Výběrové řízení: Vedoucí organizační složky Města Štětí - Štětské komunální služby

Úterý, 04. červenec 2017, 15:18
M Ě S T O Š T Ě T Í
Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí, tel. 416 859 111, fax: 416 812 356

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

starosta Města Štětí vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce

Vedoucí organizační složky Města Štětí - Štětské komunální služby

Charakteristika vykonávané činnosti - vedoucí organizační složky Města Štětí, která má především tento předmět činnosti:
 • správa, údržba a opravy místních komunikací a veřejných prostranství zajišťovaná mj. prostřednictvím ručního nebo strojního čištění;
 • zajištění zimní údržby místních komunikací vč. chodníků a veřejných parkovišť;
 • čištění a údržba silničních vpustí;
 • údržba veřejné zeleně a městského mobiliáře vč. autobusových zastávek;
 • údržba městských polních a lesních cest a městských pozemků bez nájemce;
 • správa a údržba hřbitovů;
 • provozování veřejného WC;
 • správa městského stadionu, sportovišť v místních částech, městského koupaliště a přístaviště;
 • správa a údržba dětských hřišť a sportovišť;
 • správa a údržba mola, nafukovacího hradu, lodiček a šlapadel;
 • správa a údržba veřejného osvětlení;
 • zabezpečení odpadového hospodářství vč. zajištění provozu sběrného dvora, likvidace černých skládek a osvěty v této oblasti;
 • koordinace a administrace pracovníků veřejně prospěšných prací, veřejné služby popř. obecně prospěšných prací.
Předpoklady uchazeče:
fyzická osoba, která
 • je státním občanem České republiky, případně fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt;
 • dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná;
 • ovládá jednací jazyk a splňuje další podmínky pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem.
Požadavky na uchazeče:
 • střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou (vysokoškolské vzdělání výhodou);
 • dobré organizační a komunikační schopnosti;
 • schopnost pečlivé, samostatné a iniciativní práce;
 • praxe na úseku řízení pracovního kolektivu;
 • praxe ve veřejné správě výhodou;
 • znalost práce na PC;
 • platný řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič.
Písemná přihláška musí obsahovat:
 • jméno, příjmení a titul uchazeče;
 • datum a místo narození, státní příslušnost uchazeče;
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana;
 • místo trvalého pobytu uchazeče;
 • datum a podpis uchazeče;
 • kontaktní spojení.
K přihlášce dále nutno doložit:
 • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se vykonávaných činností;
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání;
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál, nebo ověřená kopie);
 • osobní motivační dopis v rozsahu nejvýše 1 strany formátu A4.
Předpokládaný termín nástupu do funkce: 1. 8. 2017, pracovní poměr na dobu neurčitou.

Platové zařazení: dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o  platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. Platová třída 10.

Místo výkonu práce: Město Štětí.

Přihlášku s uvedenými doklady zasílejte doporučeně do 21. 7. 2017 na adresu: Městský úřad Štětí, k rukám starosty Města Štětí, Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí.
Obálku označte: „NEOTVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – VEDOUCÍ ORGANIZAČNÍ SLOŽKY ŠTĚTSKÉ KOMUNÁLNÍ SLUŽBY“.
Přihlášku se stejným označením je možné doručit osobně do podatelny Městského úřadu Štětí, Mírové náměstí 163, do 21. 7. 2017 do 12°° hodin.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo žádného uchazeče nevybrat a od výběrového řízení odstoupit nebo ho zrušit bez udání důvodu. Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.

Ve Štětí dne 4. 7. 2017

Mgr. Tomáš Ryšánek, starosta Města Štětí