Výběrové řízení: Asistent prevence kriminality

Úterý, 12. červen 2018, 15:17
Starosta města Štětí vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

Asistent prevence kriminality

Místo výkonu práce: Město Štětí

Platové zařazení:
2. platová třída v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve znění pozdějších předpisů, s nařízením vlády č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě, s přihlédnutím k vykonávané činnosti, kvalifikaci a zápočtu let odborné praxe.

Popis pracovního místa:
Asistent prevence kriminality se podílí na prevenci kriminality v obci a na zajištění veřejného pořádku pod vedením strážníků Městské policie Štětí. Přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích a komunikuje s obyvateli sociálně vyloučených lokalit. Při této činnosti plní úkoly, které nejsou výhradně svěřeny strážníkům.

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
 • Fyzická osoba, která je státním občanem ČR nebo má na území ČR trvalý pobyt
 • Dosáhla věku 18 let
 • Je bezúhonná - uchazeč v posledních třech letech nebyl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin nebo v posledním roce pro trestný čin spáchaný z nedbalosti a v současné době není proti němu vedeno žádné trestní stíhání
 • Je spolehlivá - uchazeč nebyl v posledním roce opakovaně uznán vinným z přestupku na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití a proti majetku
 • Je způsobilá k právním úkonům

Požadavky:
 • Místní a osobní znalost lokality města Štětí
 • Minimálně ukončené základní vzdělání
 • Zdravotní způsobilost k výkonu práce, fyzická zdatnost
 • Schopnost vyjednávat s institucemi, komunikativnost a organizační schopnosti, důstojné vystupování, empatie (porozumění) a schopnost asertivního jednání (ne pasivního ani agresivního), samostatnost, spolehlivost, zodpovědnost a pečlivost
 • Ochota pracovat v terénu

Přihláška musí obsahovat – povinné přílohy:
 • Dotazník k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality
 • Čestné prohlášení
 • Přílohu k Dotazníku pro APK „Motivační dopis pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality
 • Souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení, ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Výše uvedené formuláře si může v případě zájmu o přihlášení se do výběrového řízení uchazeč/ka vyzvednou v pracovní dny (pondělí až pátek) v době od 07:00 hod. do 15:30 hod. osobně na služebně Městské policie Štětí, Palackého 599.

K přihlášce je třeba připojit:
 • strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosaženém vzdělání, o průběhu dosavadních zaměstnání a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se vypisovaného pracovního místa, 
 • výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce),
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Termín nástupu: 01. srpna 2018

Doba trvání pracovního poměru: pracovní poměr na dobu určitou – po dobu realizace projektu „Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám ve městě Štětí“, nejdéle však do 31. 12. 2019.

Způsob podání přihlášky: Písemnou přihlášku s požadovanými přílohami je nutné doručit poštou nebo osobně (nelze elektronickou poštou) na podatelnu MěÚ Štětí, Mírové náměstí 163, nejpozději do 16. 07. 2018 do 16:00 hod. na adresu:

Město Štětí
Mírové náměstí 163
411 08 Štětí

Obálku označte „Výběrové řízení – Asistent prevence kriminality – neotvírat".

V případě zájmu bližší informace poskytne:
Bc. Zdeněk Cuchý – vedoucí městské policie
tel. č. : 602 666 246
e-mail: zdenek.cuchy@steti.cz

Vyhlašovatel má právo výběrové řízení kdykoliv zrušit bez udání důvodu.

Ve Štětí dne 12. června 2018  

Mgr. Tomáš Ryšánek
starosta