www.steti.cz Mapa stránek  FAQ  Kontakty

Štětí
Oficiální portál města ŠTĚTÍ a Štětska

Teplota: 3.1°C
Dnes je Úterý, 11. prosinec 2018, svátek má Dana, zítra Simona
Zprávy kabelové televize Štětí CZECHPOINT Zdravé město Štětí Městská policie Štětí - Aktuality 2011 Zdravotnická zařízení ve Štětí Š-Bazar Městská knihovna - Aktuality Zpravodaj města Štětí Diskuzní fórum Městské koupaliště ve Štětí Kvalita ovzduší Odpady
Najdete
nás na
Facebook Region Štětsko Youtube KTV Štětí
Občan
Podnikatel
Turista
Štěpánská zábava [nové okno]

Knihovní řád

Tisk
Čtvrtek, 14. prosinec 2006, 10:37


Přílohy Knihovního řádu :

Příloha č. 1 – Výpůjční řád

Příloha č. 2 – Ceník placených služeb a poplatků

Příloha č. 3 – Směrnice – ochrana osobních údajů

Prohlášení zaměstnanců městské knihovnyKNIHOVNÍ ŘÁD

MĚSTSKÉ KNIHOVNY ŠTĚTÍ , OBCHODNÍ 708

TENTO KNIHOVNÍ ŘÁD JE PŘÍLOHOU ZŘIZOVACÍ LISTINY ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA ŠTĚTÍ V SOULADU S § 4, ODST. 7 ZÁKONA Č. 257/2001 SB., O KNIHOVNÁCH A PODMÍNKÁCH PROVOZOVÁNÍ VEŘEJNÝCH KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB (KNIHOVNÍ ZÁKON)

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ


Poslání a činnost knihovny

1. Městská knihovna Štětí je knihovnou základní ve smyslu §§ 3 a 12 KZ, která poskytuje svým uživatelům, především občanům města Štětí a blízkého okolí, knihovnické i informační služby v návaznosti na systematicky budovaný knihovní fond a informační databáze knihovny, podle možností zajišťuje přístup k dalším informačním systémům v souladu se zákonem č. 257/2001 Sb. (knihovním zákonem).

2. Městská knihovna Štětí je organizační složkou města Štětí v souladu s ustanovením § 23, odst. 1, písmena a), a § 24 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

3. Svou celkovou činností přispívá k rozvoji kultury, vzdělání, vědy, výchovy a ke zvyšování odborné a kulturní úrovně občanů, přičemž realizuje právo občana na svobodný a rovný přístup k informacím a tím naplňuje Čl. 17 odst. 4 Listiny základních práv a svobod.

Veřejné knihovnické a informační služby

1. Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) tak, jak jsou vymezeny v příslušném ustanovení knihovního zákona. Součástí knihovny je informační středisko, které poskytuje služby specifikované ve zřizovací listině. Jedná se o služby:

a)
-
-
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

výpůjční služby: (knih, periodik a CD nosičů)
prezenční půjčování – půjčování v prostorách knihovny (učebna)
absenční půjčování - půjčování mimo knihovnu
meziknihovní výpůjční a reprografické služby v rámci ČR
reprografické a jiné kopírovací práce
informační služby - poradenské služby o fondech, elektronické a propagační služby
poskytování základních informací z regionu
zpřístupnění občanů k internetu
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
prodej propagačního materiálu – případný komisní prodej
pořádání výstav a vernisáží
pořádání instruktáží o knihovně
vydávání propagačních letáků o městě a knihovně a jeho případný prodej
pořádání přednášek, besed
speciální služby – donáška výpůjček přestárlým spoluobčanům a tělesně postiženým na základě jejich požadavku

2. Základní služby poskytuje knihovna v souladu s knihovním zákonem bezplatně.

3. Knihovna účtuje poplatky za registraci uživatelů, za reprografické a jiné kopírovací služby a za některé specializované služby specifikované v ceníku, který je přílohou č. 2 tohoto řádu.

II. UŽIVATELÉ KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB


Registrace uživatele

1. Uživatelem knihovny se stává fyzická či právnická osoba vydáním průkazu uživatele knihovny na základě vyplněné přihlášky uživatele v instalovaném automatizovaném knihovnickém systému LANIus (CLAVIUS) – modul: registrace čtenáře) ověřené knihovníkem podle osobních dokladů, u právnických osob navíc na základě písemného pověření. VYDANÝ ČTENÁŘSKÝ PRŮKAZ JE N E P Ř E N O S N Ý.

2. Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů je knihovna správcem osobních údajů. Osobním údajem je podle § 4 zákona, jakýkoliv údaj, který se týká konkrétní osoby, jejíž identitu lze z osobních údajů přímo či nepřímo zjistit. V podmínkách knihovny to jsou zejména adresní a identifikační údaje uživatelů nebo údaje o jejich výpůjčkách či jiných transakcích.

3. Knihovna postupuje při zpracování osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., vnitřní směrnice (přílohy č. 3 KŘ), a dalších obecně závazných právních předpisů. Osobní údaje jsou zpracovávány vlastními zaměstnanci knihovny automatizovaným způsobem (v doplňující části i manuálním). Knihovna zpracovává pouze pravdivé a přesné osobní údaje, které za tímto účelem ověřuje.

4. Účelem, pro který knihovna sbírá a zpracovává osobní údaje, jsou ochrana majetku, knihovních fondů, kvalita poskytovaných služeb, příp. naplnění povinností uložených knihovně obecně závaznými právními předpisy, zejména zákony:

- zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb - knihovní zákon,
- zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů - autorský zákon,
- zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

5. Knihovna k registraci vyžaduje následující údaje:

- základní identifikační údaje uživatele:

a) příjmení, jméno, trvalé bydliště, kontaktní adresa, datum narození, druh a číslo osobního dokladu, kterým byla ověřena totožnost uživatele a správnost jím uvedených identifikačních údajů. Uživatel je povinen tyto údaje uvést a povolit jejich zpracování knihovnou, pokud chce využívat služeb knihovny v plném rozsahu. Uživatel, který nedá souhlas se zpracováním základních identifikačních údajů, může užívat pouze těch služeb knihovny, které jsou poskytovány anonymně, například :elektronické služby včetně připojení na internet. Služby, k jejichž provedení vyžaduje knihovna ze strany uživatele platný průkaz uživatele knihovny, lze poskytnout pouze uživatelům, kteří souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu stanoveném knihovním řádem. Základní identifikační údaje ověřuje knihovna podle osobního dokladu úředně vydaného k prokázání totožnosti, zpravidla podle občanského průkazu občana ČR. Knihovna dbá z důvodu ochrany svých práv a povinností na to, aby nedošlo k několikanásobnému zápisu jednoho uživatele v databázi knihovny, proto před vlastním zápisem provede příslušný pracovník podle dostupných osobních údajů nahledání v databázi, aby tomuto zabránil.

další kontaktní údaje uživatele ( pokud je uživatel uvede ):

a) akademické tituly, pracoviště/škola, další možná spojení na uživatele, pracoviště/škola, další možná spojení na uživatele, která uvedl ( telefon, fax, e-mail a obdobně),

b) základní identifikační údaje zákonného zástupce, pokud uživatelem je osoba nezletilá v obdobném rozsahu a struktuře, jako základní identifikační údaje uživatele. Nezletilá osoba bude zaregistrována pouze se souhlasem jeho zákonného zástupce (postačí jeho přítomnost při zaregistrování).

c) základní identifikace školy jako garanta za nezletilého uživatele.

- knihovna dále o uživateli vede:

a) údaje využívané pro statistické účely a účelný rozvoj knihovních fondů (pokud je uživatel uvede) - např. nejvyšší dosažený stupeň vzdělání uživatele, obor profese, resp. studia, priority zájmů podle oborů apod.,

b) údaje služební: údaje o vydaných a zrušených průkazech uživatele, údaje o tzv. transakcích - uskutečnění objednávky, registrace výpůjčky, její prolongace, odeslané upomínky, resp. poznámky vztahující se k porušení ustanovení Knihovního řádu,

c) údaje účetní: údaje o provedených finančních transakcích mezi uživatelem a knihovnou, zejména o jejich účelu, místě, čase a dalších náležitostech dle § 11 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

6. Knihovna s osobními údaji uživatelů nakládá podle Směrnice Ochrana osobních údajů, která je přílohou č. 3 tohoto řádu.

Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

1. Uživatelé jsou povinni řídit se KŘ a zachovávat pokyny pracovníků knihovny. Musí se podrobit stanoveným kontrolním opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochranu majetku knihovny. Jsou povinni zachovat ve všech prostorách knihovny klid a pořádek.

2. Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven povinnosti nahradit způsobenou škodu ani odpovědnosti podle platných předpisů.

3. Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně vedoucí knihovny.

