www.steti.cz Mapa stránek  FAQ  Kontakty

Štětí
Oficiální portál města ŠTĚTÍ a Štětska

Teplota: 4.9°C
Dnes je Sobota, 14. prosinec 2019, svátek má Lidie, zítra Radana
Zprávy kabelové televize Štětí CZECHPOINT Zdravé město Štětí Městská policie Štětí - Aktuality 2011 Zdravotnická zařízení ve Štětí Š-Bazar Městská knihovna - Aktuality Zpravodaj města Štětí Diskuzní fórum Městské koupaliště ve Štětí Kvalita ovzduší Odpady
Facebook Městského úřadu ve Štětí Twitter Městského úřadu ve Štětí Instagram Městského úřadu ve Štětí Zprávy KTV Štětí
Občan
Podnikatel
Turista
Anketa: 10 problémů našeho města 2019 [nové okno]
Štětí.cz arrow Městská policie arrow Likvidace vraků
Likvidace vraků

VRAKY A AUTOVRAKY

Zatímco ještě v 50 letech bylo u nás pořízení automobilu přepychem, je dnes zcela běžné, že jedna rodina vlastní i automobily dva (někdy i více) a stávající počet parkovacích míst se tak stává velmi žalostným. Z důvodu tohoto nedostatku (není to však pravidlem) se řidiči motorových vozidel, mnohdy i vědomě, dopouštějí dopravních přestupků. Ať už je to stání na chodníku v místě, kde to není dovoleno dopravním značením nebo neoprávněný zábor veřejného prostranství, tvořený například stáním vozidla na trávníku. Nedostatek parkovacích míst je i jedním z 10 nejpalčivějších problémů, které občany ve městě Štětí trápí, což vyplynulo i z veřejné diskuze na Fóru zdravého města, které se konalo dne 19.10.2017 na sále Kulturního střediska města Štětí.

Dalším problémem jsou vozidla, která jsou na první pohled již delší dobu nepojízdná a občané si na ně stěžují strážníkům, prostřednictvím diskusního fóra na webových stránkách města Štětí, na sociálních sítích i na radnici. Nejvíce je na tento problém poukazováno v době plánovaného blokového čištění, které provádějí Štětské komunální služby, kdy je nejméně s týdenním předstihem před plánovaným čištěním, umisťováno přechodné dopravní značení se zákazem stání. Tato čištění probíhají 2krát do roka (jaro, podzim) a to si pak řidiči musí doslova ukořistit nějaké to místo pro zaparkování svého miláčka a tato vozidla, která se tváří jako vraky, popřípadě autovraky, zbytečně zabírají místa, na už tak kapacitně nedostačujících parkovištích.

Co je považováno za „vrak"?. Ten je dle ustanovení § 19 odst. 2 písm. g) zákona číslo 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, vysvětlen tak, že se jedná o silniční vozidlo, které je pro závady v technickém stavu zjevně technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích a obnovení způsobilosti by si vyžádalo výměnu, doplnění nebo opravu podstatných částí mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla Posouzení technické způsobilosti provádí podle § 36, odst. 4, Zák. č. 56/2001 o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, Policie ČR.

Dřívější definice „vraku" dle jmenovaného zákona zněla ... silniční vozidlo, které je'
a) trvale technicky nezpůsobilé k provozu a není opatřeno státní poznávací značkou
b) nebo které je zjevně trvale technicky nezpůsobilé k provozu (dále jen „vrak")

V praxi to tedy znamená, že vrakem není například vozidlo, které má vypuštěné pneumatiky, nebo je již porostlé lišejníkem (pozn.: i když podle lišejníku můžeme určit, kde je sever - někdy se to třeba může hodit) anebo, že nemá registrační značky, jak se mnozí stěžující občané domnívají. Jsou to vozidla, která jsou dlouhodobě odstavená a k jízdě už sloužit nebudou a jejich majitelé se jich odstavením na parkoviště pouze zbavili.

Co s nimi?
V případě, že je strážníkem zjištěn vrak vozidla (dle ustanovení § 19 odst. 2 písm. g) zákona číslo 13/1997 Sb.,), má strážník povinnost informovat vlastníka komunikace. To znamená, že strážník na místě vrak vozidla zdokumentuje, sepíše úřední záznam a v případě, že je vrak opatřen registrační značkou, zjistí dle příslušné evidence, což je v tomto případě centrální registr vozidel, i jeho posledního provozovatele. Zjištěné skutečnosti pak následně předá příslušnému správnímu orgánu. Rozhodnutí o odstranění „vraku" není v kompetenci Městské policie Štětí. Zjištěné skutečnosti pouze předává vlastníkovi pozemní komunikace tzn. obecnímu (městskému) úřadu. Ze strany vlastníka pozemní komunikace bude následně postupováno v souladu s ustanovením § 19 c zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

Kdo rozhoduje o odstranění vraku?

