Pozvánka na 22. zasedání Zastupitelstva města

Úterý, 21. září 2010, 01:00
Město Štětí Vás zve na veřejné zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŠTĚTÍ ve čtvrtek 29.7.2010 od 16:00 hodin ve velkém sále Kulturního střediska

Program:

 1. Zahájení
 2. Zpráva o ověření zápisu
 3. Připomínky k minulému zápisu
 4. Kontrola usnesení
 5. Žádosti z Fondu rozvoje bydlení
 6. Účast města v LABSKÉ PAROPLAVEBNÍ SPOLEČNOSTI, o.p.s. a úhradu peněžitého vkladu a členského příspěvku
 7. OZV č. 4/2010, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 3/2006, o podrobnostech stejnokroje strážníků městské policie a o jeho nošení
 8. Hospodaření Města Štětí k 31. 8. 2010
 9. Žádosti o dotace z Grantového systému „Zdravé město Štětí“
 10. Návrh IV. rozpočtového opatření k 23. 9. 2010
 11. Smlouva o bezúplatném převodu pozemků v k.ú. Počeplice od ÚZSVM
 12. Prodej bytové jednotky v Radouňské ulici ve Štětí
 13. Prodej nebytových jednotek - garáží ve Štětí
 14. Návrh zadání Změny č.5 Územního plánu města Štětí
 15. Informace, zprávy starostky a místostarosty
 16. Diskuse
 17. Závěr
Účast všech členů ZM je nutná.

Ve Štětí 9.9.2010
Ing. Zdeňka Rulíšková - starostka