Pozvánka na 20. zasedání Zastupitelstva města

Čtvrtek, 17. červen 2010, 18:00
Město Štětí Vás zve na veřejné zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŠTĚTÍ ve čtvrtek 24.6.2010 od 16:00 hodin ve velkém sále Kulturního střediska

Program:

 1. Zahájení
 2. Zpráva o ověření zápisu
 3. Připomínky k minulému zápisu
 4. Kontrola usnesení
 5. Zřízení osadního výboru v Hněvicích
 6. Žádosti z Fondu rozvoje bydlení
 7. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 Požární řád města Štětí
 8. Obecně závazná vyhláška č. 2/2010,  o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Štětí
 9. Prodej garáže bez nájemce
 10. Prodej garáží nájemcům
 11. Prodej bytových jednotek ve veřejné dražbě
 12. Udělení výjimky z Pravidel pro prodej samostatných garáží a nebytových prostor - garáží v prostorově vymezené části budovy
 13. Prodej pozemků
 14. Výkup pozemku
 15. Doplnění Zásad zřizování věcných břemen omezujících vlastnické právo Města Štětí k věcem nemovitým
 16. Bezúplatný převod pozemků od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Města Štětí
 17. Hospodaření Města Štětí k 30. 4. 2010
 18. Žádosti o dotace z Grantového systému „Zdravé město Štětí“
 19. Návrh III. rozpočtového opatření k 24. 6. 2010
 20. Počet členů ZM pro další volební období
 21. Informace, zprávy starostky a místostarosty
 22. Diskuse
 23. Závěr
Účast všech členů ZM je nutná.

Ve Štětí 17.6.2010
Ing. Zdeňka Rulíšková v.r. - starostka