Výňatek ze zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

§ 19c

Odstranění vraku vlastníkem pozemní komunikace

(1) Silniční správní úřad uloží provozovateli vraku
 • a) na návrh vlastníka pozemní komunikace povinnost vrak odstavený na dálnici, silnici, místní komunikaci nebo veřejně přístupné účelové komunikaci odstranit a odstavit mimo takovou pozemní komunikaci,
 • b) na návrh vlastníka pozemní komunikace, ze které byl vrak odstraněn postupem podle § 19b odst. 1, povinnost vrak vyzvednout z místa, kde je odstaven, a odstavit jej mimo dálnici, silnici, místní komunikaci nebo veřejně přístupnou účelovou komunikaci.
(2) Po marném uplynutí 2 měsíců ode dne, kdy byla pravomocně uložena povinnost podle odstavce 1, zajistí vlastník pozemní komunikace předání vraku na náklady jeho provozovatele provozovateli zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování autovraků. Ustanovení § 19b odst. 8 se užije obdobně.

§ 19b

(8) Předá-li vlastník pozemní komunikace silniční vozidlo provozovateli zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování autovraků, oznámí to do 10 dnů ode dne předání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu bylo silniční vozidlo ponecháno, za účelem zápisu zániku vozidla v registru silničních vozidel.

§ 19 odst. 3, 4 zákona o pozemních komunikacích (Silniční správní úřad uloží provozovateli vraku na návrh vlastníka pozemní komunikace povinnost vrak odstavený na dálnici, silnici, místní komunikaci nebo veřejně přístupné účelové komunikaci odstranit a odstavit mimo pozemní komunikaci nebo na návrh vlastníka pozemní komunikace, ze které byl vrak odstraněn postupem podle § 19b odst. 1, povinnost vrak vyzvednout z místa, kde je odstaven, a odstavit jej mimo dálnici, místní komunikaci nebo veřejně přístupnou účelovou komunikaci.

Provozovatel vraku je povinen na výzvu vlastníka dálnice, silnice nebo místní komunikace odstranit vrak do dvou měsíců od doručení výzvy k odstranění. Neučiní-li tak, odstraní a zlikviduje vrak vlastník této pozemní komunikace na náklady provozovatele vraku. Nemůže-li vlastník dálnice, silnice nebo místní komunikace zjistit vlastníka vraku, zveřejní výzvu k odstranění vraku způsobem v místě obvyklým a po marném uplynutí lhůty dvou měsíců ode dne zveřejnění výzvy odstraní a zlikviduje vrak na své náklady. Zjistí-li vlastník dálnice, silnice nebo místní komunikace vlastníka vraku dodatečně, může vůči němu uplatnit nárok na náhradu nákladů vzniklých odstraněním a likvidací vraku), neboť taková vozidla je zakázáno odstavovat na dálnicích, silnicích a místních komunikacích.

Jak likvidovat vraky vozidel?

Pro trvalé odhlášení vozidla z evidence je třeba předložit:
 • a) velký technický průkaz od vozidla
 • b) osvědčení o registraci vozidla
 • c) potvrzení o likvidaci vraku od podniku, který má oprávnění je sbírat a předávat na vrakoviště, případně rovnou likvidovat.
Autovrak"

V případě, že by se pak jednalo o „autovrak" ve smyslu ustanovení § 36 písm. a) zákona číslo 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých zákonů, kdy „autovrakem" je každé úplné nebo neúplné motorové vozidlo, které bylo určeno k provozu na pozemních komunikacích pro přepravu osob, zvířat nebo věcí (dále jen "vozidlo") a stalo se odpadem podle § 3 (téhož zákona). V tomto případě, bude postupováno v souladu s ustanovením § 37 odst. 3, 4, a 5 zákona číslo 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů

Výňatek ze zákona č. číslo 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů

§ 37

Povinnosti při nakládání s autovraky

(1) Každý, kdo se zbavuje autovraku, je povinen autovrak předat pouze osobám, které jsou provozovateli zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování autovraků.

(2) Vlastník vozidla před jeho předáním podle odstavce 1 je povinen umístit vozidlo na místo, kde nepoškodí nebo neohrozí životní prostředí ani nenaruší estetický vzhled obce či přírody nebo krajiny.31c)

(3) Vozidlo umístěné v rozporu s odstavcem 2 (dále jen "opuštěné vozidlo"), přemístí obecní úřad bezodkladně na náklady jeho vlastníka na vybrané parkoviště. Informaci o umístění opuštěného vozidla na vybrané parkoviště zveřejní obecní úřad na své úřední desce. O umístnění vozidla písemně informuje jeho vlastníka, pokud je ho možné identifikovat.

(4) Pokud vlastník nepřevezme vozidlo z vybraného parkoviště po marném uplynutí lhůty 2 měsíců od informování vlastníka a v případě nemožnosti jeho identifikace od zveřejnění informace podle odstavce 3, má se za to, že vozidlo je autovrak. Obecní úřad naloží s autovrakem podle odstavce 1.

