Výběrové řízení: tajemník / tajemnice Městského úřadu Štětí

Úterý, 07. listopad 2017, 16:52
M Ě S T O Š T Ě T Í
Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí, tel. 416 859 111, fax: 416 812 356

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Starosta města Štětí vyhlašuje dle § 7, zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon č. 312/2002 Sb.), výběrové řízení na obsazení funkčního místa

Tajemník / Tajemnice Městského úřadu Štětí

Charakteristika vykonávané činnosti:
 • plnění úkolů dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
 • plnění úkolů dle zákona č. 312/2002 Sb.,
 • výkon státní správy a samosprávy,
 • kompletní zajišťování pracovněprávních vztahů zaměstnanců městského úřadu,
 • řízení a koordinace všech činností městského úřadu,
 • příprava podkladů a účast na zasedáních rady města a zastupitelstva města,
 • plnění úkolů rady města a zastupitelstva města.
Požadavky na uchazeče:
 • 1. Podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb.:
  • občan České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt,
  • fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
  • způsobilost k právním úkonům,
  • bezúhonnost,
  • ovládá jednací jazyk,
  • splňuje předpoklady dle § 2 a 4 zákona č. 451/1991 Sb., tj. lustrační osvědčení a čestné prohlášení (neprokazují osoby narozené po 1. prosinci 1971)
 • 2. Podle § 5 zákona č. 312/2002 Sb:
  • splňuje požadavky dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb.,
  • má nejméně tříletou praxi v průběhu 8 let bezprostředně předcházejících jmenování do funkce:
   • a) jako vedoucí zaměstnanec, nebo
   • b) při výkonu správních činností v pracovním poměru k územnímu samosprávnému celku nebo při výkonu státní správy v pracovním nebo služebním poměru ke státu, nebo
   • c) ve funkci člena zastupitelstva územního samosprávného celku dlouhodobě uvolněného pro výkon této funkce.
 • 3. Další požadavky:
  • dosažené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu,
  • řidičský průkaz sk. „B“ a řidičská praxe.
Požadované znalosti:
 • znalost právních předpisů v oblasti veřejné správy,
 • znalost zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů,
 • znalost personální problematiky,
 • řídící a koncepční práce, tvůrčí a analytické myšlení,
 • znalost práce na PC (MS Office),
Výhodou:
 • zkouška zvláštní odborné způsobilosti dle zákona č. 312/2002 Sb., pokud ji uchazeč nemá, je povinen ji do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru složit,
 • ekonomické znalosti v oblasti veřejné správy,
 • znalost práce na PC (GINIS),
Písemná přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:
 • jméno, příjmení a titul uchazeče;
 • datum a místo narození, státní příslušnost uchazeče;
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana;
 • místo trvalého pobytu uchazeče;
 • kontaktní spojení,
 • datum a podpis uchazeče.
K přihlášce dále nutno doložit:
 • motivační dopis,
 • strukturovaný životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
 • cizí státní příslušník je povinen předložit obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem,
 • úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • osvědčení dle zákona č. 451/1991 Sb. v platném znění a čestné prohlášení dle ust. § 2 odst. 1 písm. d) až h) tohoto zákona (neprokazují osoby narozené po 1. prosinci 1971),
 • čestné prohlášení o splnění předpokladů podle § 5 zákona o úřednících,
Předpokládaný termín nástupu: 1. 1. 2018, popřípadě dle dohody.

Platové zařazení: dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o  platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. Platová třída 12.

Místo výkonu práce: město Štětí.

Pracovní poměr na dobu neurčitou.


Přihlášku s uvedenými doklady zasílejte doporučeně do 23. 11. 2017 na adresu: Městský úřad Štětí, k rukám starosty Města Štětí, Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí.
Obálku označte: „NEOTVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – TAJEMNÍK“.

Přihlášku se stejným označením obálky je možné doručit osobně do podatelny Městského úřadu Štětí, Mírové náměstí 163, do 23. 11. 2017 do 15.00 hodin.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo žádného uchazeče nevybrat a od výběrového řízení odstoupit nebo ho zrušit bez udání důvodu. Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.

Štětí 7.11.2017

Mgr. Tomáš Ryšánek
starosta města Štětí