispozici. Informace je možné si vyžádat od Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem nebo u příslušného správce povodí, kterým je Povodí Ohře, s.p..
  2. Město Štětí je ve fázi Studie revitalizace návsi, která není ještě dokončená. Ve studii se s obnovou rybníčku počítá, kdy se i prověřuje možnost jeho napájení z říčky Obrtky, respektive přepadu z místní vodárny. Rovněž se uvažuje i nad využitím dotace pro jeho obnovu. Ve snaze ochránit podzemní zdroje vod a jejich kvalitu je prioritou Města Štětí vybudovat splaškovou kanalizaci alespoň tam, kde je to zatím ekonomicky přijatelné, tj. obce Brocno, Chcebuz, Radouň, dále Počeplice a Stračí.
  3. Město Štětí není vodoprávním úřadem, obraťte se na Městský úřad v Litoměřicích, odbor životního prostředí.
  4. Projekt na revitalizaci návsi v obci Radouň není dosud zpracován.

S pozdravem
Bc. Gabriela Libertínová
vedoucí odboru správy