4. Uživatel je povinen neprodleně nahlásit změnu svého bydliště, či případnou změnu příjmení.

Pokyny pro využívání výpočetní techniky

1. Uživatel nesmí používat výpočetní techniku knihovny k jiným účelům než k využití služeb poskytovaných knihovnou. Způsob práce uživatele je přesně vymezen vždy na příslušném počítačovém pracovišti.

2. Uživatel je povinen:
• před začátkem práce předložit službě platný průkaz uživatele (pouze pokud bude hledat v on-line katalogu)
• používat v knihovně pouze programové vybavení, které je mu v nabídce poskytnuto.

3. Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.

4. Uživatel může kopírovat na nosiče ( formátované diskety, CD či USB Flash disk) informace získané z bází dat zpřístupněných v síti knihovny nebo v internetu se souhlasem obsluhy.

5. Uživatel se nesmí:

• žádnými prostředky pokusit získat přístupová práva či privilegovaný stav, který mu nepřísluší. Pokud uživatel získá privilegovaný stav nebo jemu nepříslušející přístupová práva jakýmkoli způsobem ( včetně hardwarové nebo softwarové chyby systému ), je povinen tuto skutečnost neprodleně ohlásit službě,
• vědomě narušovat práci ostatních uživatelů počítačové sítě ani chod a výkonnost sítě jako celku např. nadměrným přetěžováním zdroj sítě, ani používat síť k přístupům do jiných počítačů nebo do jiných sítí či k šíření počítačových virů.

6. Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače nebo sítě, dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.

7. Provoz sítě knihovny může být omezen nebo přerušen z důvodů nezbytné technické a softwarové údržby sítě, případně z jiných závažných důvodů.

8.Získané informace a data ( v jakékoliv formě, na jakémkoliv médiu ) slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat ( ani v počítačové síti ), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.

9.Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat ( viz zákon č. 121/2000 Sb. o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů [ autorský zákon]) a ostatní předpisy. Případné zneužití dat a informací může být trestné ( viz zákon č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů v informačních systémech.

III. POSTIHY ZA NEDODRŽENÍ USTANOVENÍ KNIHOVNÍHO ŘÁDU


Ztráty a náhrady

1. Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu podle ustanovení občanského zákoníku o způsobu náhrady škody za nevrácený dokument nebo za poškození dokumentu.

2. O způsobu náhrady rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo, anebo finanční náhradu. Finanční náhradu stanovuje knihovna.

3. Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.

4. Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu

Sankční poplatek - vymáhání nevrácených výpůjček:


1. povinnost platit sankční poplatek nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty. Připadá-li poslední den stanovené lhůty na den, kdy je knihovna zavřená, posunuje se na nejbližší další výpůjční den,

2. výše sankčního poplatku se stanoví za každou položku na výpůjčním kontě uživatele,

3. vymáhání nevrácených výpůjček včetně sankčních poplatků provádí knihovna písemnými upomínkami mimo první upomínky, která probíhá bez odeslání automaticky po ukončení stanovené výpůjční lhůty. Po dvou písemných bezvýsledných upomínkách (doručení na doručenku – přímo čtenáři) bude celá záležitost postoupena přestupkové komisi města Štětí jako úmyslné neoprávněné užívání cizí věci. Po oznámení přestupkové komise budou výpůjčky převedeny do úbytků.

Ztráta průkazu uživatele:

1. za manipulaci a vystavení duplikátu průkazu uživatele ztraceného v období jeho platnosti ( původní nebo obnovené ) se účtuje manipulační poplatek.

Nehlášená změna adresy:

1. za zjišťování neohlášené změny adresy se vybírá manipulační poplatek, ke kterému se připočítává částka, kterou musela knihovna zaplatit za úřední zjišťování adresy.

Náhrada všeobecných škod

1. Uživatel ( instituce ) je povinen ( povinna ) nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností v souladu s ustanovením občanského zákoníku. Při poškození, zničení nebo ztrátě dokumentu se požadují tyto náhrady:
a) uvedení do původního stavu dodáním neporušeného výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a ve vazbě přiměřeně stejné kvality,

b) jestliže náhrada podle předcházejícího bodu není možná nebo účelná, může knihovna dohodnout s uživatelem náhradu formou dodání jiného vydání dokumentu, případně i jiného dokumentu přinejmenším stejné ceny,

c) požadovat finanční náhradu, která se skládá z hodnoty dokumentu v době zakoupení a zavedení do automatizovaného knihovního systému LANius/Clavius.

d) Při postupu podle bodů b, c je knihovna oprávněna žádat náhradu v hodnotě celého dokumentu, i když se způsobená škoda týkala jen části dokumentu ( např. ztráta jednoho svazku z vícesvazkového dokumentu ).

e) Při náhradě podle bodů a - c se vybírá manipulační poplatek za úkony spojené v knihovně s likvidací způsobené škody ( administrativní agenda, bibliografické zjišťování atd.) za každý jeden dokument a na úhradu knihovnického a technického zpracování náhrady.

f) Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍVýjimky z Knihovního řádu

Výjimky z Knihovních řádu povoluje vedoucí knihovny.

