Výběrové řízení: Referent/referentka - byty a nebytové prostory

Pondělí, 02. prosinec 2019, 17:06
MĚSTO ŠTĚTÍ
Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí, tel. 416 859 111

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Tajemník Městského úřadu Štětí vyhlašuje dle zák. č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na obsazení pozice

Referent/referentka – byty, nebytové prostory

zařazený v Odboru majetku a investic Městského úřadu Štětí Stručná náplň pozice:
 • komplexní zajišťování bytového a nebytového hospodářství (pronájmy, nabývání a převody);
 • prodlužování smluvních vztahů na dobu určitou, zpracovávání podkladů o dlužnících;
 • uzavírání smluv o nájmu věcí movitých (stánky - Obchodním centrum);
 • příprava a zpracovávání podkladů do Komise sociálních služeb a bydlení;
 • řešení vymáhání pohledávek a příprava podkladů k žalobám a exekucím.

Předpoklady pro vznik pracovního poměru
:
fyzická osoba, která
 • je státním občanem České republiky, případně fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt;
 • dosáhla věku 18 let, je svéprávná, je bezúhonná;
 • ovládá jednací jazyk a splňuje další podmínky pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem;

Požadavky na uchazeče:

 • minimálně středoškolské zakončené maturitní zkouškou;
 • organizační a komunikační schopnosti, samostatnost, spolehlivost, schopnost práce v kolektivu, vysoké pracovní nasazení;
 • velmi dobrá znalost práce na PC.

Písemná přihláška musí obsahovat:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče;
 • datum a místo narození, státní příslušnost uchazeče;
 • místo trvalého pobytu uchazeče;
 • datum a podpis uchazeče;
 • kontaktní spojení.
K přihlášce se připojí tyto doklady:

 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání;
 • životopis, ve kterém uveďte údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech;
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál, nebo ověřená kopie);
 • případné další doklady prokazující Vaše znalosti a dovednosti.
Předpokládaný termín nástupu: 1. 2. 2020, případně dohodou.

Místo výkonu práce: město Štětí

Pracovní poměr: na dobu určitou – pod dobu rodičovské dovolené.

Platové zařazení: dle Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve znění pozdějších předpisů - platová třída 9.

Přihlášku s uvedenými doklady zasílejte doporučeně do 20. 12. 2019 na adresu: Městský úřad Štětí, k rukám tajemníka MěÚ Štětí, Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí.
Obálku označte: „NEOTVÍRAT – VŘ – BYTY“.

Přihlášku se stejným označením obálky je možné doručit osobně do podatelny Městského úřadu Štětí, Mírové náměstí 163, do 20. 12. 2019 do 13.00 hodin.

Bližší informace k pracovní pozici: Ing. Monika Tydrichová, tel: 416 859 301.

Přihláška a další požadované dokumenty k výběrovému řízení budou zpracovávány a vedeny pouze pro účely uvedeného výběrového řízení. Po skončení výběrového řízení budou uchazečům jejich písemní materiály vráceny.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo žádného uchazeče nevybrat a od výběrového řízení odstoupit nebo ho zrušit bez udání důvodu. Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.

Štětí 2. 12. 2019

Ing. Ladislav Balatý
tajemník MěÚ Štětí