Konkursní řízení: Ředitel/ředitelka příspěvkové organizace Základní škola T. G. Masaryka Štětí

Pátek, 03. březen 2017, 15:36
M Ě S T O Š T Ě T Í
Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí, tel. 416 859 111

v y h l a š u j e
v souladu s § 166 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 3 vyhlášky č.54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů, a na základě usnesení Rady města štětí č. 2017/5/155 ze dne 1.3.2017

konkursní řízení
na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní škola T. G. Masaryka Štětí, 9. května 444, okres Litoměřice, IČO: 46773291

Požadavky na uchazeče: 
 • odborná kvalifikace a předpoklady pro výkon pracovního místa ředitele podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
 • občanská a morální bezúhonnost;
 • zdravotní způsobilost;
 • znalost problematiky řízení ve školství, školské legislativy a souvisejících předpisů;
 • organizační a řídící schopnosti.
Písemná přihláška musí obsahovat:
 • jméno, příjmení a titul uchazeče;
 • datum a místo narození, státní příslušnost uchazeče;
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-Ii o cizího státního občana;
 • místo trvalého pobytu uchazeče;
 • datum a podpis uchazeče;
 • kontaktní spojení.

K přihlášce se připojí tyto doklady:
 • úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, případně doklady o dalším vzdělání/maturitní vysvědčení);
 • doklad o průběhu zaměstnání a délce praxe včetně pracovního zařazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů atd.);
 • strukturovaný profesní životopis;
 • koncepci rozvoje školy v rozsahu 2 normostran;
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál, nebo ověřená kopie);
 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele (ne starší 2 měsíců);
 • případné další doklady prokazující odborné znalosti a dovednosti.

Předpokládaný termín nástupu do funkce: po ukončeném výběrovém řízení, nejpozději od 1. 7. 2017.

Místo výkonu práce: město Štětí.

Přihlášku s uvedenými doklady zasílejte doporučeně na adresu: Město Štětí, k rukám tajemnice MěÚ Štětí, Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí.
Obálku označte: "NEOTVIRAT– KONKURS – ZŠ T.G.Masaryka Štětí".

Lhůta pro podání přihlášky do 24. 3. 2017 do 13.00 hodin.

Přihlášku se stejným označením obálky je možné doručit osobně do podatelny Městského úřadu Štětí, Mírové náměstí 163,411 08 Štětí, nejdéle do 24. 3. 2017 do 13.00 hodin.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo žádného uchazeče nevybrat a od výběrového řízení odstoupit nebo ho zrušit bez udání důvodu. Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly. Zasláním přihlášky dává uchazeč souhlas se zpracováním a k archivaci osobních údajů pro účely tohoto konkursního řízení v souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Mgr. Tomáš Ryšánek
starosta města Štětí