Přílohy Knihovního řádu :

Příloha č. 1 – Výpůjční řád

Příloha č. 2 – Ceník placených služeb a poplatků

Příloha č. 3 – Směrnice – ochrana osobních údajů

Účinnost Knihovního řádu

Knihovní řád s přílohami byl schválen Radou města Štětí dne 19. 5. 2005.

Tento Knihovní řád s přílohami nabývá účinnosti dnem 20. 5. 2005 a je součástí zřizovací listiny organizační složky Městská knihovna Štětí.


Ve Štětí: dne 19. 5. 2005

Antonín Böhm
starosta města Štětí


Příloha č. 1 KNIHOVNÍHO ŘÁDU

VÝPŮJČNÍ ŘÁD


1. ZPŮSOBY PŮJČOVÁNÍ


a) Uživatelům se půjčují dokumenty z knihovního fondu prostřednictvím instalovaného automatizovaného knihovního systému Clavius/LANius.

b) Knihovnám nebo institucím se půjčují dokumenty z knihovního fondu v rámci meziknihovních služeb podle vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR.

2. ROZHODNUTÍ O PŮJČOVÁNÍ

a) Výpůjčky se uskutečňují v souladu s posláním knihovny. O půjčení dokumentu a jeho způsobu rozhoduje knihovna v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů - autorský zákon.

b) Mimo budovu se zásadně nepůjčují dokumenty:
- jestliže by jim hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození,
- jestliže jsou zapotřebí k dennímu provozu knihovny,
- jestliže by běžné půjčování bylo v rozporu s obecnými právními předpisy ( porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.),
- jestliže byly vypůjčeny ze zahraničních knihoven nebo z českých knihoven, jež stanovily půjčení v prostorách knihovny ( prezenčně ) jako podmínku.

3. POČET PŮJČENÝCH SVAZKŮ

a) Mimo budovu může mít uživatel současně vypůjčeno zpravidla nejvýše 10 svazků, resp. položek.

b) O případném zvýšení počtu půjčovaných svazků rozhoduje obsluha konkrétního pracoviště vzhledem k jejich cennosti a požadavkům dalších uživatelů.

4. POSTUPY PŘI PŮJČOVÁNÍ

a) Před převzetím výpůjčky si má uživatel dokument prohlédnout, ihned ohlásit všechny závady a ověřit si zápis závad ve výpůjčním tiskopise, resp. v poznámce automatizovaného výpůjčního systému. Převzetí dokumentů stvrdí uživatel svým podpisem na výpůjčním potvrzení (výjimkou je dětské oddělení), které je podkladem pro případné vymáhání.

b) Knihovna pořídí potvrzení o půjčení dokumentů ve dvou vyhotoveních. Jedno potvrzení uživatel podepíše, druhé si ponechá pro informaci, kolik dokumentů si vypůjčil a kdy je má vrátit. ( tzv. výpis všech výpůjček ke konkrétnímu datu ).

c) Uživatel může podávat objednávky on line ( přímo v knihovně nebo prostřednictvím internetu ) nebo klasickým způsobem.

d) Uživatel může písemně ( dopisem, elektronickou poštou, faxem ) požádat o objednání požadovaných dokumentů, resp. položek.

e) Knihovna je povinna vyhledat a vypůjčit uživateli žádaný dokument v čase, který je přiměřený provozním poměrům knihovny.

f) Dokument, který je půjčen jinému uživateli, knihovna podle možností a na žádost uživatele rezervuje, případně si uživatel zadá rezervaci on line. Žádá- li stejný dokument najednou více uživatelů, stanoví se pořadí podle času podání objednávky.

