Výběrové řízení: Správce – údržbář

Středa, 05. červen 2019, 15:20
MĚSTO ŠTĚTÍ
Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí, tel. 416 859 315

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Starosta města Štětí vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice

Správce – údržbář

Kulturní a informační zařízení, organizační složka města Stručný popis pracovní pozice:
 • po technické stránce zajišťuje přípravu kulturních akcí, je odpovědný za přípravu sálu (popř. jiných prostor) na jednotlivé akce;
 • je přítomen nezbytnou dobu před začátkem akce, je osobně přítomen průběhu akce v sále Kulturního střediska zajišťuje ozvučení dle možností a požadavků v zimních měsících zajišťuje provoz šatny pro návštěvníky, při akcích řídí práce pořadatelů;
 • při akcích jiných pořadatelů předává sál před akcí hlavnímu pořadateli, po akci jej od hlavního pořadatele přebírá zpět, a to i od vystupujících umělců, kontroluje a zamyká prostory, zapíná bezpečností systém apod.;
 • provádí běžné údržbářské práce v přidělených prostorách a to i v knihovně, kině, informačním centru, budově MěÚ a odpovídá za úklid všech prostor ve správě KIZ Štětí včetně prostor před budovami (v zimním období odklízí sníh);
 • provádí výlep plakátů, k prvnímu dni v měsíci zapisuje stav vodoměrů a elektroměrů v budovách Kulturního střediska a MěÚ, 1 x týdně kontroluje tribunu na Husově náměstí a protipožární techniku v budovách Kulturního střediska.
Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
Fyzická osoba, která
 • je státním občanem České republiky, případně fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt;
 • dosáhla věku 18 let, je svéprávná, je bezúhonná;
 • je zdravotně a tělesně způsobilá
Požadavky na uchazeče:
 • střední odborné učiliště nebo učební obor (maturitní zkouška výhodou);
 • řidičské oprávnění skupiny „B“;
 • organizační a komunikační schopnosti, časová flexibilita, odolnost vůči stresu, samostatnost, spolehlivost, rozhodnost, schopnost práce v kolektivu, vysoké pracovní nasazení;
Písemná přihláška musí obsahovat:
 • jméno, příjmení uchazeče;
  datum a místo narození, státní příslušnost uchazeče;
  místo trvalého pobytu uchazeče;
  datum a podpis uchazeče;
  kontaktní spojení.
K přihlášce připojte tyto doklady:
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání;
 • strukturovaný životopis, ve kterém uveďte údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech;
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál, nebo ověřená kopie);
 • případně další doklady, prokazující odbornou znalost a dovednost;

Předpokládaný termín nástupu: dohodou

Platové zařazení: dle Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve znění pozdějších předpisů - platová třída 6. Nástupní plat dle praxe od 16 tis. Kč do 20 tis. Kč.

Místo výkonu práce
: město Štětí

Pracovní poměr
: na dobu neurčitou

Přihlášku s uvedenými doklady zasílejte do 21. 6. 2019 na adresu: Město Štětí, Mírové  náměstí 163, 411 08 Štětí.
Obálku označte: „NEOTVÍRAT – SPRÁVCE KIZ ŠTĚTÍ“.

Přihlášku se stejným označením obálky je možné doručit osobně do podatelny Městského úřadu Štětí, Mírové náměstí 163, do 21. 6. 2019 do 13.00 hodin.

Bližší informace k pracovní pozici: pan Radomil Kulhánek, tel: 416 812 401 nebo na email: radek.kulhanek@steti.cz


Přihláška a další požadované dokumenty k výběrovému řízení budou zpracovávány a vedeny pouze pro účely uvedeného výběrového řízení. Po skončení výběrového řízení budou uchazečům jejich písemné materiály vráceny.
 
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo žádného uchazeče nevybrat a od výběrového řízení odstoupit nebo ho zrušit bez udání důvodu. Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.


Štětí 4. 6. 2019

Mgr. Tomáš Ryšánek
starosta města