Vydaná informace 6/2019

Pátek, 10. květen 2019, 14:06
Město Štětí, Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí

Č. jednací: 5582/2019/OS
Datum: 10. 5. 2019
Vyřizuje: Libertínová
Telefon: 416 859 302
E-mail: gabriela.libertinova@steti.cz

Sdělení ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Na základě Vaší žádosti ze dne 26. 4. 2019 o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějším předpisů, Vám sdělujeme následující:

Požadovaná informace:
  1. Zda je v obci Radouň plánována výstavba kanalizace. Pokud ano, v jakém časovém období se dá toto očekávat.
  2. Zda v obci Radouň, popřípadě v některé z blízkých obcí, bude v dohledné době přistaven velkoobjemový kontejner na odpad (pokud toto bývá zajišťováno).

Odpověď:
  1. Sdělujeme Vám, že v obci Štětí, místní části Radouni je plánována výstavba splaškové kanalizace v rámci projektu Odkanalizování sídel města Štětí – Počeplice, Stračí, Radouň, Chcebuz, Brocno. Je zhotovena projektová dokumentace ve stupni pro územní rozhodnutí a místně příslušným stavebním úřadem bylo vydáno územní rozhodnutí v lednu tohoto roku. V současné době probíhá příprava zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele projektové dokumentace ve stupni pro stavební povolení, projektové dokumentace ve stupni pro provádění stavby, zadávací dokumentace a tendrové dokumentace na výběr zhotovitele stavby a dotační management. Po uskutečněném výběru zhotovitele výše uvedených stupňů projektových dokumentací bude probíhat jejich vyhotovení a následně bude požádáno o vydání stavebního povolení. Současně bude probíhat i management za účelem získání dotačních prostředků pro realizaci stavby.
    Vzhledem k tomu, že zpracování projektové dokumentace ve stupni pro územní řízení trvalo přes 5 let, nejsme v současné době schopni stanovit ani přibližný časový horizont realizace stavby.
  2. Informace o svozu objemného odpadu naleznete na webových stránkách města Štětí: http://www.steti.cz/content/view/1408/374/.

S pozdravem
Bc. Gabriela Libertínová
vedoucí odboru správy