5. VÝPŮJČNÍ LHŮTY

a) Výpůjční lhůta pro půjčování mimo budovu je u knih maximálně 31 dní, u periodik 10 dní a CD nosičů 3 dny.

b)Výpůjční lhůta může být prodloužena ( prolongace viz. Ceník služeb ):

• u řádných výpůjček mimo budovu se výpůjční lhůta může prodloužit ( o dalších 31 dní u knih ), požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel .
• opětovné půjčení téhož titulu bez poplatku ( viz. prolongace ) je možné až následující den po skončení výpůjční lhůty.

c) Knihovna je oprávněna bez udání důvodů stanovit kratší výpůjční lhůtu pro výpůjčky, případně žádat bezodkladné vrácení dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty. Tuto výjimečně stanovenou kratší výpůjční lhůtu pro výpůjčku nelze prodloužit.

6. VRÁCENÍ VYPŮJČENÉHO DOKUMENTU

a) Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu. Je zakázáno zpracovávat text graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj nebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu

7. RUČENÍ ZA VYPŮJČENÝ DOKUMENT

a) Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou výpůjční dobu, až do doby předání obsluze knihovny.

b) Vrací-li uživatel vypůjčený dokument výjimečně poštou, je povinen jej řádně zabalit a poslat doporučeně, nebo zásilku pojistit. Za zásilku odpovídá až do okamžiku, kdy ji knihovna převzala a nezjistila závady a poslala uživateli potvrzení o vrácení

8. OBECNÁ USTANOVENÍ O PŮJČOVÁNÍ

a) Pro půjčování dokumentů platí zákony č. 40/1964 Sb. a 200/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

9. PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELŮ PRO PŮJČOVÁNÍ MIMO BUDOVU

a) Jestliže uživatel nevrátí vypůjčený dokument půjčený ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna uživateli sankční poplatek z prodlení dle ceníku (příloha č. 2 KŘ)

b) Jestliže uživatel ani po dvou písemných upomínkách půjčený dokument nevrátí, bude se postupováno dle článku III. KŘ.

c) Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

10. MEZIKNIHOVNÍ SLUŽBY

a) Jestliže dokument není ve fondech knihovny, zprostředkuje knihovna na požádání uživatele výpůjčku dokumentu meziknihovní výpůjční službou z jiné knihovny v ČR podle § 14 knihovního zákona, vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb a metodických pokynů NK ČR.

11. REPROGRAFICKÉ A JINÉ KOPÍROVACÍ SLUŽBY

a) Knihovna může podle povahy dokumentu nahradit jeho půjčení kopií.

b) Reprografické a jiné kopírovací služby se poskytují z fondů knihovny, anebo z fondů knihovnou vypůjčených v rámci meziknihovních služeb. Uživatel, pro kterého byla kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona.

c) Knihovna může odmítnout zhotovit kopie, je-li zhotovení kopie v rozporu s právními předpisy.

d) Knihovna může pro svého uživatele objednat zhotovení kopie v českých knihovnách. Objednávka kopie v tomto případě podléhá ustanovením o meziknihovních službách. Uživatel, pro kterého byla takto kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními autorského práva a v souladu s ustanoveními knihovny, jež kopii zhotovila.

e) Knihovna na základě živnostenského listu provádí mimo jiné i kopírování osobních dokumentů, dokumentů, které si uživatel zpracuje osobně na PC, či stáhne z internetu.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento Výpůjční řád je přílohou č. 1 Knihovní řádu a nabývá účinnosti dnem 19. 5. 2005.Ve Štětí: dne 19. 5. 2005

Antonín Böhm
starosta města Štětí


Příloha č. 2 KNIHOVNÍHO ŘÁDU

CENÍK PLACENÝCH SLUŽEB A POPLATKŮ1. REGISTRAČNÍ POPLATEK

Registrační poplatek se vybírá předem a to ve výši:
• Kč 50,- za běžný rok (na 12 měsíců) děti do 15ti let
• Kč 100,- za běžný rok (na 12 měsíců) studenti a učni po předložení studijního průkazu
• Kč 200,- za běžný rok (na 12 měsíčů) dospělí čtenáři

V rámci registračního poplatku získá nový čtenář čtenářskou průkazku.

Od registračního poplatku jsou osvobození čtenáři starší 70 let, držitelé průkazů ZTP/P, ZTP a TP a pracovníci knihovny.


2. SMLUVNÍ POPLATKY (SMLUVNÍ CENY ZA SLUŽBU)

Za zprostředkování - vypůjčení dokumentu z jiné knihovny na základě požadavku čtenáře (meziknihovní výpůjční služba) účtuje knihovna:
  • manipulační poplatek ve výši Kč 60,-/ks (úhrada poštovného a balného)
Za oznámení rezervace dokumentu na základě požadavku čtenáře účtuje knihovna:
  • manipulační poplatek ve výši Kč 10,-/ks.
Prodloužení dokumentu na základě požadavku čtenáře (prolongace) je možné pouze jednou a to na dobu 31 dní, pokud není dokument rezervován dalším čtenářem. Prolongace je bezplatná.

