Výběrové řízení: Řidič – letní a zimní údržba

Čtvrtek, 11. leden 2018, 05:59
M Ě S T O Š T Ě T Í
Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí, tel. 416 859 111, fax: 416 812 356

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Starosta Města Štětí vyhlašuje dle zák. č. 312/2002 Sb. Veřejnou výzvu na obsazení pozice

Řidič – letní a zimní údržba

Organizační složky Města Štětí, Štětské komunální služby Předpoklady pro obsazení pracovního místa
Fyzická osoba, která:
 • je státním občanem České republiky, případně fyzická osoba, která je cizím státním občanem ale má v České republice trvalý pobyt
 • dosáhla věku 18 let, je svéprávná, bezúhonná, spolehlivá
 • je zdravotně a tělesně způsobilá
Požadavky na uchazeče:
 • střední odborné učiliště, nejlépe obor opravář, mechanik,
 • případně učební obor zámečník, truhlář, zedník,  apod. (maturitní zkouška výhodou)
 • řidičský průkaz skupiny B,C, T, praxe v řízení motorového vozidla
 • zkoušky na nakladač, svářečské zkoušky, vazačské zkoušky výhodou
 • oprávnění pro práci s motorovou pilou a křovinořezem výhodou
 • rozhodnost, samostatnost, odolnost vůči stresu, schopnost rychlé reakce
 • znalost práce na PC výhodou
Písemná přihláška musí obsahovat:
 • jméno, příjmení a titul uchazeče
 • datum a místo narození, státní příslušnost uchazeče
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 • místo trvalého pobytu uchazeče
 • kontaktní spojení
 • datum a podpis uchazeče
K přihlášce se připojí tyto doklady:
 • úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání;
 • strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech;
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál, nebo ověřená kopie);
 • případné další doklady prokazující odbornou znalost a dovednosti.
 • souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Předpokládaný termín nástupu: 1. 2. 2018, případně dohodou.

Pracovní poměr na dobu neurčitou.

Platové zařazení: dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách, platová třída: 6.

Místo výkonu práce: Město Štětí
.

Bližší informace případně podá vedoucí ŠKS Mgr. Jiří Novák.

Přihlášku s uvedenými doklady zasílejte doporučeně do 25. 1. 2018 na adresu: Městský úřad Štětí, k rukám starosty Města Štětí, Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí.
Obálku označte: „NEOTVÍRAT – Veřejná výzva- Řidič – letní a zimní údržba
Přihlášku se stejným označením obálky je možné doručit osobně do podatelny Městského úřadu Štětí, Mírové náměstí 163, do 25. 1. 2018 do 11 hodin.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo žádného uchazeče nevybrat a od veřejné výzvy odstoupit, nebo ji zrušit bez udání důvodu. Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve veřejné výzvě vznikly.

Ve Štětí dne: 9. 1. 2018

Mgr. Tomáš Ryšánek
Starosta města Štětí