Výběrové řízení: Referent - pozemky, pohřebnictví

Středa, 12. duben 2017, 15:40
Město Štětí
Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí, , tel.: 416 859 111, fax: 416 812 356

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Tajemnice Městského úřadu Štětí vyhlašuje dle zák. č. 312/2002 Sb. výběrové řízení na obsazení pozice

Referent - pozemky, pohřebnictví

Odboru majetku a investic Městského úřadu Štětí

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o
 úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:
fyzická osoba, která
 • je státním občanem České republiky, případně fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt;
 • dosáhla věku 18 let, je svéprávná, je bezúhonná;
 • ovládá jednací jazyk a splňuje další podmínky pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem;
Požadavky na uchazeče:
 • středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou;
 • znalost agendy pronájem, prodej, výkup či směna nemovitého majetku;
 • znalost právních předpisů souvisejících se správou majetku obce;
 • praxe v oblasti správy nemovitostí a znalost geometrických plánů;
 • rozhodnost a vysoká odolnost proti stresu;
 • dobrá znalost práce na PC (znalost programu GINIS výhodou).
Písemná přihláška musí obsahovat:
 • jméno, příjmení a titul uchazeče;
 • datum a místo narození, státní příslušnost uchazeče;
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana;
 • místo trvalého pobytu uchazeče;
 • datum a podpis uchazeče;
 • kontaktní spojení.
K přihlášce se připojí tyto doklady:
 • úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání;
 • strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech;
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál, nebo ověřená kopie);
 • případné další doklady prokazující odbornou znalost a dovednosti.
Předpokládaný termín nástupu: 1.5.2017, následně dohodou.

Pracovní poměr na dobu neurčitou.

Platové zařazení: dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách, platová třída: 8.

Místo výkonu práce: Město Štětí.

Přihlášku s uvedenými doklady zasílejte doporučeně do 26. 4. 2017 na adresu: Městský úřad Štětí, k rukám tajemnice MěÚ Štětí, Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí.

Obálku označte: „NEOTVÍRAT - VŘ - REFERENT - POZEMKY, POHŘEBNICTVÍ".

Přihlášku se stejným označením obálky je možné doručit osobně do podatelny Městského úřadu Štětí, Mírové náměstí 163, do 26. 4. 2017.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo žádného uchazeče nevybrat a od výběrového řízení odstoupit nebo ho zrušit bez udání důvodu. Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.

Štětí 11.4.2017

Ing. Alice Mezková
Tajemnice MěÚ Štětí