Další služby:
  • Scanování , kopírování a tisk formátu A4 - Kč 5,-/1strana
  • Faxování – Kč 40,-/1 spojení
  • Přístup na internet: neregistrovaní 20 min. denně zdarma a registrovaní čtenáři 60 min. denně zdarma.
  • Pronájem hardware a software Kč 1,-/minutu


3. SANKČNÍ POPLATKY

ZTRÁTA ČTENÁŘSKÉHO PRŮKAZU

Za manipulaci a vystavení duplikátu čtenářského průkazu ztraceného v době jeho platnosti (původní nebo prodloužené) se účtuje manipulační poplatek Kč 20,-/ks.


POŠKOZENÍ ČÁROVÉHO KÓDU

Pokud čtenář poškodí čárový kód dokumentu, je mu účtován manipulační poplatek Kč 10,-/ks.


POPLATEK Z PRODLENÍ – VYMÁHÁNÍ NEVRÁCENÝCH VÝPŮJČEK

Jestliže uživatel nevrátí vypůjčený dokument (výpůjčku) ve stanovené lhůtě, vymáhá knihovna jeho vrácení upomínkami v souladu s knihovním řádem.
Výše poplatku je stanovena smluvně za každou knihu, časopis, či CD nosič:

KNIHY

1. upomínka
(po 31ti dnech)

2. upomínka
(po 46ti dnech)

3. upomínka
(po 61ti dnech)

4. upomínka
(po 76ti dnech)

Děti

Kč 10,-

Kč 15,-

Kč 25,-

50,-

Dospělí,studenti

Kč 15,-

Kč 30,-

Kč 60,-

Kč 120,-


ČASOPISY

1. upomínka
(po 10ti dnech)

2. upomínka
(po 17ti dnech)

3. upomínka
(po 24ti dnech)

4. upomínka
( po 31ti dnech)

Děti

3,-

6,-

9,-

Kč 12,-

Dospělí,studenti

Kč 10,-

Kč 15,-,-

Kč 25,-

Kč 50,-


CD nosiče

1. upomínka
(po 3 dnech)

2. upomínka
(po10ti dnech)

3. upomínka
(po 15ti dnech)

4. upomínka
(po 20ti dnech)

Dospělí,studenti

Kč 50,-

Kč 250,-

Kč 500,-

1000,-


(CD nosiče se půjčují čtenářům nad 15 let)

4. NÁHRADA VŠEOBECNÝCH ŠKOD

Čtenář je povinen nahradit škodu způsobenou ztrátou, poškozením či zničením dokumentu v souladu s občanským zákoníkem. Knihovna požaduje tyto formy náhrady:
a) uvedení dokumentu do původního stavu
b) dodání kopie dokumentu
c) dodání jiného vydání díla
d) finanční náhrada (hodnota dokumentu v době nákupu – pořizovací cena)

Mimo vlastní náhradu (body a) až d)) knihovna požaduje:
manipulační poplatek ve výši Kč 100,-/ks a to u knih a CD nosičů
manipulační poplatek ve výši Kč 30,-/ks a to u periodik

Osvobození od manipulačních poplatků je v kompetenci vedoucí knihovny.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ceník placených služeb a poplatků, který je přílohou č. 2 Knihovního řádu Městské knihovny ve Štětí byl schválen Radou města Štětí dne 25. 2. 2015 a nabývá účinnosti dnem 1. 3. 2015.

Ceník ze dne 9. 9. 2010 s následnou novelou ze dne 22. 11. 2012 pozbývají platnosti.Ve Štětí: dne 27.2.2015Příloha č. 3 KNIHOVNÍHO ŘÁDU

VNITŘNÍ SMĚRNICE

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ


I. PŘEDMĚT SMĚRNICE

1. Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění a jeho zavedení v provozech knihovny.

2. Sdělení o registraci oznámení o zpracování osobních údajů Úřadem pro ochranu osobních údajů pod číslem: 00018118/001 ze dne 16. 12. 2002.

II. PRÁVA A POVINNOSTI PŘI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

A. Účel, k němuž se zpracovávají osobní údaje

1. Městská knihovna Štětí (dále jen knihovna) při své činnosti dané zřizovací listinou a zákonem č. 257/2001 Sb., (knihovním zákonem), mj. také vyžaduje, získává, zpracovává a uchovává osobní údaje čtenářů.

