Výběrové řízení: Účetní, veřejnosprávní kontrola

Středa, 22. květen 2019, 15:46
MĚSTO ŠTĚTÍ
Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí, tel. 416 859 111

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Tajemník Městského úřadu Štětí vyhlašuje dle zák. č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na obsazení pozice

Účetní, veřejnosprávní kontrola

do Odboru ekonomického, Městského úřadu Štětí


Stručná náplň pozice:
 • Účtování příjmů a výdajů souvisejících se správou bytových a nebytových prostor;
 • Účtování záznamů PAP;
 • Výkon veřejnosprávní kontroly dle plánu kontrol.
Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:
fyzická osoba, která
 • je státním občanem České republiky, případně fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt;
 • dosáhla věku 18 let, je svéprávná, je bezúhonná;
 • ovládá jednací jazyk a splňuje další podmínky pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem.
Požadavky:
 • minimálně středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou;
 • praxe vedení podvojného účetnictví;
 • znalost práce na PC (MS Office – Word, Excel);
 • základní znalost problematiky DPH;
 • organizační a komunikační schopnosti, flexibilita, spolehlivost;
 • znalost hospodaření obcí výhodou;
 • praxe ve veřejné správě výhodou;
 • zvláštní odborná způsobilost výhodou, (povinnost složit zkoušku do 18 měsíců od uzavření pracovního poměru);
 • znalost programu GINIS výhodou.
Písemná přihláška musí obsahovat:
 • jméno, příjmení a titul uchazeče;
 • datum a místo narození, státní příslušnost uchazeče;
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana;
 • místo trvalého pobytu uchazeče;
 • datum a podpis uchazeče;
 • kontaktní spojení.
K přihlášce připojte tyto doklady:
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání;
 • životopis, ve kterém uveďte údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností;
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál, nebo ověřená kopie);
 • případné další doklady prokazující odbornou znalost a dovednost.

Předpokládaný termín nástupu: dohodou

Místo výkonu práce: město Štětí

Pracovní poměr
: na dobu neurčitou

Platové zařazení: dle Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve znění pozdějších předpisů - platová třída 9.

Lhůta pro podání přihlášek
Přihlášku s uvedenými doklady zasílejte doporučeně do 17. 6. 2019 na adresu: Městský úřad Štětí, k rukám tajemníka MěÚ Štětí, Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí.
Obálku označte: „NEOTVÍRAT – VŘ – ÚČETNÍ, VEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLA“.

Přihlášku se stejným označením obálky je možné doručit osobně do podatelny Městského úřadu Štětí, Mírové náměstí 163, do 17. 6. 2019 do 17.00 hodin.

Bližší informace k pracovní pozici: Ing. Jitka Vinklerová, 416 859 349.

Přihláška a další požadované dokumenty k výběrovému řízení budou zpracovávány a vedeny pouze pro účely uvedeného výběrového řízení. Po skončení výběrového řízení budou uchazečům jejich písemní materiály vráceny.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo žádného uchazeče nevybrat a od výběrového řízení odstoupit nebo ho zrušit bez udání důvodu. Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.

Štětí 22. 5. 2019

Ing. Ladislav Balatý
tajemník MěÚ Štětí