(5) Náklady spojené s postupem podle odstavců 3 a 4 je povinen uhradit obci poslední vlastník opuštěného vozidla uvedený v registru motorových vozidel.

(6) V případech, kdy je opuštěné vozidlo umístěno na pozemní komunikaci, se postupuje v souladu se zvláštním právním předpisem.31d)

(7) Osoby oprávněné ke sběru, výkupu, zpracování, využívání a odstraňování autovraků jsou povinny
 • a) zavést systém sběru vybraných autovraků a jejich částí s přiměřenou hustotou sběrných míst,
 • b) nakládat s vybranými autovraky a jejich částmi tak, aby bylo dosaženo, že

  1. nejpozději od 1. ledna 2006 budou vybrané autovraky opětovně použity a využity nejméně v míře 85 % průměrné hmotnosti všech vybraných vozidel převzatých za kalendářní rok a opětovně použity a materiálově využity v míře nejméně 80 % průměrné hmotnosti všech vybraných vozidel převzatých za kalendářní rok, s výjimkou vybraných vozidel vyrobených před 1. lednem 1980, pro které je míra opětovného použití a využití stanovena na 75 % a míra opětovného použití a materiálového využití na 70 %,

  2. nejpozději do 1. ledna 2015 budou vybrané autovraky opětovně použity a využity nejméně v míře 95 % průměrné hmotnosti všech vybraných vozidel převzatých za kalendářní rok a opětovně použity a materiálově využity v míře nejméně 85 % průměrné hmotnosti všech vybraných vozidel převzatých za kalendářní rok, c) ke splnění povinností stanovených pod písmeny a) a b) uzavřít písemnou smlouvu s akreditovanými zástupci31e) a výrobci vybraných vozidel a kopii této smlouvy zaslat nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření ministerstvu.
(8) Povinnosti podle odstavce 7 písmene b) se nevztahují na tříkolová motorová vozidla a na vozidla zvláštního určení.31b)

(9) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem technické požadavky na nakládání s autovraky.31b) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 100/2003 Sb., vyhlášky č. 197/2006 Sb., vyhlášky č. 388/2008 Sb. a vyhlášky č. 283/2009 Sb.

31c) § 14 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

31d) § 2, 19 a 40 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

31e) § 2 odst. 10 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 103/2004 Sb. a zákona č. 411/2005 Sb.


 
 
 
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 Následující > Konec >>

Výsledky 1 - 14 z 44
Kontaktní adresa:
Město Štětí
Mírové náměstí 163
411 08 Štětí

Telefon: +420 416 859 315
E-mail: mesto@steti.cz

Datová schránka: fypbba8
Podatelna: epodatelna@steti.cz

Všechny kontakty MěÚ
Prosinec
Kino ŠtětíSněžná mela
14.12.2019 (17:30)
Kino ŠtětíČerné vánoce
14.12.2019 (20:00)
KulturaVánoční melodie u k...
15.12.2019 (11:00)
Kino ŠtětíPat a Mat: Kutilské...
15.12.2019 (15:30)
Kino ŠtětíČerné vánoce
15.12.2019 (17:30)
KulturaBingo
16.12.2019 (17:00)
Kino ŠtětíBílá jako padlý sníh
17.12.2019 (17:30)
Kino ŠtětíPoslední aristokratka
18.12.2019 (10:00)
Kino ŠtětíStar Wars: Vzestup ...
18.12.2019 (19:00)
Kino ŠtětíStar Wars: Vzestup ...
19.12.2019 (18:00)

NEJNOVĚJŠÍ ...

v diskuzi

v Š-bazaru

Inzerát neobsahuje fotoPronajem pokoje
Byty (12.12.2019)
Inzerát obsahuje fotoPronájem bytu 3+1
Byty (10.12.2019)
Inzerát obsahuje fotoProdám Dětské kolo
Kola (03.12.2019)
Inzerát obsahuje fotoKočárek - golfky
Za odvoz (30.11.2019)
Inzerát neobsahuje fotoPronájem kanceláře
Pozemky a ostatní (19.11.2019)
Inzerát neobsahuje fotoPřijmeme zedníka
Práce a služby (19.11.2019)
Inzerát obsahuje fotoProdej, byt 3+1 (77 m2), Horní Počaply, okr. Mělník
Byty (19.11.2019)
Inzerát obsahuje fotodětské outdoor boty Keen Torino vel.36 (zelené nebo červené)
Dětské oblečení a obuv (15.11.2019)
Inzerát obsahuje fotopracovní obuv ARDON Rasper vel.43
Oblečení, obuv, ložní prádlo... (15.11.2019)
Inzerát obsahuje fotoPolštáře a přikrývky
Oblečení, obuv, ložní prádlo... (02.11.2019)
Prohlášení o přístupnosti
Domů
Prohlášení o přístupnosti
Úřední deska
Vyhledávání
Kontakty
Mapa stránek