Město Štětí přijme - pracovníka v sociálních službách

Pondělí, 29. červen 2009, 16:29
Město Štětí, odbor sociálních věcí a zdravotnictví,

přijme uchazeče na pozici pracovníka v sociálních službách,
v návaznosti na nepřetržitý provoz pečovatelské služby a nově vznikající sociální služby – denní stacionář a odlehčovací služba.

Termín nástupu : 1.7. 2009
Pracovní poměr bude uzavřen na dobu určitou do 31. 12. 2009, se zkušební dobou 3 měsíce

Druh práce:
Dle § 116 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zejména pečovatelská činnost v domácnosti osoby spočívající ve vykonávání prací spojených s přímým stykem s osobami s fyzickými a psychickými obtížemi, komplexní péči o jejich domácnost, zajišťování sociální pomoci, provádění sociálních depistáží pod vedením sociálního pracovníka, poskytování pomoci při vytváření sociálních a společenských kontaktů a psychické aktivizaci, organizační zabezpečování a komplexní koordinování pečovatelské činnosti; dále pak přímá obslužná péče o osoby v ambulantních nebo pobytových zařízeních a základní výchovná nepedagogická činnost.

Místo výkonu práce:
Město Štětí a jeho integrované obce, přednostně Dům s chráněnými byty, U Cementárny 452, Štětí


Předpoklady pro výkon práce:
- způsobilost k právním úkonům
- bezúhonnost (výpis z rejstříku trestů ne starší tří měsíců)
- zdravotní způsobilost
- odborná způsobilost podle zák. 108/2006 Sb., o sociálních službách; tj. základní vzdělání, střední vzdělání a absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu, ten se nevyžaduje u osob, které získaly způsobilost k výkonu zdravotnického povolání ošetřovatel nebo způsobilost k výkonu povolání sociální pracovníka a u osob, které získaly střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání stanoveném prováděcím předpisem

Další požadavky:
- orientace v zákoně č.108/2006 Sb., o sociálních službách a v zákonech navazujících
- komunikační dovednosti, pozitivní a empatický vztah k lidem
- psychická odolnost
- schopnost všestranného rozvoje, ochota dále se vzdělávat
- samostatnost, smysl pro zodpovědnost, schopnost pracovat v týmu
- časová flexibilita
- výhodou praxe v oboru, znalost práce na PC, řidičský průkaz skupiny B

Žádost o zaměstnání musí obsahovat tyto náležitosti:
- jméno a příjmení uchazeče
- datum a místo narození
- místo trvalého pobytu včetně telefonního spojení (+ případně doručovací adresu)
- profesní životopis
- kopie dokladu prokazující odbornou způsobilost + kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- souhlas se správou, zpracováním a uchováním osobních údajů pracovníky MěÚ Štětí

Žádost o zaměstnání lze zaslat písemně na adresu Městský úřad Štětí, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí, elektronicky na adresu: darina.fortova@steti.cz nebo osobně doručit do podatelny MěÚ Štětí.

Bližší informace: p. Fořtová, vedoucí OSVaZ – tel. 416812108, e-mail: darina.fortova@steti.cz
Mgr. Pavla Lípová, soc. prac. – tel. 416859327, e-mail: pavla.lipova@steti.cz