Výběrové řízení: Účetní, veřejnosprávní kontrola

Středa, 02. květen 2018, 15:29
Město Štětí
Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí, , tel.: 416 859 111, fax: 416 812 356

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Tajemník Městského úřadu Štětí vyhlašuje dle zák. č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na obsazení pozice

Účetní, veřejnosprávní kontrola
Odboru ekonomického, Městského úřadu Štětí

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:
fyzická osoba, která 
 • je státním občanem České republiky, případně fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt;
 • dosáhla věku 18 let, je svéprávná, je bezúhonná;
 • ovládá jednací jazyk a splňuje další podmínky pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem.
Požadavky na uchazeče:
 • minimálně středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou;
 • praxe vedení podvojného účetnictví;
 • znalost práce na PC (MS Office – Word, Excel);
 • základní znalost problematiky DPH;
 • organizační a komunikační schopnosti, flexibilita, spolehlivost;
 • znalost hospodaření obcí výhodou;
 • praxe ve veřejné správě výhodou;
 • zvláštní odborná způsobilost výhodou, (povinnost složit zkoušku do 18 měsíců od uzavření pracovního poměru);
 • znalost programu GINIS výhodou.
Písemná přihláška musí obsahovat:
 • jméno, příjmení a titul uchazeče;
 • datum a místo narození, státní příslušnost uchazeče;
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana;
 • místo trvalého pobytu uchazeče;
 • datum a podpis uchazeče;
 • kontaktní spojení.
K přihlášce se připojí tyto doklady:
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání;
 • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností;
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál, nebo ověřená kopie);
 • případné další doklady prokazující odbornou znalost a dovednost.
Předpokládaný termín nástupu: od 2. 8. 2018, případně dohodou.

Platové zařazení: dle zák. č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, platová třída 9.
Místo výkonu práce: město Štětí.

Pracovní poměr na dobu neurčitou.

Lhůta pro podání přihlášek
Přihlášku s uvedenými doklady zasílejte doporučeně do 21. 5. 2018 na adresu: Městský úřad Štětí, k rukám tajemníka MěÚ Štětí, Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí.
Obálku označte: „NEOTVÍRAT – VŘ – ÚČETNÍ, VEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLA“.

Přihlášku se stejným označením obálky je možné doručit osobně do podatelny Městského úřadu Štětí, Mírové náměstí 163, do 21. 5. 2018 do 17.00 hodin.

Bližší informace k pracovní pozici: Ing. Jitka Vinklerová, 416 859 349.

Zasláním přihlášky k výběrovému řízení dává uchazeč souhlas se zpracováním a k archivaci osobních údajů v souladu s ust. zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo žádného uchazeče nevybrat a od výběrového řízení odstoupit nebo ho zrušit bez udání důvodu. Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.

Štětí 2.5.2018

Ing. Ladislav Balatý
tajemník MěÚ Štětí