Výběrové řízení: Pracovník/pracovnice Informačního centra

Pondělí, 02. prosinec 2019, 17:13
MĚSTO ŠTĚTÍ
Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí, tel. 416 859 111

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Starosta města Štětí vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice

Pracovník/pracovnice Informačního centra

Kulturní a informační zařízení, organizační složka města Stručný popis pracovní pozice:
 • tvorba a prodej propagačních materiálů;
 • podávání informací návštěvníkům IC (dopravní spojení, turistické informace), doplňování informačních materiálů, kopírování, tisk, apod.;
 • prodej vstupenek do kina a na kulturní představení;
 • výměna plakátů na vývěsních plochách (IC + pěší zóna) a v informačním kiosku;
 • spolupráce při tvorbě Zpravodaje, následně jeho distribuce;
 • finanční uzávěrky: denně, měsíčně, ročně + inventury;

Předpoklady pro vznik pracovního poměru
:
fyzická osoba, která
 • je státním občanem České republiky, případně fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt;
 • dosáhla věku 18 let, je svéprávná, je bezúhonná;
 • ovládá jednací jazyk a splňuje další podmínky pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem;

Požadavky na uchazeče:

 • minimálně středoškolské vzdělání, zakončené maturitní zkouškou;
 • znalost cizího jazyka (AJ nebo NJ);
 • organizační a komunikační schopnosti, časová flexibilita, odolnost vůči stresu, samostatnost, spolehlivost, rozhodnost, schopnost práce v kolektivu, vysoké pracovní nasazení;
 • řidičské oprávnění skupiny „B“ výhodou;
 • práce s grafickým editorem Corel výhodou.

Písemná přihláška musí obsahovat:

 • jméno, příjmení uchazeče;
 • datum a místo narození, státní příslušnost uchazeče;
 • místo trvalého pobytu uchazeče;
 • datum a podpis uchazeče;
 • kontaktní spojení.

K přihlášce se připojí tyto doklady:

 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání;
 • strukturovaný životopis, ve kterém uveďte údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech;
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál, nebo ověřená kopie);
 • případně další doklady, prokazující odbornou znalost a dovednost;

Předpokládaný termín nástupu: 1. 2. 2020, následně dohodou.

Platové zařazení: dle Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve znění pozdějších předpisů - platová třída 8.

Místo výkonu práce
: Město Štětí

Pracovní poměr: na dobu neurčitou

Přihlášku s uvedenými doklady zasílejte do 20. 12. 2019 na adresu: Město Štětí, Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí.
Obálku označte: „NEOTVÍRAT – VŘ - PRACOVNÍK IC“.

Přihlášku se stejným označením obálky je možné doručit osobně do podatelny Městského úřadu Štětí, Mírové náměstí 163, do 20. 12. 2019 do 13.00 hodin.

Bližší informace k pracovní pozici: pan Radomil Kulhánek, tel: 416 812 401 nebo na email: radek.kulhanek@steti.cz.

Přihláška a další požadované dokumenty k výběrovému řízení budou zpracovávány a vedeny pouze pro účely uvedeného výběrového řízení. Po skončení výběrového řízení budou uchazečům jejich písemné materiály vráceny.
 
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo žádného uchazeče nevybrat a od výběrového řízení odstoupit nebo ho zrušit bez udání důvodu. Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.

Štětí 2. 12. 2019
 
Mgr. Tomáš Ryšánek
starosta města