Výsledky voleb do zastupitelstev krajů konané dne 7.10. – 8.10.2016

Sobota, 08. říjen 2016, 19:43
Volby do zastupitelstev krajů konané dne 7.10. – 8.10.2016Výsledky voleb do zastupitelstev krajů konané dne 12.10. – 13.10.2012
Výsledky voleb do zastupitelstev krajů konané dne 12.10. – 13.10.2012