2. Možné potřeby a důvody, k nimž mohou být osobní údaje zpracovávány jsou databáze čtenářů – osobní údaje čtenářů, které slouží k evidenci výpůjček ve výpůjčním modulu automatizovaného knihovního systému LANius/Clavius.

3. Vytváření databáze čtenářů je dáno ustanovením článku II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb (registrace uživatele) Knihovního řádu Městské knihovny Štětí.

B. Prostředky a způsob zpracování osobních údajů

1. Údaje jsou shromažďovány prostřednictvím elektronicky zpracovaných čtenářských přihlášek, které knihovnice vyplňují a ověřují správnost údajů dle platného občanského průkazu (mimo dětí do 15ti let).

2. Veškerá data jsou shromažďovány v elektronické podobě prostřednictvím databáze ČTENÁŘI instalovaného AKS LANius/Clavius. Údaje v databázi jsou chráněny bezpečnostními prostředky SW firmy LANius.

C. Bezpečnostní opatření v knihovně

1. Data s osobními údaji čtenářů jsou chráněna uživatelskými hesly a tudíž přístupna pouze pracovníkům knihovny pro případná doplnění, či opravy údajů.

2. Osobní údaje čtenářů jsou shromažďovány pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování a do doby vyrovnání všech jejich závazků vůči knihovně. Nachází se v archivu a po uplynutí doby jsou vymazány.

3. Centrální server je chráněn v rámci celkového elektronického zabezpečení budovy.

4. Budova městské knihovny je zabezpečena bezpečnostním systémem, který je napojen na pult centrální ochrany Městské police ve Štětí.

5. Počítače přístupné pro veřejnost mají řízený přístup a jsou softwarově zabezpečené proti přístupu u databází čtenářů.

6. Čtenáři jsou u registrace seznámeni s tím, jak je s jejich osobními údaji nakládáno, k jakému účelu a na jak dlouhou dobu je knihovna uchovává.

7. Všichni zaměstnanci knihovny, kteří se podílejí na zpracovávání osobních údajů, byli poučeni a proškoleni o zákoně č. 101/2000 Sb., v platném znění a podepsali mlčenlivost.

8. Knihovna zpracovává osobní údaje pouze v souladu s účelem, k němuž byla zaregistrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod č. 00018118/001 dne 16. 12. 2002.

III. POVINNOSTI OSOB PŘI ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Knihovna vytváří předpoklady k zabránění možnosti nahodilého přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

2. Zaměstnanci knihovny, jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy s knihovnou a další osoby, které v rámci plnění zákonem stanovených oprávnění a povinností přicházejí do styku s osobními údaji v knihovně, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.

3. Povinnost mlčenlivosti u všech zaměstnanců a vedoucí knihovny trvá i po skončení zaměstnaneckého poměru.

IV. REGISTRACE UŽIVATELE

1. Uživatelem knihovny se stává fyzická či právnická osoba vydáním průkazu uživatele knihovny na základě vyplněné přihlášky uživatele v instalovaném automatizovaném knihovnickém systému LANius/Clavius, ověřené knihovníkem podle osobních dokladů, u právnických osob navíc na základě písemného pověření.
VYDANÝ ČTENÁŘSKÝ PRŮKAZ JE NEPŘENOSNÝ.

2. Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, je knihovna správcem osobních údajů. Osobním údajem podle § 4 tohoto zákona je jakýkoliv údaj, který se týká konkrétní osoby, jejíž identitu lze z osobních údajů přímo či nepřímo zjistit. V podmínkách knihovny to jsou zejména adresní a identifikační údaje uživatelů nebo údaje o jejich výpůjčkách a jiných transakcích.

3. Knihovna postupuje při zpracování osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění, obecně závazných právních předpisů a dalších předpisů, např. Knihovního řádu. Osobní údaje jsou zpracovávány zaměstnanci knihovny automatizovaným způsobem.

4. Účelem, pro který knihovna sbírá a zpracovává osobní údaje, je ochrana majetku, knihovních fondů, kvalita poskytovaných služeb a plnění povinností uložených knihovně obecně závaznými právními předpisy, (z.č. 257/2001 Sb., 563/1991 Sb., 121/2000 Sb., v platném znění)

5. Knihovna k registraci vyžaduje:
• Základní identifikační údaje uživatele (jméno, příjmení, datum narození, bydliště trvalé, případně bydliště, kde se uživatel zdržuje)
• Další kontaktní údaje uživatele – pokud je uvede (akademické tituly, telefon, e-mail, škola, pracoviště)

6. Základní identifikační údaje ověřuje knihovna podle osobního dokladu k prokázání totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas).

