Výběrové řízení: Projektový manažer

Čtvrtek, 06. prosinec 2018, 14:38
Město Štětí
Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí, , tel.: 416 859 111, fax: 416 812 356

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Tajemník Městského úřadu Štětí vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice

Projektový manažer

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
fyzická osoba, která 
 • je státním občanem České republiky, případně fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt;
 • dosáhla věku 18 let, je svéprávná, je bezúhonná;
 • ovládá jednací jazyk a splňuje další podmínky pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem.
Požadavky na uchazeče:
 • minimálně středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou;
 • velmi dobrá znalost práce na PC;
 • organizační a komunikační schopnosti, flexibilita, spolehlivost;
 • znalosti právních předpisů, týkajících se Stavebního zákona a zákona o veřejných zakázkách výhodou;
 • zkušenosti s realizací projektů financovaných z EU výhodou;
 • znalost problematiky dotačních titulů v rámci ČR výhodou;
 • praxe ve veřejné správě výhodou.
Písemná přihláška musí obsahovat:
 • jméno, příjmení a titul uchazeče;
 • datum a místo narození, státní příslušnost uchazeče;
 • místo trvalého pobytu uchazeče;
 • datum a podpis uchazeče;
 • kontaktní spojení.
K přihlášce se připojí tyto doklady:
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání;
 • životopis, ve kterém se uvedou zejména údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech;
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál, nebo ověřená kopie);
 • případné další doklady prokazující odborné znalosti a dovednosti.
Předpokládaný termín nástupu: od 1. 4. 2019, případně dohodou.

Platové zařazení: dle zák. č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, platová třída 10.

Místo výkonu práce: město Štětí.

Pracovní poměr na dobu určitou, po dobu rodičovské a mateřské dovolené, nejdéle na dobu 3 let.

Lhůta pro podání přihlášek

Přihlášku s uvedenými doklady zasílejte doporučeně do 18. 1. 2019 na adresu: Městský úřad Štětí, k rukám tajemníka MěÚ Štětí, Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí.

Obálku označte: „NEOTVÍRAT – VŘ – PROJEKTOVÝ MANAŽER“.

Přihlášku se stejným označením obálky je možné doručit osobně do podatelny Městského úřadu Štětí, Mírové náměstí 163, do 18. 1. 2019 do 13.00 hodin.

Bližší informace k pracovní pozici: Mgr. Pavla Leonora Kurašová, 416 859 338.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo žádného uchazeče nevybrat a od výběrového řízení odstoupit nebo ho zrušit bez udání důvodu. Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.

Ve Štětí dne 6.12.2018

Ing. Ladislav Balatý
Tajemník MěÚ Štětí