Výběrové řízení: Pokladní kina

Středa, 03. červenec 2019, 18:03
MĚSTO ŠTĚTÍ
Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí, tel. 416 859 111, fax: 416 812 356

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Starosta města Štětí vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice

POKLADNÍ KINA
Kulturní a informační zařízení, organizační složka města

Stručný popis pracovní pozice:
 • zajišťuje prodej a rezervaci vstupenek na všechna filmová a kulturní představení Města Štětí;
 • vede statistiky návštěvnosti na všechna představení, vede pokladní agendu,
 • kterou předává vedoucímu kina a ekonomickému odboru města;
 • obsluhuje pokladní systém Ticketware pro rezervaci a prodej vstupenek;
 • v případě nepřítomnosti vedoucího kina zajišťuje hlášení výsledků kina za představení jednotlivým distributorům;
 • spolupracuje s vedoucím kina při práci s účetním systémem GINIS;
 • v případě potřeby obsluhuje šatnu kina;
 • podílí se na úklidu veškerých prostor budovy kina včetně jeho okolí;
 • podle pokynů vedoucího kina vykonává i další práce.
Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
 • fyzická osoba, která:
  • je státním občanem České republiky, případně fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt;
  • dosáhla věku 18 let, je svéprávná, je bezúhonná;
  • je zdravotně a tělesně způsobilá
Požadavky na uchazeče:
 • minimálně střední odborné učiliště nebo učební obor (maturitní zkouška výhodou);
 • výkon práce i o víkendech a ve večerních hodinách;
 • organizační a komunikační schopnosti, časová flexibilita, odolnost vůči stresu, samostatnost, spolehlivost, rozhodnost, schopnost práce v kolektivu, vysoké pracovní nasazení;
Písemná přihláška musí obsahovat:
 • jméno, příjmení uchazeče;
 • datum a místo narození, státní příslušnost uchazeče;
 • místo trvalého pobytu uchazeče;
 • datum a podpis uchazeče;
 • kontaktní spojení.
K přihlášce se připojí tyto doklady:
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání;
 • strukturovaný životopis, ve kterém uveďte údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech;
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál, nebo ověřená kopie);
 • případně další doklady, prokazující odbornou znalost a dovednost;
Předpokládaný termín nástupu: 1. 10. 2019, následně dohodou

Místo výkonu práce:
město Štětí

Pracovní poměr:
na dobu neurčitou

Platové zařazení: dle Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve znění pozdějších předpisů - platová třída 5

Přihlášku s uvedenými doklady zasílejte do 26. 7. 2019 na adresu: Město Štětí, Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí.
Obálku označte: „NEOTVÍRAT – POKLADNÍ KINA“.

Přihlášku se stejným označením obálky je možné doručit osobně do podatelny Městského úřadu Štětí, Mírové náměstí 163, do 26. 7. 2019 do 13.00 hodin.

Bližší informace k pracovní pozici: pan Martin Bartoš, tel: 416 812512 nebo na email: kino.steti@tiscali.cz


Přihláška a další požadované dokumenty k výběrovému řízení budou zpracovávány a vedeny pouze pro účely uvedeného výběrového řízení. Po skončení výběrového řízení budou uchazečům jejich písemné materiály vráceny.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo žádného uchazeče nevybrat a od výběrového řízení odstoupit nebo ho zrušit bez udání důvodu. Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.

Štětí 3.7.2019

Mgr. Tomáš Ryšánek
starosta města