7. Součástí této Směrnice o ochraně osobních údaje je prohlášení zaměstnanců o mlčenlivosti o osobních údajích a bezpečnostních opatřeních knihovny stvrzené podpisem.

V. ÚČINNOST SMĚRNICE

Směrnice o ochraně osobních údajů nabývá účinnosti dnem 20. 5. 2005.


Ve Štětí, dne 19. 5. 2005

Antonín Böhm
starosta města Štětí


PROHLÁŠENÍ ZAMĚSTNANCŮ MĚSTSKÉ KNIHOVNY ŠTĚTÍ


O DODRŽOVÁNÍ ZÁKONA Č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů , v platném znění, které je součástí vnitřní směrnice (přílohy č. 3 KNIHOVNÍHO ŘÁDU)

Stvrzuji svým vlastnoručním podpisem, že budu zachovávat mlčenlivost o osobních údajích čtenářů knihovny a o bezpečnostních opatřeních k zajištění před jejich zcizením, zničením, změně nebo neoprávněnému přenosu a zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů, a to i v době, kdy nebudu zaměstnancem knihovny.

Dále se zavazuji, že budu dodržovat znění zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, s jehož zněním jsem byla vedoucí knihovny seznámena, tzn. že:
• Nebudu oznamovat osobní údaje a údaje o výpůjčkách nikomu jinému než čtenáři, kterého se tyto informace týkají,
• Nebudu nahlas vyslovovat jakékoliv osobní údaje, oznamovat data narození apod.
• Budu ověřovat správnost osobních údajů i při obnovení platnosti čtenářského průkazu z osobního dokladu čtenáře (mimo dětí do 15ti let)
• Budu zajišťovat, aby po uplynutí doby nezbytné k účelu jejich zpracování byly osobní údaje odstraněny z elektronické databáze.


paní Jindra Homolková ……………………………………

slečna Jana Vávrů ……………………………………

pan Jan Kalous ……………………………………

paní Ivana Roubíčková ……………………………………


Ve Štětí, dne 19. 5. 2005
 
Kontaktní adresa:
Město Štětí
Mírové náměstí 163
411 08 Štětí

Telefon: +420 416 859 315
E-mail: mesto@steti.cz

Datová schránka: fypbba8
Podatelna: epodatelna@steti.cz

Všechny kontakty MěÚ
Prosinec
Kino ŠtětíZlatý podraz
12.12.2018 (10:00)
KulturaTaneční kurzy pro p...
12.12.2018 (18:00)
Kino ŠtětíVe spárech ďábla
12.12.2018 (18:00)
MěÚ ŠtětíZastupitelstvo Měst...
13.12.2018 (17:00)
Kino ŠtětíSpider-Man: Paralel...
13.12.2018 (18:00)
Kino ŠtětíSpider-Man: Paralel...
14.12.2018 (17:30)
Kino ŠtětíPo čem muži touží
14.12.2018 (20:00)
Kino ŠtětíVánoce a spol.
15.12.2018 (17:30)
Kino ŠtětíSpider-Man: Paralel...
15.12.2018 (20:00)
KulturaVánoční melodie u k...
16.12.2018 (11:00)

NEJNOVĚJŠÍ ...

v diskuzi

v Š-bazaru

Inzerát obsahuje fotoTulipytlik a boudicka
Práce a služby (11.12.2018)
Inzerát neobsahuje fotoGARÁŽ
Byty (10.12.2018)
Inzerát obsahuje fotoKentoya DARKNESS 125
Moto (07.12.2018)
Inzerát neobsahuje fotoLevné bydlení Mělník - Praha 30 km
Byty (07.12.2018)
Inzerát obsahuje fotoZakrslé králíčky a morčátka
Zvířata (06.12.2018)
Inzerát neobsahuje fotoDružstevní byt
Byty (02.12.2018)
Inzerát obsahuje fotoProdám lyžařské boty
Vybavení ke sportu (29.11.2018)
Inzerát obsahuje fotoÚklid bytu 3+1
Práce a služby (23.11.2018)
Inzerát neobsahuje fotoPronájem administrativní budovy Štětí
Byty (23.11.2018)
Inzerát neobsahuje fotoRodinný dům
Domy (22.11.2018)
Prohlášení o přístupnosti
Domů
Prohlášení o přístupnosti
Úřední deska
Vyhledávání
Kontakty
Mapa stránek