Výběrové řízení: pracovník Otevřeného klubu mládeže Odboru sociálních věcí Městského úřadu Štětí

Středa, 15. květen 2019, 15:10
M Ě S T O Š T Ě T Í
Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí, tel. 416 859 111, fax: 416 812 356

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Tajemník Městského úřadu Štětí vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice

Pracovník Otevřeného klubu mládeže Odboru sociálních věcí Městského úřadu Štětí

Stručná náplň pozice:
 • vyhledává, organizuje a realizuje pravidelné i jednorázové volnočasové aktivity zaměřené zejména na rozvoj osobnosti, zájmů, znalostí a tvořivých schopností klientů OKM;
 • realizuje terénní práci zaměřenou na identifikaci skupin dětí a mládeže, kteří mohou být potenciálními návštěvníky klubu;
 • propaguje činnosti OKM, komunikuje s veřejností, školami a institucemi;
 • standardní pracovní doba 11.30 - 20.00 hod.
Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
fyzická osoba, která
 • je státním občanem České republiky, případně fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt;
 • dosáhla věku 18 let, je svéprávná, je bezúhonná;
 • ovládá jednací jazyk a splňuje další podmínky pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem.
Požadavky na uchazeče:
 • minimálně úplné středoškolské vzdělání s maturitou;
 • dobré organizační a komunikační schopnosti;
 • spolehlivost, samostatnost, odpovědnost a flexibilita;
 • dobrá znalost práce na PC;
 • zkušenosti s prací s dětmi a mládeží výhodou;
 • splnění kvalifikace pracovníka v sociálních službách dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách výhodou.
Písemná přihláška musí obsahovat:
 • jméno, příjmení a titul uchazeče;
 • datum a místo narození, státní příslušnost uchazeče;
 • místo trvalého pobytu uchazeče;
 • datum a podpis uchazeče;
 • kontaktní spojení.
K přihlášce se připojí tyto doklady:
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání;
 • životopis, ve kterém uveďte údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech;
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál, nebo ověřená kopie);
 • případné další doklady prokazující Vaše znalosti a dovednosti.
Předpokládaný termín nástupu: dohodou

Místo výkonu práce:
město Štětí

Pracovní poměr:
na dobu neurčitou

PPlatové zařazení: dle Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve znění pozdějších předpisů - platová třída 7.

Přihlášku s uvedenými doklady zasílejte doporučeně do 17. 6. 2019 na adresu: Městský úřad Štětí, k rukám tajemníka MěÚ Štětí, Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí.
Obálku označte: „NEOTVÍRAT – VŘ – PRACOVNÍK OKM“.

Přihlášku se stejným označením obálky je možné doručit osobně do podatelny Městského úřadu Štětí, Mírové náměstí 163, do 17. 6. 2019 do 17.00 hodin.

Bližší informace k pracovní pozici: Mgr. Pavla Lípová, tel:732 931 767.

Přihláška a další požadované dokumenty k výběrovému řízení budou zpracovávány a vedeny pouze pro účely uvedeného výběrového řízení. Po skončení výběrového řízení budou uchazečům jejich písemní materiály vráceny.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo žádného uchazeče nevybrat a od výběrového řízení odstoupit nebo ho zrušit bez udání důvodu. Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.

Štětí 15. 5. 2019

Ing. Ladislav Balatý
tajemník MěÚ Štětí